สถาบันแคป วิชั่น The CAP Vision 2018

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  สถาบันแคป วิชั่น The CAP Vision 2018
Share
Transcript
  สถาบันแคป วชั น CAP Vision   Institute “ สรางค  ณ ใหเปนยอดคน ในเวท โลก ” www.thecapvision.com  Background สถาบันจัดการพฤตกรรมมนษยแคป วชั น หรอ The CAP Vision กอกาเนดขนเม อป พ.ศ. 2552 ดวยอดมการณท มความปรารถนาอยากเหน สังคมไทยของเราเตมไปดวยบัณฑตนักปราชญ (ถงพรอมทังวชชาและจรณะ) เร มจากการรวมตัวกันของวทยากรนักพ   ด และ วทยากรร นใหมท  เขาใจธรรมชาตดานการพัฒนาศักยภาพมนษยวา สามารถเพ มขด ความสามารถไดอยางไรขดจากัดดวยหลักปรัชญา หลักจตวทยา วทยาศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมและภ  มสังคม ดวยกระบวนการฝกฝนเร ม จากดนเดม สรางกระบวนการสงเสรมเพ มศักยภาพอยางเปนขันตอน ตลอดระยะเวลากวา 10 ป ในการใหบรการดานการจัดการพฤตกรรมมนษยทังระดับบคคล ระดับองคกรท ผานมา เรามความตังใจและ มั นใจเปนอยางย งท จะเปนสวนหน งในการพัฒนาศักยภาพบคคลในองคกร ของทาน เพ อสรางสังคมอดมปัญญาใหเกดขนในปัจจบันและอนาคตตอไป  Core Value usiness คานยม   (   Core Value) Innovative :  สรางนวัตกรรมการจัดการพฤตกรรมมนษยอย   เสมอ Creative :  นาเสนอร  ปแบบการบรการอยางสรางสรรค Effective :  การดาเนนงานมประสทธภาพไดมาตรฐานระดับสากล Trust :  จรงใจกับบคคล จรงจังในงาน จรงแสนจรงในความดและมความซ อสัตย Enjoy :  สรางบรรยากาศการทางานดวยความสนกแบบมสาระ  Achive:  ม งเนนผลลัพธอันส  งสดตามเปาหมายของล  กคาและสังคม
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x