Test BM - JanFeb 2015 - (2015-01)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  gj hjh jhhg g kg g kk g
Share
Transcript
  FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA BETONSKI MOSTOVI GRAĐEVINSKI ODSEK TEST - ZADATAK NOVI SAD Datum: 24.02.2015. Zadatak: Na slici je prikazan deo poprečnog preseka drumskog mosta sa četiri glavna nosača koji se nalazi na putu prve kategorije. Statički sistem mosta predstavlja niz od pet prostih greda, jednakog raspona L=32.0m, koje imaju kontinualno povezane kolovozne ploče iznad srednjih oslonaca. Glavni prefabrikovani prethodno napregnuti nosači su istih dimenzija i za potrebe daljeg proračuna može se pretpostaviti da nakon sprezanja sa kolovoznom pločom sva četiri glavna nosača imaju iste momente inercije. Predmet razmatranja je spoljašnji ivični nosač, koji je ujedno i najviše opterećen. a) Potrebno je primenom „postupka ekscentričnog pritiska“ za poprečnu raspodelu saobraćajnog opterećenja odrediti uticajnu liniju za spoljašnji ivični glavni nosač. Ukupna širina mosta između unutrašnjih ivica ograde je 1.50m+7.50m+1.50m=10.5m. b) Za merodavnu šemu saobraćajnog opterećenja prema našem Pravilniku, koju treba definisati i prikazati, potrebno je odrediti karakteristične vrednosti koncentrisanog i raspodeljenog opterećenja spoljašnjeg ivičnog glavnog nosača i to za preseke koji se nalaze na delu gde je vozilo i za preseke koji sa nalaze ispred i iza vozila. Pretpostaviti da točkovi vozila u najnepovoljnijem položaju mogu dodirivati unutrašnje ivice ivičnjaka uz kolovoz. c) Prikazati raspored pokretnog (saobraćajnog) opterećenja u podužnom pravcu za ivični spoljašnji glavni nosač.  FAKULTET TEHNI Č KIH NAUKA BETONSKI MOSTOVI GRA  Đ EVINSKI ODSEK TEST – TEORIJSKA PITANJA NOVI SAD Datum: 24.02.2015. Teorijska pitanja: 1. Nivelete mostova i njihove karakteristike. 2. Vrste popre č nih preseka grednih betonskih mostova. 3. Podela krilnih zidova. Izlaganja propratiti skicama zidova u osnovi. 4. Podela mostova prema stati č kim sistemima. 5. Prelazne plo č e i njihova uloga. Izlaganja propratiti skicama. 6. Kontinuiranje prednapregnutih betonskih mostova. 7. Navesti metode gra đ enja betonskih grednih mostova (sa kratkim opisom). 8. Navesti tri pristupa održavanju betonskih mostova.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x