Tema 4 - Perchezitia Si Ridicarea de Obiecte Si Inscrisuri

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  LEC IA IV PERCHEZI IA ŞI RIDICAREA DE OBIECTE ŞI ÎNSCRISURI: 4.1. No iune şi importan ă Perchezi ia este un act de urmărire penală şi de criminalistică tactică prin care se caută şi se ridică, din anumite locuri sau asupra unor persoane, obiecte ce prezintă importan ă pentru descoperirea şi administrarea probelor într-o cauză penală sau pentru demascarea infractorului (Nicolae Volonciu). Este considerată ca un procedeu auxiliar de descoperire şi atragere a unor mijloace de probă (Costică Bulai).
Share
Transcript
  1 LEC Ţ IA IVPERCHEZI Ţ IA Ş I RIDICAREA DE OBIECTE Ş I ÎNSCRISURI:  4.1. No ţ iune ş i importan ţă   Perchezi  ţ  ia este un act de urm ă rire penal ă    ş i de criminalistic ă tactic ă prin care secaut  ă    ş i se ridic ă  , din anumite locuri sau asupra unor persoane, obiecte ce prezint  ă im- portan  ţă pentru descoperirea  ş i administrarea probelor într-o cauz ă penal ă sau pentrudemascarea infractorului (Nicolae Volonciu).  Este considerat ă ca un procedeu auxiliar de descoperire ş i atragere a unor mijloacede prob ă   (Costic ă Bulai).  Perchezi ţ ia a mai fost definit ă ca „ un act procedural destinat c ă ut  ă rii  ş i ridic ă riiunor obiecte care con  ţ  in sau poart  ă urme ale unei infrac  ţ  iuni, a corpurilor delicte, a în-scrisurilor, fie cunoscute, fie necunoscute organului judiciar   ş i care pot servi la aflareaadev ă rului”   (Emilian Stancu).  „  Ridicarea de obiecte  ş i înscrisuri reprezint  ă o activitate procedural ă mai pu  ţ  incomplex ă decât perchezi  ţ  ia deoarece se cunosc obiectele  ş i însemn ă rile, locurile în carese afl ă  , precum  ş i persoana care le de  ţ  ine. Ridicarea de obiecte  ş i înscrisuri poate fi în-so  ţ  it  ă de perchezi  ţ  ie, atunci când se neag ă existen  ţ  a  ş i de  ţ  inerea obiectelor   ş i înscrisuri-lor solicitate ori se refuz ă predarea” (Aurel Ciopraga).  Ridicarea de obiecte ş i înscrisuri este reglementat ă în art. 96–99 C. pr. pen., iar per-chezi ţ ia în art. 100–111. C. pr. pen.4.1.1.   Perchezi  ţ  iile pot fi clasificate dup ă mai multe criterii , astfel: a. Dup ă locul de efectuare: perchezi ţ ii corporale; perchezi ţ ii domiciliare; perchezi ţ ii la lo-cul de munc ă ; perchezi ţ ii în locurile deschise publicului. b. Dup ă temeiul legal: perchezi ţ ii efectuate pe baza autoriza ţ iei instan ţ ei de judeca-t ă , în cursul urm ă ririi penale sau din oficiu, în cursul judec ăţ ii; perchezi ţ ii efectuate pebaza consim ţă mântului scris al persoanei perchezi ţ ionate; perchezi ţ ii efectuate în caz deinfrac ţ iuni flagrante. c. Dup ă timpul de efectuare: perchezi ţ ii efectuate în timpul zilei; perchezi ţ ii efec-tuate în timpul nop ţ ii.Potrivit Constitu ţ iei României, art. 27 ş i Codului de procedur ă penal ă , art. 103, per-chezi ţ ia domiciliar ă   ş i ridicarea de obiecte ş i înscrisuri se pot face de organul de cercetarepenal ă numai  între orele 6–20 , iar pe timpul nop ţ ii numai în caz de infrac ţ iune fla-grant ă . Perchezi ţ ia început ă între orele 6–20 poate continua ş i în timpul nop ţ ii. d. Dup ă persoanele participante: perchezi ţ ii la care particip ă numai organele deurm ă rire penal ă ; perchezi ţ ii la care particip ă   ş i speciali ş ti. e. Dup ă num ă rul persoanelor la care se efectueaz ă : perchezi ţ ii efectuate la o sin-gur ă persoan ă ; perchezi ţ ii efectuate la mai multe persoane, care, de regul ă , se efectueaz ă   simultan.   Prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 ş i prin Ordonan ţ a de urgen ţă nr. 109 din24 octombrie 2003 privind modificarea Codului de procedur ă penal ă , publicat ă înMonitorul Oficial nr. 748 din 26 octombrie 2003, dispozi ţ iile procedurale care re-glementeaz ă efectuarea perchezi ţ iei au suferit importante modific ă ri, astfel:    2ã Perchezi ţ ia poate fi domiciliar ă sau corporal ă .ã Spre deosebire de vechea reglementare, în care autorizarea perchezi ţ iei domiciliareera f  ă cut ă de procuror, de data aceasta numai instan  ţ  a de judecat  ă poate dispune efectua-rea perchezi  ţ  iei, prin încheiere motivat ă , la cererea procurorului, în cursul urm ă ririi pena-le, sau din oficiu, în cursul judec ăţ ii (art. 100 alin. 2 C. pr. pen.).ã Instan ţ a de judecat ă va dispune efectuarea perchezi ţ iei în dou ă situa ţ ii: când o per-soan ă refuz ă s ă predea un obiect sau un înscris, t ă g ă duind existen ţ a sau de ţ inerea acesto-ra, precum ş i atunci când exist ă indicii temeinice c ă efectuarea unei perchezi ţ ii este nece-sar ă pentru descoperirea ş i strângerea probelor.ã Perchezi  ţ  ia domiciliar  ă poate fi dispus ă numai dup ă ce a fost început  ă urm ă rirea penal ă .ã Perchezi  ţ  ia domiciliar  ă se dispune în cursul urm ă ririi penale în came-ra de consiliu, f  ă r ă  citarea p ă r ţ ilor. Participarea procurorului este obligatorie.ã Perchezi  ţ  ia corporal ă poate fi dispus ă , dup ă caz, de organul de cercetare penal ă , deprocuror sau de judec ă tor.ã Organul judiciar care urmeaz ă a efectua perchezi ţ ia este obligat ca, în prealabil, s ă  se legitimeze ş i s ă prezinte autoriza ţ ia dat ă de instan ţă .ã Opera ţ iunile ce decurg din actul perchezi ţ iei se vor efectua de organul judiciar în prezen ţ amartorilor asisten ţ i (art. 104 alin. 3 C. pr. pen.). Potrivit noii formul ă ri a Codului de procedur ă pe-nal ă , organele judiciare care efectueaz ă perchezi ţ ia în cazul urm ă ririi penale sunt procurorul sauorganul de cercetare penal ă , înso ţ i ţ i, dup ă caz, de lucr ă tori operativi (art. 101 C. pr. pen.).ã Perchezi ţ ia domiciliar ă se poate face între orele 6.00 –20.00, iar în celelalte ore nu-mai în caz de infrac ţ iune flagrant ă sau când perchezi ţ ia urmeaz ă s ă se efectueze într-unlocal public. Perchezi ţ ia început ă între orele 6.00–20.00 poate continua ş i în timpul nop- ţ ii. Spre deosebire de vechea reglementare,  procurorul nu mai are dreptul s ă fac ă perche- zi  ţ  ia domiciliar  ă pe timpul nop  ţ  ii (art. 103 C. pr. pen.).  ã În situa ţ ia în care perchezi ţ ia este efectuat ă la sediul unei institu ţ ii publice sau per-soane juridice de interes public ori la orice alt ă persoan ă juridic ă de interes privat, orga-nul judiciar este obligat s ă se legitimeze ş i s ă prezinte reprezentantului persoanei juridiceautoriza ţ ia dat ă (art. 111 alin. 1 litera a C. pr. pen.).Persoane, obiecte ş i înscrisuri care se caut ă cu ocazia efectu ă rii perchezi ţ iei:ã persoane care se sustrag de la urm ă rire, judecat ă sau executarea pedepsei;ã persoanele disp ă rute;ã cadavre sau p ă r ţ i din acestea;ã obiecte care con ţ in sau poart ă urmele infrac ţ iunii;ã obiecte, înscrisuri sau valori care au servit sau au fost destinate s ă vâr ş irii de infrac- ţ iuni;ã obiecte, înscrisuri sau valori produs al infrac ţ iunii;ã bunuri ş i valori procurate cu sumele de bani rezultate din infrac ţ iune;ã bunuri mobile ş i imobile susceptibile s ă fac ă obiectul indisponibiliz ă rii prin m ă suriasiguratorii;ã bunuri sau valori de ţ inute contrar dispozi ţ iilor legale (arme, muni ţ ii, materiale ex-plozive, produse ori substan ţ e toxice sau stupefiante ş .a.);ã bunuri, înscrisuri sau valori provenite din infrac ţ iuni s ă vâr ş ite anterior ş i ai c ă rorautori nu au fost descoperi ţ i.  34.1.2.    Reguli tactice generale  ş i speciale ce trebuie respectate la efectuarea perche- zi  ţ  iei   a. Reguli generale:  ã Perchezi ţ ia s ă nu fie f  ă cut ă la voia întâmpl ă rii, ci în baza unei preg ă tiri riguroase, care s ă determine: scopul urm ă rit (natura obiectelor ce urmeaz ă a fi descoperite); opor-tunitatea efectu ă rii; cunoa ş terea exact ă a locului perchezi ţ iei , cu particularit ăţ i pentru locurile    închise (adresa exact ă , dispunerea înc ă perilor ş i a dependin ţ elor, persoanele carelocuiesc ş i cele care le frecventeaz ă , vecinii, amplasarea unor garaje ş i magazii etc.) ş i pentru locurile deschise (sedii ale unor firme, societ ăţ i comerciale).ã Declara ţ ia scris ă de consim ţă mânt se ia numai la sediul organului de cercetarepenal ă .  ã Înainte de a se trece la efectuarea perchezi ţ iei domiciliare este obligatorie perche-zi ţ ia corporal ă (art. 106 alin. 1 C. pr. pen.), efectuat ă de o persoan ă de acela ş i sex cucea perchezi ţ ionat ă (art. 106 alin. 2 C. pr. pen.).ã Perchezi ţ ia domiciliar ă se efectueaz ă    în prezen ţ a persoanei în cauz ă , iar în lipsaacesteia, în prezen ţ a unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin avândcapacitate de exerci ţ iu (art. 104 alin. 2 C. pr. pen.).ã Când persoana la care se face perchezi ţ ia este re ţ inut ă sau arestat ă , ea va fi adus ă la per-chezi ţ ie. Dac ă nu poate fi adus ă , perchezi ţ ia domiciliar ă se va face în prezen ţ a persoanelormen ţ ionate mai sus (art. 104 alin. 4 C pr. pen.).ã Organul judiciar care efectueaz ă perchezi ţ ia are dreptul s ă deschid ă , chiar prin for- ţ are, înc ă perile sau alte mijloace de p ă strare în care s-ar putea g ă si obiectele sau înscrisu-rile c ă utate, dac ă cel în m ă sur ă s ă le deschid ă refuz ă aceasta (art. 105 alin. 1 C. pr. pen.).ã Obiectele, înscrisurile sau valorile se prezint ă persoanei de la care sunt ridicate ş icelor care asist ă , pentru a fi recunoscute ş i a fi însemnate de c ă tre acestea spreneschimbare, dup ă care se eticheteaz ă   ş i se sigileaz ă (art. 107 alin. 1 C. pr.pen.).ã Obiectele care nu pot fi însemnate ori pe care nu se pot aplica etichete ş i sigilii se împacheteaz ă sau se închid, pe cât posibil laolalt ă , dup ă care se aplic ă sigilii (art. 107alin. 2 C. pr. pen).ã Obiectele care nu pot fi ridicate se sechestreaz ă   ş i se las ă în p ă strare fie celui lacare se afl ă , fie unui custode (art. 107 alin. 3 C. pr. pen.).ã Organul judiciar este obligat s ă se limiteze la ridicarea obiectelor ş i înscrisurilorcare au leg ă tur ă cu fapta (art. 105 alin. 2 C. pr. pen.).ã Obiectele sau înscrisurile a c ă ror circula ţ ie sau de ţ inere este interzis ă se ridic ă tot-deauna (art. 105 alin. 2 C. pr. pen.).ã Când urmeaz ă a fi perchezi ţ ionate ş i spa ţ ii de ţ inute în comun, se va solicita expresacest lucru magistratului ori, dup ă caz, se va ob ţ ine consim ţă mântul scris al persoanelorcare locuiesc împreun ă cu persoana care urmeaz ă a fi perchezi ţ ionat ă .ã Perchezi ţ ia se va efectua ş i în situa ţ ia în care persoana în cauz ă a predat obiectele, înscrisurile ş i valorile solicitate. Se are în vedere descoperirea altor obiecte, înscrisurisau valori ori descoperirea ş i ridicarea celor de ţ inute contrar dispozi ţ iilor legale.