ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ TEST

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  1. Тэорыя і практыка мовы ТЭСТ 2. 1. Пастаўце назоўнікі ў месным склоне: Пост Муж Брат Рог Кажух…
Share
Transcript
 • 1. Тэорыя і практыка мовы ТЭСТ
 • 2. 1. Пастаўце назоўнікі ў месным склоне: Пост Муж Брат Рог Кажух
 • 3. 2. Пастаўце назоўнікі ў творным склоне: Верф Гусь Кішэнь Мазоль Гладзь
 • 4. 3. Перакладзіце дзеясловы незакончанага трывання: Страдать Огораживать Исследовать Издеваться Напаивать
 • 5. 4. Падбярыце трывальную пару: Бліскаць Абнародаваць Пераследаваць Вымярзаць Прэміраваць
 • 6. 5. Пастаўце дзеясловы ў 2 асобе адз. і мн. ліку загаднага ладу: Ую Бягу Чышчу Вызначу Запрагу
 • 7. 6. Запішыце формы 2 асобы мн. ліку абвеснага і загаднага ладу: Ліць Мыць Везці Пад’есці
 • 8. 7. Утварыце формы 1 асобы мн. ліку і 3 асобы адз. і мн. ліку загаднага ладу: Прывезці Піць Кінуць
 • 9. ПРАВЕРКА
 • 10. 1. Пост – на пасту, у посце Муж – пры мужу Брат – пры браце Рог – на рагу і на розе Кажух – у кажуху і ў кажусе
 • 11. 2. Верф - верф’ю Гусь – гуссю Кішэнь – кішэнню і кішэняй Мазоль – мазалём Гладзь - гладдзю
 • 12. 3. Страдать – пакутаваць Огораживать – абгароджваць Исследовать – даследаваць Издеваться – здзекавацца Напаивать – напойваць
 • 13. 4. Бліскаць – бліснуць Абнародаваць – аднатрывальны Пераследаваць – аднатрывальны Вымярзаць – вымерзнуць Прэміраваць - двухтрывальны
 • 14. 5. Ую – ві, віце Бягу – бяжы, бяжыце Чышчу – чысці (чысць), чысціце (чысцьце) Вызначу – вызначы, вызначыце Запрагу – запражы, запражыце
 • 15. 6. Ліць – льяце, ліце Мыць – мыеце, мыйце Везці – везяце, вязіце Пад’есці – пад’ясце, пад’ешце
 • 16. 7. Прывезці – прывязем, давай прывязём, (ня)хай прывязе, (ня)хай прывязуць Піць – п’ем, пійма, давай піць, (ня)хай п’е, (ня)хай п’юць Кінуць – кінем, кіньма, давай кінем, (ня)хай кіне, (ня)хай кінуць
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x