Uthavn, loshavn og tollstasjon - en studie av uthavnssamfunnet Ny-Hellesund på 1800-tallet

Please download to get full document.

View again

of 370
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 148
 
  Uthavn, loshavn og tollstasjon - en studie av uthavnssamfunnet Ny-Hellesund på 1800-tallet
Share
Transcript
  BJ RNE SØRENSEN UTH VN LOSH VN O TOLLST SJON En studie av uthavnssamfunnet Ny-Hellesund på 1800-tallet Hovedoppgave i historie U niversitetet i Bergen Våren 983  BJ RNE SØRENSEN UTH VN LOSH VN OG TOLLST SJON EN STUDIE AV UT H VNSSAMFUNNET NY-HELLESUND PÅ 1800-TALLET Hovedoppgave i historie niversitetet Bergen Våren 983  I INNHOLDSFORTEGNELSE _ _a~p~i~t~t~e~l~l~ __ =INNLEDNING Tema for oppgaven .1 , 1.2 1.3 1.4 Trekk av Ny-Hellesunds tidligste historie Hovedproblemstillinger Litteratur og kilder ~apittel 2 BEFOLKNINGSUTVIKLING O NÆRINGSSTRUKTUR 3 13 15 2.1 Innledning 21 2.1.1 Befolkningsutviklingen i første halvdel av l800-tallet 22 2 l   Befolkningsutviklingen i andre halvdel av l800-tallet 2.1. 3 2.2 2.2.1 2.2.2 Tendenser i befolkningsutviklingen Ny-Hellesund i forhold til Søgne sogn Næringsstruktur Innledning Jordbruk Sjøfart Kapittel 3 FISKE O FISKE EKSPORT 3.1 3.1.1 3. 1. 2 3.2 3.2.1 3.2.2 Fiske Fiskerne i Ny-Hellesund Fiske som kombinasjonsnæring Fiske som eneyrke Fiskeriene Innledning Hummerfiske Laksefiske Makrellfiske Fiske-eksport Eksport av hummer Organisering av hummerhandelen Firma Howard Direkte-eksportens siste fase Eksport av andre fiskeprodukter Laks Makrell Eksport av forskjellig Oppsummering Kapi tt l 4 SKIPSFARTEN O NY-HELLESUND 4.1 4.1.1 Ny-Hellesund havn Havneforhold Topografi Innseiling og utseiling Merker og fyr Havneanlegg 26 28 30 31 36 41 44 46 47 53 64 67 74 74 78 83 86 88 89 90 95 97 98 101  4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 SkipsanlØp Kildene Tollstasjonen Kaperhavn Il Gjestgivervirksomhet skipsproviantering og landhandleri Natthavn og nødhavn Skip med Ny Hellesund som bestemmelsessted FortØyningsringene Oppsummering Skipsfarten fra Ny Hellesund Skip og redere Innledning Partsrederiene Korresponderende redere og eneredere Fraktene SjØfolkene Innledning MØnstringsrullene Sjømannsyrket som kombinasjonsnæring Rekrutteringen t l sjømannsyrket i siste halvdel av 1800-tallet SjØfolkenes karrieremØnster Kapittel 5 LOSNÆRING N 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Ny Hellesund losoldermannskap på 1800-tallet Innledning Loser og losing i Ny Hellesund omkring år 1800 Opprettelsen av Ny Hellesund los oldermann-skap 1721 Forordningen om losvesenet 1725 Organiseringen av Ny Hellesund losolderskap Stasjonene Losoldermannen Fastloser og reserveloser Bemanningen av stasjonene Ny Hellesund losstasjon Komlefjord losstasjon Tendenser i bemanningssituasjonen Losene i folketellingene og los rullene Losyrket Rekrutteringen tillosyrket Losfamiliene Losyrket i kombinasjon med annet yrke Los og fisker Los og sjømann Losing og fraktfart Konkurranselosing Kapring Bording Ulykker under losing Losbåten utvikling pris og eiendomsforhold Den åpne losbåten Det dekkede los fartØY 108 116 122 130 138 146 153 157 159 160 162 173 178 184 185 188 192 195 209 210 214 216 220 220 221 224 226 227 228 228 231 234 238 239 239 241 242 247 248 249 250 253 257  5.3 5.3.2 5.3.3 III Ny-Hellesundlosenes inntekter Bruttoinntektene Fremmede losers inntekt av innlosing til Ny-Hellesund Ny-Hellesundlosenes inntekter av losing til andre losoldermannskap Lospengene Nettoinntekten Andre inntekter Til Lodspengers Bestridelse   Smugling Ringpenger BergingslØnn Oppsummering 268 270 273 274 277 282 290 293 294 295 297 KAPITTEL 6 UTH VNSS MFUNNET NY-HELLESUND PÅ 1800-TALLET; EN OPPSUMMERING 303 Noter og kildehenvisninger 307 Kilder og litteratur 331 Vedlegg l: Dyrehold og utsædsmengde i Ny-Hellesund registrert ved folketellingene i 1845 1855 1865 og 1875 343 2: Verdien av forskjellige kystfiskerier i Søgne herred 1879-1900 , det daglige fiske ikke medregnet 345 3: Eksportkvanta av hummer til utlandet over Ny-Hellesund tollstasjon 1842-1885 346 4: Eksportkvanta av hummer fra Lister og Mandals amt målt mot eksportkvanta av hummer fra Ny-Hellesund tollstasjon 347 5: Ny-Hellesund losoldermannskap: Antall skip lost inn eller ut, eller begge deler , av losoldermannskapet 1802-1852 348 6: Ny-Hellesund tollstasjon: Antall fartøy klarert eller kontrollert av tolleren i Ny-Hellesund 1846-1905 349 7: Skipsliste. Et utvalg av skip og mindre fartØyer med direkte eller indirekte til knytning til Ny-Hellesund på 1800-tallet 351 8: Fortegnelse over sjØfolkene i Ny-Hellesund ca 1860 - ca 1900 361 9: Verdien av lospengene for inn- og utlosing ved Ny-Hellesund losoldermannskap på 1800-tallet 372 10: Ny-Hellesund losoldermannskap: Losenes samlede bruttoinntekter 1858-1900 373
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x