ã Organul judiciar trebuie s ă ia m ă suri ca faptele ş i împrejur ă rile din via ţ a personal ă  a celui perchezi ţ ionat ş i care nu au leg ă tur ă cu cauza s ă nu devin ă publice.  4ã Perchezi ţ ia trebuie s ă aib ă un caracter inopinat ş i s ă se efectueze ca m ă sur ă ope-ra ţ ional ă . În unele situa ţ ii, perchezi ţ ia poate fi amânat ă în scop tactic.  ã Pentru succesul perchezi ţ iei se asigur ă mijloacele tehnice necesare: surse de ilumi-nare, truse de chei, unelte, diverse sonde ş i detectoare (pentru metale, cadavre), aparatur ă  de fotografiat, filmare ş i înregistrare videomagnetic ă .ã Echipa care va efectua perchezi ţ ia trebuie s ă aib ă în componen ţă un num ă r sufi-cient de poli ţ i ş ti, speciali ş ti din diferite domenii, precum ş i martori asisten ţ i. b. Reguli speciale:  ã În cazul perchezi ţ iilor efectuate la o unitate la care se refer ă art. 145 C. pen. sau lao alt ă persoan ă juridic ă , martorii asisten ţ i pot face parte din personalul unit ăţ ii (art. 111lit.c C. pr. pen.).ã Regulile privitoare la prezen ţ a ap ă r ă torului sau interpretului în astfel de unit ăţ i seaplic ă în mod corespunz ă tor (art. 172 C. pr. pen.).ã Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre pre ţ ioase, mijloacele de plat ă  str ă ine, titlurile de valoare interne, obiectele de art ă   ş i de muzeu, colec ţ iile de valoareprecum ş i sumele de bani care fac obiectul cauzei penale se ridic ă în mod obligatoriu  (art. 165 alin. 2 C. pr. pen.).ã Senatorii, deputa ţ ii ş i alte persoane care se bucur ă de imunitate nu pot fi supu ş iperchezi ţ iei, cu excep  ţ  ia infrac  ţ  iunilor flagrante (Constitu ţ ia României, art. 69 alin. 2).4.1.3.  Etapele efectu ă rii perchezi  ţ  ie i:ã Deplasarea echipei la locul perchezi ţ iei se face, cum am precizat, cu operativitate,pentru realizarea elementului surpriz ă . Mijlocul de transport folosit va fi oprit într-unloc care s ă nu fie vizibil din locuin ţ a ce urmeaz ă a fi perchezi ţ ionat ă .ã Ş eful echipei va lua m ă suri de blocare ş i supraveghere a c ă ilor de acces aleobiectivului perchezi ţ ionat.ã Intrarea în locul ce urmeaz ă a fi perchezi ţ ionat se face potrivit particularit ăţ ilorfiec ă rui caz (se bate la u şă sau se p ă trunde în for ţă ).ã Prevenirea  încerc ă rilor de semnalizare în exterior.   ã Contracararea ac ţ iunilor violente ş i a încerc ă rilor de sinucidere.   ã Perchezi ţ ia corporal ă a persoanelor g ă site la locul perchezi ţ iei.  ã Punerea sub control a mijloacelor de comunicare cu exteriorul : telefoane, so-nerii, interfoane etc.ã Perchezi ţ ia se va efectua cu minu ţ iozitate, metodic ş i sistematic , dintr-o anumi-t ă direc ţ ie.  ã În prezen ţ a martorilor asisten ţ i, se va solicita persoanei perchezi ţ ionate s ă predeatoate bunurile, înscrisurile sau valorile ce au leg ă tur ă cu cauza penal ă , precum ş i cele de- ţ inute contrar dispozi ţ iilor legale.ã Se trece apoi la efectuarea controlului în toate înc ă perile ş i dependin ţ ele, inclu-siv în spa ţ iile folosite în comun cu alte persoane.   ã Obiectele, înscrisurile sau valorile descoperite vor fi fotografiate, prezentatemartorilor asisten ţ i ş i persoanei perchezi ţ ionate, împachetate ş i sigilate , cu redarealocurilor în care au fost g ă site sau ascunse.ã Descoperirea ş i clarificarea unor  împrejur ă ri negative sau controversate .ã Nu se permite ie ş irea din locuin ţă a persoanelor g ă site acolo la începerea per-chezi ţ iei.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks