Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  ΎΛΗ ΧΟΝ
Share
Transcript
   ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κατηγορία junior ανερχόμενα αστέρια 5- 9 ετών Ελεύερο !ρόγραμμα ενό # !ερισσότερ$ν %ομματιών &ιαρ%εία '- 5 λε!τών( !ο) α &ιε*αχεί σε ενα μόνο γύρο+ ,)μμετοχ#  ./0 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ   Α΄ Κατηγορία ως 14 ετώ 123Κ24674Κ3,  8+ :;< :+ =>?@>ABn> CnDBnEion > F DoiG # μι%ρH !ρελού&ια   %αι Iούγ%ε F+ ;JBrnK  '/ # L/ MιHρ%εια έ$ 5N7ΕO4Κ3,  8+ Pργο τη αρεσ%εία σα F+ Pργο Pλληνα σ)νέτη MιHρ%εια έ$ 5N !΄ Κατηγορία 1 # 1$ ετώ 123Κ24674Κ3,  8+ :;< inDBnEion >' DoiG # &ύο μέρη α!ό Qαλλι%# ,ο)ίτα F+ ;R:=SR # ;TSRUV L/ # 5/ MιHρ%εια έ$ 8/N7ΕO4Κ3,  =WT:RX  8 ο μέρο ,ονHτα+ F+ =SUYSZ[W<U # [;<\SRX '+ Pργο Pλληνα σ)νέτη+ MιHρ%εια έ$ 8/N Γ΄ Κατηγορία 1$ # %& ετώ 123Κ24674Κ3,  8+ :;<  1ρελού&ιο με την αντίστοιχη Iούγ%α το) F+ SEu@B   =W[]W^[]V _ ;<W`CU # ZC[TX '+ ,ονHτα 1Ε73aΕb 8 ο μέρο7ΕO4Κ3,  8+ 2ομαντι%ό έργο F+ οντέρνο έργο '+ Pργο Pλληνα ,)νέτη c>G F/N Δ΄ Κατηγορία Δ'()ω*ατο+,ο' ως & ετώ d ύλη ορίeεται $ QN Κατηγορία αλλH με !ερισσότερη &ε*ιοτεχνία %αι ανHλογη   &)σ%ολία MιHρ%εια έ$ F/N ΠΙΑΝΟΥ 4 -ΕΙΑΑ΄ Κατηγορία / # 1$ ετώ 123Κ24674Κ3,  8+ 6)εντι%# ,ονHτα για L χέρια =WT:RX 6N # QN μέρο   7ΕO4Κ3,  Ελεύερη ε!ιλογ# ενό # !ερισσοτέρ$ν %ομματιών για L χέρια+ 1ροτεινόμενοι σ)νέτε  0..2 :;<( =WT:RX( SSX<WfSU( [;<\SRX( =SUYSZ[W<U( [;\=:U( gRCSg( YfWRT:]( R:<=[( CTSX( h:\RS( R:fSZ( YS\[[V( `\ZSU;( <CUYS=CX<( ΕOOdbΕ, ,bΕ7Ε, =:k 8/N ã ,ημεί$ση  Qίνονται &ε%τH %αι έργα για !ερισσότερο) α!ό F ερμηνε)τέ l. #m χέρια σ ένα !ιHνο εI όσον %αλύ!το)ν τι α*ιώσει το) &ιαγ$νισμού+ !΄ Κατηγορία 1$ # %& ετώ 123Κ24674Κ3,  ια ολό%ληρη α!ό τι α)εντι%έ σονHτε το) =WT:RX για Lχέρια+7ΕO4Κ3,  pτι !εριέχει ο τελι%ό τη 6N Κατηγορία %αι η σημεί$ση+ =>G 85N Με τη αίτη3η (ρ(ε' α 5(ο6)η7ο+ 8ωτοτ5(ίες τω ργω το5 9))ηα Σ57τη :α' ;,' γ'α τα :)α33':<.  %. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝ=ΕΣΗΣ >αε?αρτ@το5 η)':ίαςA ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ @ ΕΛΑBΟΥ ΕΠΕCΟΙΟΥ @ Ο-ΗΣCΙΚΑ 3ι )!οq#Iιοι !ρέ!ει να )!οHλλο)ν 8 # !ερισσότερε σ)νέσει σε 8/ I$τοτ)!ίε   %αι εHν είναι &)νατόν να έχο)ν ηχογραIηεί σε %ασέτα # ;Y+7α έργα !ο) α &ιαγ$νιστούν α α%ο)στούν όλα ενώ!ιον τη ε!ιτρο!# %αι το)   %οινού( γι α)τό οι %+%+ σ)νέτε !ρέ!ει να Iροντίσο)ν για το) ε%τελεστέ τ$ν   έργ$ν το)+7α έργα !ρέ!ει να είναι γραμμένα για ένα # !ερισσότερα όργανα ορχ#στρα #   %ιHρα # I$ν#+3ι ε%τελεστέ α !Hρο)ν ραείο για τη σ$στ# ε%τέλεση το) έργο) γι α)τό !ρέ!ει   μαeί με τα  )!όλοι!α &ι%αιολογητι%H να γραIτεί το ονοματε!ών)μο το) ε%τελεστ#   εHν &εν είναι ο ί&ιο ο &ιαγ$νιeόμενο+7α ορχηστρι%H έργα μ!ορούν να σταλούν σε ;Y l8/ αντίτ)!α %αι οι 8/ !αρτιτούρε %αι α α%ο)στεί το έργο α!ό το ;Y+ 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο-ΗΣCΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ # ΔΗΜΟCΙΚΟΥ ΕΛΑBΟΥ D ΜΟΝCΕΝΟΥ ΕΠΕCΟΙΟΥ d %Hε ορχ#στρα !ρέ!ει να α!ο&ώσει α &ύο έργα για το ΚO6,,4Κ3 ρε!ερτόριο %αι    L %ομμHτια τη αρεσ%εία τη( για το Md374Κ3 ΕO6s2 t 3b7Ε2b3 ρε!ερτόριο MιHρ%εια έ$ 85N1ρέ!ει να σταλούν τα !λ#ρη στοιχεία lονοματε!ών)μο( &ιεύ)νση( 7Κ( τηλέI$να το) μαέστρο)( το) Iορέα αλλH %αι όλ$ν τ$ν μελών τη ορχ#στρα( I$τοτ)!ίε &ε( τ$ν %ομματιών !ο) α !αιχτούν %αι τα ονοματε!ών)μα τ$ν ε%τελεστών+ %. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ # ΔΗΜΟCΙΚΟΥ ΕΛΑBΟΥ D ΜΟΝCΕΝΟΥ1. ΚΛΑΣΣΙΚΟ 7έσσερα lL τραγού&ια 8 ρια 6ντί%α( 8 Oίντ %αι F α!ό ό!ερεF+ ΔΗΜΟCΙΚΟ ΕΛΑBΟ # ΜΟΝCΕΝΟ &ιHρ%εια $ 85N 7έσσερα lL τραγού&ια τη αρεσ%εία σα+13v2Εw74Κ6 !ρέ!ει να Iέρετε σ)νο&ό # ορχηστρι%ό σύνολο lεHν έλετε l!ρέ!ει να γν$στο!οιηούν με την αίτηση οxοι σ)νο&οί &ιότι α το) &οεί   αναμνηστι%ό &ί!λ$μα %αι I$τοτ)!ίετ$ν %ομματιών !ο) α τραγο)&ηούν+  &. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ !ΙΟΛΙΟΥΚΑCΗΓΟΙΑ Α΄>/ # 1 ετώA 1. ία Hσ%ηση ]:V[SR oy+ F/ '. SEu@Bz( Uo 8' # 8m # F5 %. ;on{BrEo RCSYCUg oy+ F5 8 ο [oAo# fCf:ZYC oy+ CCC bο . 8 ο έρο# [SCXT oy+ | Uo 8 8 ο [oAo   MιHρ%εια έ$ 8/N ΚΑCΗΓΟΙΑ !΄ >1% # 1E ετώA 1. ία Hσ%ηση ]RS\XTSR Uo . # m # 8/ # 8F# hCWRCZZW Uo 8/ # 8' # F8 %. ;on{BrEo fCWXXC Uo F' 8 ο [oAo# RWYS Uo . 8 ο [oAo# ]RS\XTSR bο 8' 8 ο [oAoMιHρ%εια έ$ 85N ΚΑCΗΓΟΙΑ Γ΄ >1E # %& @ & ετώA 1. ία Hσ%ηση RWYS Uo F # 5 # | # 88 %. :;< `:RXCX: CC gC;: . ;on{BrEo )!οχρ+ =WT:RX Uo L # 5 8 ο έρο 4. ;on{BrEo R\;< g-oy+ F. 8 ο # ' ο έρο# =SUYSZ[[W<U S _ 8 ο # ' ο έρο# ^CSUC:S[]C 8 ο # ' ο μέρο   MιHρ%εια έ$ 85N ΔΙΠΛΩΜΑCΟΥ-ΟΙ 1. :;< [WU:XS C h\g: %.  Pνα ;:`RC;S `:g:UCUC . ;on{BrEo SSX<WfSU F ο t ' ο έρο# ]<:;<:X\RC:U}# R:<=[}# X[;<:C]W^[]V}MιHρ%εια έ$ F/N FGHIIJ >Kτο5ταA ΓΙΑ ΔΥΟ !ΙΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΠΙΑΝΟΥL ΚΑCΗΓΟΙΑ Α΄L1 # 1$ -ΟΝMΝ 1. !οχρε$τι%ό %ομμHτι+ Mι!λό %ονσέρτο για &)ό ιολιH σε μι ελHσσονα το):nEonio fiD>A@i+ %. Ελεύερη ε!ιλογ#+ 3!οιο&#!οτε ντο)έτο για &)ό ιολιH lμε σ)νο&εία !ιHνο) ΚΑCΗΓΟΙΑ !΄L1$ # %& ,ροώ 1. !οχρε$τι%ό %ομμHτι+ Mι!λό %ονσέρτο για &)ό ιολιH σε ρε ελHσσονα το) ~+[+ >{ã+ %. Ελεύερη ε!ιλογ#+ 3!οιο&#!οτε ντο)έτο για &)ό ιολιH σε ανώτερο ε!ί!ε&ο+  E. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ !ΙΟΛΟΝCΣΕΛΛΟΥ>Ε('6ε6)η*η η α(; *@*ης ε:τ)ε3ηA ΚΑCΗΓΟΙΑ Α΄>/ # 1 ετώA 1. 1ρελού&ιο α!ό την !ρώτη ,ο)€τα το) ~+ [+ :;< για ιολοντσέλλο [oAo σεσολ μείeον %. SEu@B oy+ '8 bτ+ 8 [S:[XC:U ZSS[on>E> cin 8 ο μέρο Z>r?o :+ fCf:ZYC MιHρ%εια έ$ 8/N ΚΑCΗΓΟΙΑ !΄ >1 # 1E ετώA 1. 1ρελού&ιο α!ό την 7ρίτη ,ο)€τα το) ~+ [+ :;< για ιολοντσέλλο [oAo σε ντο μείeον %. α SEu@B oy+ '8 bτ+ 8F [S:[XC:U ZSS # SEu@B bο . ~+ Z+ Y\`WRX~+ <:VYU Κονσέρτο σε ντο μειe+ 8 ο P23, MιHρ%εια έ$ 85N ΚΑCΗΓΟΙΑ Γ΄ >1E # %& ετώA 1. 6!ό την 5 η ,ο)€τα το) ~+ [+ :;< σε ντο ελλHσον `rBAu@B hu?> LxL _ 'xm %. έρη α!ό ένα %ονσέρτο ε!ιλογ# το) &ιαγ$νιeόμενο) [X-[:SU[ λα   ελHσσον( [;<\=:U 8 ο -F ο έρο( :YfWR:] σι ελHσσον 8 ο έρο(SZg:R 8 ο  _ F ο έροY+ `W``SU 7626b7ΕOO6 σε σολ μειe+ MιHρ%εια έ$ F/N $. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ !ΙΟΛΑΣ   ΑN ΚΑCΗΓΟΙΑ >;ρ'ο η)':ίας ως 1 ετώA 1. ία Hσ%ηση ε!ιλογ# α!ό το ιλίο OPHGIQHP  %. Κονσέρτο :UXWUCW RSRJTFS σε σολ μειe+ l7ο 8 ο # το ' μέρο+ . Ε!ιελημένο %ομμHτι gSWRg hRCYSRC; UJKFHT lXo 8 ο μέρο MιHρ%εια έ$ 8/N !N ΚΑCΗΓΟΙΑ >;ρ'ο η)':ίας ως 1$ ετώA 8+ Pνα α!ό τα L8 ;>yri{Bz VJWXJYKZTS%. YSGHXXH IJPISKS σονHτα για aιόλα %αι 1ιHνο σε σολ ελHσσονα - Z>r?ãBEEo'+ Ε!ιελημένο %ομμHτι ~W<:UU [S:[XC:U 2JVU lXo 8 μέρο MιHρ%εια έ$ 8/N ΓN ΚΑCΗΓΟΙΑ >;ρ'ο η)':ίας ως %1 ετώA 1. 6!ό το ιλίο WJQJ 3ρ+ '. <B‚E 4 τι ασ%#σει F # L %. :R;:UgSZW VZPHTTS σονHτα για aιόλα %αι 1ιHνο σε μι ελHσσονα - :@>?io . 7ο 8 μέρο ενό α!ό τα α%όλο)α %ονσέρτα UZ[[WHSIHP\ [.J.\ QHTIHP\ O.[.\ IJWSIQJ. MιHρ%εια έ$ 85N ΔN ΚΑCΗΓΟΙΑ >;ρ'ο η)':ίας ως & ] Δ'()ω*ατο+,ο'A 1. =:k PHYHP zuiEB C Wy+ 8'8 @( coAEo zozEBnuEo lXo 8  μέρο %. ~W<:UU [S:[XC:U 2JVU μία α!ό τι . zuiEBz+ . Ε!ιλογ# 8 ο) μέρο) ενό α!ό τα α%όλο)α Κονσέρτα ^. ^JTIZK\ VJPT IJWSIQ   2HTJ 2JPIZO  MιHρ%εια έ$ F/N
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x