ТЭОРЫЯ І ПРАКТЫКА МОВЫ Sufiksy dziejaslovau

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  1. Тэорыя і практыка мовы Дзеясловы з суфіксамі – ава-/-ява-, -іва-/-ыва-, -ва 2. Суфікс –ава- (-ява-)…
Share
Transcript
 • 1. Тэорыя і практыка мовы Дзеясловы з суфіксамі – ава-/-ява-, -іва-/-ыва-, -ва
 • 2. Суфікс –ава- (-ява-) даследаваць (я даследую)
 • 3. Суфікс –ва- адказваць (я адказваю)
 • 4. і → й Прыклейваць ад клеіць
 • 5. Этымалагічная О аднаўляецца вырошчваць
 • 6. Суфікс –іва- (-ыва-) запэўніваць праветрываць адпіваць
 • 7. Перакладзіце на беларускую мову
 • 8. Обзванивать Рассказывать Огораживать Отрезывать Страдать Выписывать
 • 9. Абзвоньваць Расказваць Абгароджваць Адрэзваць, адкройваць Страдать Выписывать
 • 10. Расплачиваться Разворачивать Вылавливать Затрачивать Выпрашивать Выбрасывать
 • 11. Расплачвацца Разгортваць Вылоўліваць Затрачваць Выпрошваць Выкідваць
 • 12. Исследовать Расклеивать Заживать Издеваться Замораживать Успокаивать
 • 13. Даследаваць Расклейваць Загойвацца Здзекавацца Замарожваць Супакойваць
 • 14. Командовать Перечитывать Выгадывать Отпрашиваться Вылепливать Укреплять
 • 15. Камандаваць Перачытваць Выгадваць Адпрошвацца Вылепліваць Умацоўваць
 • 16. Проветривать Огораживать Веровать Поддерживать Наговаривать Переименовывать
 • 17. Праветрываць Абгароджваць Вераваць Падтрымліваць Нагаворваць Пераймяноўваць
 • 18. Заверять Напаивать Удваивать Надаивать Выигрывать
 • 19. Запэўніваць Напойваць Удвойваць Надойваць Выйграваць/ выігрываць
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x