Yeryüzü kursağındaki sessizlik: 'Çöplük' ; Turgay Nar // [Hece dergisi Efemera dosyası için... (Hece dergisi; Sayı 226, Ekim 2015)]

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  HECE dergisi; Sayı 226, Ekim 2015. Turgay Nar  Yeryüzü kursağındaki sessizlik: 'Çöplük' 28 Nisan 1993 tarihinde Hekima!ı "#$%&'&n&n $at%aması Çöplük   (y)n)m)n teme% imgesinin (rtaya "ıkmasında ir kı*ı%+ım (%m)!t)r. nsanın "aresi-%i'ini, sistemin "&r&m&!%&'&n&, d&nyanın a+ıması- ir s(na d('r) hı-%a s&r&k%eni!ini, &%kedeki ka(s) *e t($%)msa% k#r%e!meyi nası% an%atai%e+e'imi ya-ım #n+esi ya!adı'ım )-)n *e san+ı%ı ir yaratım s&re+i i"inde d&!&n&rken 39 ki!inin #%d&'& ) traik (%ay y&-&me ir )- $ar"ası gii "ar$mı!, her !ey irden ire a!ka ir (y)ta sı"ramı!tı. /rada, "#$%&kte her !ey *ardı. Hatta ak%ımın a%amaya+a'ı, di%imin yetemeye+e'i kadar &y&k ir d&nya. ir meta(r (%arak "#$%&k kendini k)!attı'ı gii, kendisinin dı!ında ka%anı da i"ine a%ıy(rd). /rada ne y(kt) ki )tsa% i%dik%erimi-in ne ha%e getiri%di'ini, s)" *e +e-anın *ah!i y&kse%i!ini, ada%et, *i+dan *e merhametin nası% i'di! edi%di'ini, (rada, t($%)m)n atık%arında t&m "ı$%ak%ı'ıy%a g#rmek m&mk&nd&4  İnsanı tanımak mı istiyorsun Haço? Gel de pisliğine bak!”  ransı- !air 7a)tram(nt, Maldoror'un arkıları nda !#y%e der4  u iğrenç kemik ma"#enleri kar$ısında% bi#i tedir&in eden e bi#e alabildiğine e&emen(e boyun eğdiren $eye artık tepki &östermenin #amanıdır) en(illiğin e ö#say&ının kaba bir ustalıkla "a#ırladıkları karanlık tu#akta% sürekli olarak #ıanadan çıkartıldı e baskına uğradı arlığını#)” ) s#-%er eni her -aman etki%emi!ti. :#$%&kte a(ri-ma (%arak k)%%andı'ım ) a%ıntı neredeyse (y)n)n ana +&m%esiydi. at%amanın (%d)') 1993 yı%ında (y)n) ya-dım. <n+esinde hi"ir k)rg) ya$madım, s(nrasında da d&-e%ti, hatta (k)madım i%e. a%dırı$ ir taraa attım *e )n)tt)m, ta ki =iyatr( St&dy(s) sanat y#netmeni >hmet 7e*end('%)n)n (y)n) ark etmesine kadar. /y)n 1995 yı%ında Ha%)k i%giner, >hmet ?')r%) *e @)ha% Aen+er (y)n+)%)')nda, B!ı% asa$('%)n)n reisiy%e =iyatr( St&dy(s) ya$ımı (%arak sahne%endi'inde deyim yerindeyse yer yerinden (ynamı!tı. -erine ya-ı%an ya-ı%arın, a%dı'ı #d&%%erin hesaı y(kt). ek%emedi'im ir i%giydi ). :#$%&k (y)n) d#nemin hem t($%)msa%, hem siyasa% d)r)m)n)n  e*rense% ir di%%e yansıtı%masına ara" (%m)!t). Daha s(nra (y)n ( kadar "(k sahne%endi ki, )n%arı e%ir%emede "(') ke- a+i- ka%dım. /y)n neredeyse k(m&n ma%ı (%m)!t). %k sahne%eni!inden )g&ne yirmi yı% ge"ti. / g&n i%e !imdi arasında ne de'i!mi! diye (t)r)$ d&!&nd&'&mde "#$%&'&n $as%ı teneke kesik%eriy%e ha%a r)h)m)-da &y&d&'&n& g#r&y(r)m. :#$%&k yery&-&nden y(k (%madı, hatta yery&-& &t&n&y%e &y&y&$ a'ır%a!an de* ir "#$%&k (%maya de*am ediy(r. :#$%&k artık ya%nı-+a ek(%(ik ya da kentse% ir (%g) de'i%, ir imgeye, ir meta(ra ya da #%&m+&% ir kim%i'e "(ktan d#n&!m&!t& i"imi-de. irmi yı% #n+e (y)n r(!&r&ne ya-dı'ım ya-ıda  *alnı#lık e yoksulluk% içimi#deki &üne$i bir tiran imparatorluğuna teslim ettikçe içinde ya$adığımı# çağ% &ö#lerimi#i bir kurban bıçağıyla köreltir ya da yüreğimi# üstümü#e sür&ülenen bir kapı olur e "er $ey anlamsı# bir kaosa sürüklenir)”   demi!im. )g&n kıyıya *)ran s(ns)- eek )yk)%arı k#r%e!en *i+dan%arı )yandırmı! mıdır ir (t('ra y&- yı% s(nra nası% ir eemera (%a+aktır Sa*a!ın me!r)%a!tırı%dı'ı, iririmi-i ('a-%amanın mas)m ir "(+)k (y)n)na d#n&!t&r&%d&'&, insan kanından )-ay ara+ı yakıtı, kemik%erinden g#-et%eme k)%e%eri ya$ı%dı'ı ir "a'da hangi erdemden s#- edi%ei%ir kiy&-%&%&'& e%e!tirirken ir de aktık ki ikiy&-%&%&k y&-s&-%&'&n yanında mas)m ka%mı!. &-&m&- artık y(kF &-s&-%&k "a'ında ya!ıy(r)-. Her ya-ar, her !air d#nemini ir !eki%de an%atmı!tır. >ma insan%ık (%arak ge%inen ) s(ys)-%a!mayı hi"ir ya-ar, hi"ir !air tam (%arak an%atamaya+aktır. He$ ir hari eksik ka%a+aktır. ery&-& ni+e sa*a!%ar, kat%iam%ar, ni+e e%aket, sa%gın, kırım *e kıyım%ar g#rd& *e )n%arı ir !eki%de an%attı. >ma )g&n& an%atmaya di% d#nm&y(r. nsan kendisinin "#$%&'& (%d)') m&ddet"e *ar (%d)') yerde )n%ar (%a+aktır. =arih (y)n+a iktidar i"in hi"ir k#t&%&'& ardına k(ymayan tiran%ar, =anrı adına ya da =anrıG+a i!%edik%eri s)"%arın a%tında (')%)$ gitmi!%erdir. :&r&meyi, s)" *e +e-ayı, ya!amı *e #%&m&, kim%i'ini-i, t($%)m)n)-), ya!adı'ını- d&nyayı s(rg)%amayı kesti'ini- an yı%gı *e k#r%e!me (rtaya "ıkar. #r%e!me #n+e akı%da a!%ar. /rdan g#-e *)r)r, (rdan da di%e. #r%e!menin di%e *)rd)') -amanı ya!ıy(r)-. Hi"ir +&m%e )g&n& an%atmaya yetmeye+ektir. :&nk& -amanın adı #%&m (%m)!t)r. Aeriye y&rek%erimi- ka%dı. e%ki irka" $ar"a ir yer%erde ka%mı!tır. Ey insan('%)F E'er y&re'inden yery&-&nde irka" kırıntı ka%mı!sa (n) da g&*er+in%ere atF (!)na s#y%ememi! (%s)n ean I(stand4  *eryü#ünden silinme umudu da içinde olmak ü#ere% "er umudu besleyebilir insanoğlu)”   diye. "imi-deki "#$ da'%arı ne -aman *e nası% $at%ar e%ki ) yery&-& k)rsa'ındaki sessi-%ikJ ir d(')m san+ısına d#n&!t&'&nde... 21.09.2015
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks