VIỆN ĐIỆN TỬ -VIỄN THÔNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Please download to get full document.

View again

of 119
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thu phát tín hiệu trên cạn và dưới nước
Share
Transcript
   T RƯỜNG ĐẠ I H Ọ C BÁCH KHOA HÀ N Ộ I VI Ệ N ĐIỆ N T Ử   - VI Ễ N THÔNG ĐỒ  ÁN T Ố T NGHI ỆP ĐẠ I H Ọ C Đề  tài:    Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thu phát tín hiệu trên cạn và dưới nước   Hà N ộ i, 06  –    2015 Gi ả ng viên hướ  ng d  ẫ  n:   ThS. TR  Ầ  N M Ạ  NH HOÀNG TS. NGUY Ễ  N H Ữ  U PHÁT   Sinh viên th ự  c hi ệ n:   LÊ ĐỨ  C THU Ậ  N  MSSV:   20102268  L ớ   p:   ĐTVT 05  –   K55    ĐẠ I H Ọ C BÁCH KHOA HÀ N Ộ I VI Ệ N ĐIỆ N T Ử   - VI Ễ N THÔNG ĐỒ  ÁN T Ố T NGHI ỆP ĐẠ I H Ọ C Đề  tài:    Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thu phát tín hiệu trên cạn và dưới nước   Gi ảng viên hướ  ng d  ẫ  n:   ThS. TR  Ầ  N M Ạ  NH HOÀNG TS. NGUY Ễ  N H Ữ  U PHÁT   Cán b ộ  ph ả n bi ệ n :   ………………………….   Hà N ộ i, 06  –   2015    Đánh giá quyển đồ  án t  ố t nghi ệ p (Dùng cho gi ảng viên hướ ng d ẫ n) Gi ảng viên đánh giá:......................................................  H ọ  và tên Sinh viên: LÊ ĐỨ C THU Ậ N MSSV: 20102268 Tên đồ  án:  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ   thu phát tín hiệu trên cạn và dưới nước .   Ch ọ n các m ức điể  m phù h ợ   p cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây: R ấ  t kém (1); Kém (2); Đạ t (3); Gi  ỏ i (4); Xu ấ  t s ắ c (5) Có s ự  k  ế  t h ợ p gi ữ a lý thuy ế  t và th ự c hành (20) 1 Nêu rõ tính c ấ p thi ế t và quan tr ọ ng c ủa đề  tài, các v ấn đề  và các gi ả  thuy ế t (bao g ồ m m ục đích và tính phù hợp) cũng như phạ m vi ứ ng d ụ ng c ủa đồ  án 1 2 3 4 5 2 C ậ p nh ậ t k  ế t qu ả  nghiên c ứ u g ần đây nhất (trong nướ c/qu ố c t  ế ) 1 2 3 4 5 3 Nêu rõ và chi ti ết phương pháp nghiên cứ u/gi ả i quy ế t v ấn đề  1 2 3 4 5 4 Có k  ế t qu ả  mô ph ỏng/thưc nghiệ m và trình bày rõ ràng k  ế t qu ả   đạt đượ c 1 2 3 4 5 Có kh ả   năng phân tích và đánh giá kế  t qu ả  (15) 5 K ế  ho ạ ch làm vi ệ c rõ ràng bao g ồ m m ụ c tiêu và phương pháp th ự c hi ệ n d ự a trên k  ế t qu ả  nghiên c ứ u lý thuy ế t m ộ t cách có h ệ  th ố ng 1 2 3 4 5 6 K ế t qu ả   đượ c trình bày m ộ t cách logic và d ễ  hi ể u, t  ấ t c ả  k  ế t qu ả   đều đượ c phân tích và đánh giá thỏa đáng.  1 2 3 4 5 7 Trong ph ầ n k  ế t lu ậ n, tác gi ả  ch ỉ  rõ s ự  khác bi ệ t (n ế u có) gi ữ a k  ế t qu ả   đạt đượ c và m ục tiêu ban đầu đề   ra đồ ng th ờ i cung c ấ p l ậ p lu ận để   đề  xu ất hướ ng gi ả i quy ế t có th ể  th ự c hi ện trong tương lai. 1 2 3 4 5 K  ỹ   năng viế  t (10) 8 Đồ   án trình bày đúng mẫu quy đị nh v ớ i c ấu trúc các chương logic và đẹ p m ắ t (b ả ng bi ể u, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, đượ c đánh số  th ứ  t  ự   và đượ c gi ải thích hay đề  c ập đến trong đồ  án, có căn lề , d ấ u cách sau d ấ u ch ấ m, d ấ u ph ẩ y v.v), có m ở   đầu chương và k  ế t lu ận chương, c ó li ệ t kê tài li ệ u tham kh ả o và có trích d ẫ n đúng quy đị nh 1 2 3 4 5 9 K ỹ   năng viế t xu ấ t s ắ c (c ấ u trúc câu chu ẩn, văn phong khoa họ c, l ậ p lu ận logic và có cơ sở , t  ừ  v ự ng s ử  d ụ ng phù h ợ p v.v.) 1 2 3 4 5 Thành t  ự u nghiên c ứ u khoa h ọ c (5) (ch ọn 1 trong 3 trườ ng h ợ p) 10a Có bài báo khoa h ọc được đăng hoặ c ch ấ p nh ận đăng/đạ t gi ả i SVNC khoa h ọ c gi ả i 3 c ấ p Vi ệ n tr ở  lên/các gi ải thưở ng khoa h ọ c (qu ố c t  ế/trong nướ c) t  ừ  gi ả i 3 tr ở   lên/ Có đăng ký bằ ng phát minh sáng ch ế  5 10b Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt 2    giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành như TI contest.  10c Không có thành tích về nghiên cứu khoa học  0 Điể m t  ổ ng /50 Điể m t ổng quy đổ i v ề  thang 10 3. Nh  ậ n xét thêm c  ủ a Th  ầ y/Cô (   gi ảng viên hướ  ng d  ẫ  n nh ậ n xét v ề    thái độ  và tinh th ầ n làm vi ệ c c ủ a sinh viên  ) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  Ngày: / /201  Ngườ  i nh ậ n xét (Ký và ghi rõ h ọ  tên)    Đánh giá quyể n đồ  án t  ố t nghi ệ p (Dùng cho cán b ộ  ph ả n bi ệ n) Gi ảng viên đánh giá:......................................................  H ọ  và tên Sinh viên:................................................ MSSV: …………………   Tên đồ  án: ......................................................................................................... …………………………………………………………………………………..   Ch ọ n các m ức điể  m phù h ợ   p cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây: R ấ  t kém (1); Kém (2); Đạ t (3); Gi  ỏ i (4); Xu ấ  t s ắ c (5) Có s ự  k  ế  t h ợ p gi ữ a lý thuy ế  t và th ự c hành (20) 1 Nêu rõ tính c ấ p thi ế t và quan tr ọ ng c ủa đề  tài, các v ấn đề  và các gi ả  thuy ế t (bao g ồ m m ục đích và tính phù hợp) cũng như phạ m vi ứ ng d ụ ng c ủa đồ  án 1 2 3 4 5 2 C ậ p nh ậ t k  ế t qu ả  nghiên c ứ u g ần đây nhất (trong nướ c/qu ố c t  ế ) 1 2 3 4 5 3 Nêu rõ và chi ti ết phương pháp nghiên cứ u/gi ả i quy ế t v ấn đề  1 2 3 4 5 4 Có k  ế t qu ả  mô ph ỏng/thưc nghiệ m và trình bày rõ ràng k  ế t qu ả   đạt đượ c 1 2 3 4 5 Có kh ả   năng phân tích và đánh giá kế  t qu ả  (15) 5 K ế  ho ạ ch làm vi ệ c rõ ràng bao g ồ m m ụ c tiêu và phương pháp th ự c hi ệ n d ự a trên k  ế t qu ả  nghiên c ứ u lý thuy ế t m ộ t cách có h ệ  th ố ng 1 2 3 4 5 6 K ế t qu ả   đượ c trình bày m ộ t cách logic và d ễ  hi ể u, t  ấ t c ả  k  ế t qu ả   đều đượ c phân tích và đánh giá thỏa đáng.  1 2 3 4 5 7 Trong ph ầ n k  ế t lu ậ n, tác gi ả  ch ỉ  rõ s ự  khác bi ệ t (n ế u có) gi ữ a k  ế t qu ả   đạt đượ c và m ục tiêu ban đầu đề   ra đồ ng th ờ i cung c ấ p l ậ p lu ận để   đề  xu ất hướ ng gi ả i quy ế t có th ể  th ự c hi ện trong tương lai. 1 2 3 4 5 K  ỹ   năng viế  t (10) 8 Đồ   án trình bày đúng mẫu quy đị nh v ớ i c ấu trúc các chương logic và đẹ p m ắ t (b ả ng bi ể u, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, đượ c đánh số  th ứ  t  ự   và đượ c gi ải thích hay đề  c ập đến trong đồ  án, có căn lề , d ấ u cách sau d ấ u ch ấ m, d ấ u ph ẩ y v.v), có m ở   đầu chương và k  ế t lu ận chương, c ó li ệ t kê tài li ệ u tham kh ả o và có trích d ẫ n đúng quy đị nh 1 2 3 4 5 9 K ỹ   năng viế t xu ấ t s ắ c (c ấ u trúc câu chu ẩn, văn phong khoa họ c, l ậ p lu ận logic và có cơ sở , t  ừ  v ự ng s ử  d ụ ng phù h ợ p v.v.) 1 2 3 4 5 Thành t  ự u nghiên c ứ u khoa h ọ c (5) (ch ọn 1 trong 3 trườ ng h ợ p) 10a Có bài báo khoa h ọc đượ c đăng hoặ c ch ấ p nh ận đăng/đạ t gi ả i SVNC khoa h ọ c gi ả i 3 c ấ p Vi ệ n tr ở  lên/các gi ải thưở ng khoa h ọ c (qu ố c t  ế/trong nướ c) t  ừ  gi ả i 3 tr ở   lên/ Có đăng ký bằ ng phát minh sáng ch ế  5 10b Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị sinh viên 2
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks