Vin Spumant

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Vin Spumant
Share
Transcript
  VIN SPUMANT Biru Cristiana – FlaviaEPCAM, an I  Efectul adăugării de a!t asu ra erf!r#an$ei fer#entativă %n ti# ul r!duc$iei de vin s u#ant  Intr!ducere   Transformarea mustului în vin este inuențată de mai mulți factori, inclusiv compoziția de azot al strugurilor de mustului, care are un impact important asupra creșterii drojdiei, cinetica de fermentație și proprietățile organoleptice ale produsului nal.  În producția de vin spumant prin metoda tradițională, a doua fermentație are loc în interiorul sticlei, urmat de autoliză de drojdie.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks