Vechiul Cod Civil

Please download to get full document.

View again

of 202
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  CODUL CIVIL Text în vigoare începând cu data de 18 iunie 2002  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ   Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea  I, până la 18 iunie 2002:  -  Decretul-lege nr. 9/1989; -  Legea nr. 105/1992; -  Legea nr. 7/1996   , republicată;  -  Legea nr. 213/1998   , cu modificările ulterioare;  - Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000    , aprobată cu modificări prin  Legea nr. 356/2002; - Ordonan  ţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 , cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 219/2005; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 290/2000*    , aprobată prin  Legea nr. 32/2001; -  Legea nr. 356/2002.  Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate  sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Codului civil nu mai sunt de actualitate.  NOTĂ:   La realizarea acestui text actualizat s- a pornit de la oficială publicată de  Ministerul  Justiţiei în 1989. Această ediţie includea toate modificările efectuate asupra Codului civil până la acea dată.    Au fost înlăturate notele cu trimiteri la acte abrogate după 22 decembrie 1989,  precum şi acele comentarii care nu mai corespund noii Constituţi i  a României şi actualelor principii ale statului de drept.  Reproducem mai jos Prefaţa publicată în volumul respectiv.   Codul civil - pus în aplicare la 1 decembrie 1865 -  a suferit numeroase şi importante modificări succesive, ca urmare a transformăril  or structurale ale orânduirii economice şi sociale a ţării.    Necesitatea publicării unei noi ediţii a Codului civil decurge atât din considerente practice, cât şi din faptul că, de la ediţia din 1958 şi până în prezent, au apărut o serie de acte normative în lumina cărora trebuie privite şi interpretate dispoziţiile acestui cod.    Pentru publicarea ediţiei de faţă - de uz intern - s- a luat ca bază textul oficial al Codului civil cu modificările până la data de 15 iulie 1958, editat de Ministerul  Justiţiei.   Ast   fel, au fost reţinute întocmai, din ediţia 1958, menţiunile privind abrogările exprese şi cele privind textele care au devenit inaplicabile, datorită schimbărilor  fundamentale intervenite în structura social- economică şi politică a ţării. Au fost, de aseme nea, păstrate menţiunile din acea ediţie referitoare la textele considerate abrogate implicit, precum şi notele din subsol în care se explică unii termeni arhaici.     În ediţia de faţă au fost menţionate actele normative în vigoare, apărute între 15 iulie 195 8 şi 1 iulie 1981, prin care s -au modificat, completat sau abrogat, expres  sau implicit, dispoziţii din Codul civil. Au fost, de asemenea, menţionate actele normative în vigoare care sunt în incidenţă cu dispoziţiile din Codul civil, fără însă  să li se redea conţinutul, aşa cum s - a procedat uneori în ediţia din 1958.    Nu au mai fost păstrate, din ediţia 1958, actele normative care, între timp, au  fost abrogate sau care nu mai prezintă interes.   Acolo unde s-a socotit necesar, la unele texte s-au dat, în note,  explicaţii.   Nu s- a considerat potrivit ca, la textele abrogate expres, să fie indicate actele normative care eventual reglementează în prezent materia.  Tot astfel, nu s- au făcut adnotări -  ca în ediţia din 1958 - cu privire la incidenţa la textele din cod a diferitelor reglementări ale raporturilor dintre unităţile  socialiste. Au fost făcute însă menţiunile de rigoare, acolo unde a fost cazul, în  privinţa incidenţei la textele din cod a unor reglementări ale raporturilor dintre unităţile socialiste şi pers oanele fizice.  În fine, nu au mai fost reproduse notele din subsol în care se atrăgea atenţia asupra unor erori materiale din ediţia oficială, întrucât aceste erori au fost îndreptate în ediţia 1958, textele fiind preluate, în această formă, în prezenta ediţie.    Aşa cum s - a subliniat şi în prefaţa ediţiei din 1958, modificările, completările  sau abrogările implicite, la care s - a făcut referire atât în acea ediţie, cât şi în  prezenta ediţie, rămân să fie considerate, în final, probleme de interpretare care, c a atare, nu pot fi soluţionate decât în cadrul hotărârilor organelor de jurisdicţie competente.    TITLUL PRELIMINAR DESPRE EFECTELE ŞI APLICAREA LEGILOR ÎN GENERE  ART. 1 Legea dispune numai pentru viitor; ea n- are putere retroactivă.    ART. 2 *** Abrogat (Abrogat prin art. 183 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat)  ART. 3 Judecătorul care va refuza de a judeca, sub cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi urmă rit ca culpabil de denegare de dreptate. ART. 4 Este oprit judecătorului de a se pronunţa, în hotărârile ce dă, prin cale de dispoziţii generale şi reglementare, asupra cauzelor ce -i sunt supuse. ART. 5  Nu se poate deroga prin convenţii sau dispoziţii part iculare*), la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri.  ------------ *) Acte juridice unilaterale. CARTEA I DESPRE PERSOANE  Titlul I DESPRE DREPTURILE CIVILE ŞI DESPRE NATURALIZARE  CAP. 1 Despre bucurarea de drepturile civile şi despre  naturalizare ART. 6 - 16 (Abrogate prin art. 54 al Legii din 24.II.1924 privitoare la dobândirea şi  pierderea naţionalităţii române)  CAP. 2 Despre pierderea drepturilor civile prin pierderea calităţii de român  ART. 17 - 20 (Abrogate prin art. 54 al Leg ii din 24.II.1924 privitoare la dobândirea şi  pierderea naţionalităţii române)  Titlul II DESPRE ACTELE STĂRII CIVILE  ART. 21 - 86 (Abrogate prin art. 124 al Legii din 25.II.1928 privitoare la actele stării civile)  Titlul III DESPRE DOMICILIU ART. 87 - 97 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei  şi a Decretului  privitor la persoanele fizice şi persoanele  juridice; în ceea ce priveşte abrogarea art. 93, a se vedea şi art. 16, 21  şi 105 ale Const ituţiei Republicii Populare Române din 13.IV.1948)  Titlul IV DESPRE ABSENŢI, ADICĂ CEI CARE LIPSESC DE LA LOCUL LOR   CAP. 1 Despre absenţa prezumată  ART. 98 - 100 (Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4.III.1941 pentru declararea morţii  prezumate a c elor dispăruţi, şi, în mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23.XI.1948   privitor la declararea morţii prezumate a celor dispăruţi cu ocazia războiului, în afara zonei interioare) CAP. 2 Despre declararea absenţei  ART. 101 - 105  (Abrogate implicit prin Le gea nr. 173 din 4.III.1941 pentru declararea morţii  prezumate a celor dispăruţi, şi, în mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23.XI.1948   privitor la declararea morţii prezumate a celor dispăruţi cu ocazia războiului, în afara zonei interioare) CAP. 3 Desp re efectele absenţei  ART. 106 - 123 (Abrogate implicit prin Legea nr. 173 din 4.III.1941 pentru declararea morţii  prezumate a celor dispăruţi, şi, în mod expres, prin Decretul nr. 339 din 23.XI.1948   privitor la declararea morţii prezumate a celor dispăruţi cu ocazia războiului, în afara zonei interioare) CAP. 4 Despre privegherea copiilor minori ai tatălui care a dispărut  ART. 124 - 126 (Abrogate prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei  şi a Decretului privitor   la persoanele fizice şi persoanele juridice)  Titlul V DESPRE CĂSĂTORIE  CAP. 1 Despre însuşirile şi condiţiile necesare spre a se putea săvârşi căsătoria  ART. 127 - 133 (Abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei  şi a Decretului  privitor la persoanele fizice şi persoanele  juridice; în ce priveşte abrogarea art. 131 şi art. 133, a se vedea şi art. 16, 21  şi 105  din Constituţia Republicii Populare Române din 13.IV.1948)    ART. 134 *** Abrogat (Abrogat prin articolul unic pct. 18 din Decretul-lege nr. 9/1989 privind abrogarea unor acte normative)  ART. 135 - 138 (Abrogate prin Legea din 15.III.1906) ART. 139 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei  şi  a Decretului  privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice)  ART. 140 (Abrogat prin Legea din 15.III.1906) ART. 141 (Abrogat prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei  şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice)  ART. 142 (Abrogat prin Legea din 15.III.1906) ART. 143 - 150
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x