Tema 1 - Cercetarea La Locul Faptei

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Criminalistică Tactică: LEC IA I CERCETAREA LOCULUI FAPTEI: 1. No iunea, scopul şi importan a cercetării locului faptei 1.1. No iunea Cercetarea locului faptei constituie o activitate procedurală ini ială care are ca scop perceperea nemijlocită a locului în care s-a săvârşit o infrac iune, descoperirea, fixarea şi ridicarea urmelor create prin activitatea infrac ională, precum şi stabilirea mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării făptuitorului. Cercetarea locului faptei poate fi
Share
Transcript
  1 Criminalistic ă Tactic ă : LEC Ţ IA ICERCETAREA LOCULUI FAPTEI:  1.    No  ţ  iunea, scopul  ş i importan  ţ   a cercet ă  rii locului faptei   1.1. No ţ iunea Cercetarea locului faptei constituie o activitate procedural ă   ini ţ ial ă care are ca scopperceperea nemijlocit ă a locului în care s-a s ă vâr ş it o infrac ţ iune, descoperirea, fixarea ş iridicarea urmelor create prin activitatea infrac ţ ional ă , precum ş i stabilirea mijloacelormateriale de prob ă , în scopul identific ă rii f  ă ptuitorului. Cercetarea locului faptei poate fi ş i suplimentar ă , când are loc ulterior constat ă rii infrac ţ iunii, în mod repetat sau ori decâte ori este necesar.În literatura de specialitate se apreciaz ă importan ţ a deosebit ă care se atribuie cerce-t ă rii locului faptei pentru identificarea f  ă ptuitorului ş i solu ţ ionarea cauzei penale.Codul de procedur ă penal ă , în art. 30 alin. ultim, define ş te locul s ă vâr ş irii infrac- ţ iunii ca fiind „locul unde s-a desf  ăş urat activitatea infrac  ţ  ional ă  , în totul sau în parte,ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia”.  Cei mai mul ţ i teoreticieni consider ă c ă sintagma „locul s ă vâr ş irii infrac ţ iunii” esteacoperitoare pentru expresia „fa ţ a locului”, cu precizarea c ă se au în vedere:ã locul propriu-zis al s ă vâr ş irii infrac ţ iunii (înc ă pere sau suprafa ţă de teren);ã locul în care se afl ă obiectele care au servit la comiterea infrac ţ iunii sau obiectelecare constituie produsul infrac ţ iunii;ã c ă ile de acces sau de retragere a f  ă ptuitorului (f  ă ptuitorilor) ori a p ă r ţ ii v ă t ă mate.Aceste locuri formeaz ă , în majoritatea cazurilor, un tot unitar, de ş i între ele pot fi ş idistan ţ e foarte mari.Potrivit art. 129 alin. 1 din C. pr. pen., cercetarea locului faptei poate fi dispus ă cândeste necesar:ã s ă se efectueze constat ă ri cu privire la situa ţ ia locului s ă vâr ş irii infrac ţ iunii;ã s ă se descopere ş i s ă se fixeze urmele infrac ţ iunii;ã s ă se stabileasc ă pozi ţ ia ş i starea mijloacelor materiale de prob ă   ş i împrejur ă rile încare a fost s ă vâr ş it ă infrac ţ iunea.Cercetarea locului faptei se impune ş i în scopul percep ţ iei nemijlocite a scenei in-frac ţ iunii , chiar dac ă a trecut un anumit timp de la comiterea acesteia, iar câmpul infrac- ţ ional a suferit modific ă ri.1.2. Caracteristicile cercet ă rii locului faptei Constituie o activitate ini ţ ial ă a investig ă rii unei infrac ţ iuni. Este obligatorie în ca-zul infrac ţ iunilor în care au avut loc moartea victimei, v ă t ă m ă ri corporale grave, furturidin locuin ţ e, furturi de ş i din autoturisme, tâlh ă rii ş i violuri urmate de moartea victimei,tâlh ă rii, accidente de circula ţ ie cu moartea victimei ş i fuga de la locul faptei, incendii, ex-plozii, calamit ăţ i, precum ş i în cazul unor fraude. Cercetarea locului faptei este posibil ă   ş iobligatorie chiar ş i în situa ţ iile în care evenimentul a fost reclamat cu întârziere (deexemplu, tâlh ă ria reclamat ă dup ă externarea victimei).  2Este o activitate imediat ă , care trebuie s ă se efectueze într-un termen cât mai apro-piat de comiterea infrac ţ iunii.Constituie, în principiu, o activitate irepetabil ă , datorit ă modific ă rilor la care estesupus câmpul infrac ţ ional.1.3. Importan ţ a cercet ă rii locului faptei: ã constituie, de cele mai multe ori, singura modalitate de ob ţ inere a probelor în faza ini ţ ia-l ă ;ã este un element probator deosebit de relevant pentru aflarea adev ă rului;ã contribuie la identificarea f  ă ptuitorului, stabilirea datelor necesare privind persona-litatea acestuia ş i modul de operare folosit.1.4. Sarcinile cercet ă rii locului   faptei deriv ă atât din prevederile art. 129 Cod pro-cedur ă penal ă , cât ş i din experien ţ a acumulat ă în practica ş i literatura de specialitate:ã investigarea locului în care a fost s ă vâr ş it ă infrac ţ iunea pentru stabilirea naturiiacesteia ş i a împrejur ă rilor în care a fost comis ă ;ã descoperirea, fixarea, ridicarea ş i examinarea urmelor ş i a altor mijloace de prob ă ;ã determinarea drumului parcurs de infractor ( iter criminis );ã stabilirea modului de operare al f  ă ptuitorului (f  ă ptuitorilor);ã precizarea timpului s ă vâr ş irii infrac ţ iunii;ã identificarea persoanelor care au tangen ţă cu cauza cercetat ă : f  ă ptuitori, martori,victime, persoane responsabile civilmente;ã elaborarea primelor versiuni pentru orientarea investiga ţ iilor ulterioare.1.5. Aspecte de ordin procesual  În faza de urm ă rire penal ă  , cercetarea locului faptei se efectueaz ă   dup ă începereaurm ă ririi penale , care se poate dispune imediat sau pe parcursul investig ă rii criminalisti-ce .De regul ă se efectueaz ă    în prezen ţ a martorilor asisten ţ i , afar ă de cazul când acestlucru nu mai este posibil.Cercetarea se poate efectua  în prezen ţ a p ă r ţ ilor , dar neprezentarea p ă r ţ ilor încuno ş tiin ţ ate nu împiedic ă efectuarea cercet ă rii. Învinuitul sau inculpatul re ţ inut ori arestat poate fi adus la cercetare. Dac ă acestlucru nu este posibil, organul de urm ă rire penal ă îi pune în vedere c ă are dreptul s ă fiereprezentat ş i îi asigur ă , la cerere, reprezentarea.Potrivit art. 172 C. pr. pen., modificat prin Legea nr. 32/1990, ap ă r ă torul învinuitu-lui sau inculpatului are dreptul s ă asiste la efectuarea oric ă rui act de urm ă rire penal ă ;deci, ş i la cercetarea locului faptei. În faza de judecat ă , potrivit art. 129 alin. 4 C. pr. pen., instan ţ a de judecat ă efec-tueaz ă   ş i cercetarea locului faptei în condi ţ ii de contradictorialitate, cu citarea p ă r ţ ilor ş i în prezen ţ a procurorului, când participarea acestuia la judecat ă este obligatorie.Persoanele care se afl ă sau vin la locul faptei pot fi împiedicate, potrivit art. 129alin. ultim, C. pr. pen., s ă comunice între ele sau cu alte persoane, ori s ă plece înainte determinarea cercet ă rii. Cercetarea locului faptei se consemneaz ă într-un proces-verbal care trebuie s ă  cuprind ă :    3 a) datele men ţ ionate în art. 91 C. pr. pen:ã data ş i locul unde este încheiat;ã numele, prenumele, calitatea celui care îl încheie ş i unitatea din care face parte;ã numele, prenumele, ocupa ţ ia ş i adresa martorilor asisten ţ i;ã descrierea am ă nun ţ it ă a celor constatate, precum ş i a m ă surilor luate; modific ă rilesurvenite; persoanele care le-au f  ă cut; în ce scop; persoanele g ă site la locul faptei;ã numele, prenumele, ocupa ţ ia ş i adresa persoanelor la care se refer ă procesul-ver-bal, obiec ţ iile ş i explica ţ iile acestora;ã men ţ iunile prev ă zute de lege pentru cazurile speciale; b) alte date cerute de art. 131 C. pr. pen.:ã descrierea am ă nun  ţ  it  ă a situa  ţ  iei locului ;ã urmele g ă site , fixate ş i ridicate; s ă se precizeze locul în care au fost descoperite,distan ţ ele fa ţă de anumite repere (fereastr ă , u şă , copac, axul ş oselei etc.);ã obiectele examinate  ş i cele ridicate , cu descrierea caracteristicilor de identificare (model,marc ă , tip, serie), dimensiuni, culoare, form ă , calitate;ã starea urmei sau a obiectului (curat ă , murdar ă , cald ă , fierbinte, rece, înghe ţ at ă , to-pit ă , cu miros, în putrefac ţ ie, f  ă r ă miros etc.);ã condi  ţ  iile în care au fost descoperite ;ã descrierea metodelor folosite pentru ambalare, etichetare  ş i sigilare ;ã cantit  ăţ  ile ridicate ;ã împrejur  ă rile negative (controversate) constatate ş i m ă surile luate pentru clarifica-rea lor;ã starea timpului : ploaie, ninsoare, c ă ldur ă , ger, vânt etc.;ã m ă surile luate fa  ţă de victime, f  ă  ptuitori, obiecte implicate în eveniment; ã  fotografiile judiciare efectuate: fotografia de orientare, fotografia schi ţă , fotografiaobiectelor principale, fotografiile de detaliu ş i m ă sur ă torile fotografice, precizându-semarca aparatului folosit ş i a filmului;ã men ţ iuni cu privire la înregistr  ă rile efectuate : înregistrarea pe band ă videomagne-tic ă ori înregistr ă ri foto ş i video-digitale;ã tehnica de iluminare utilizat ă ;ã men ţ iuni despre întocmirea planului-schi ţă , cu precizarea sc ă rii la care s-a întoc-mit ori despre desenul schi ţă realizat;ã rezultatul folosirii câinelui de urm ă rire ;ã observa  ţ  iile persoanelor participante , mijloacele materiale de prob ă ridicate de lalocul faptei ş i cele l ă sate în custodie, precum ş i obiec ţ iile f  ă ptuitorului;ã ora începerii  ş i ora termin ă rii cercet ă rii locului faptei, cu precizarea condi ţ iilormeteorologice ş i de vizibilitate pe parcursul cercet ă rii;ã num ă rul de exemplare   ş i destina ţ ia acestora.Procesul-verbal trebuie s ă fie întocmit într-un stil clar, precis  ş i concis , s ă prezinte în mod obiectiv situa ţ ia constatat ă la locul faptei. Procesul-verbal se semneaz ă de c ă treorganul judiciar, martori asisten ţ i ş i de alte persoane, pe fiecare pagin ă , iar locurile r ă ma-se libere se bareaz ă .  În procesul-verbal nu se consemneaz ă opiniile exper   ţ  ilor sau ale martorilor asis-ten  ţ  i cu privire la modul în care s-a comis fapta  ş i persoana f  ă  ptuitorului.   Este preferabil ca procesul-verbal s ă fie   redactat la locul faptei, pentru a nu se omi-te am ă nunte relevante pentru cercetare.  4Calitatea procesului-verbal face dovada competen ţ ei, m ă iestriei ş i obiectivit ăţ ii celuicare îl întocme ş te. Hans Gross consemna în  Manuel practique d`instruction judiciare, Ed. Marchal et Billard, vol. I, Paris, 1899, p.148: „Procesul-verbal de cercetare la fa  ţ  alocului este, de asemenea, o piatr  ă de încercare a judec ă torului de instruc  ţ  ie. Nic ă ieri nuse dezv ă luie cu mai mult  ă claritate priceperea, siguran  ţ  a spiritului de observa  ţ  ie, logicara  ţ  ionamentului, perseveren  ţ  a metodic ă    ş i con  ş tient  ă în realizarea scopului s ă u, dar, deasemenea, nic ă ieri nu se manifest  ă mai bine nepriceperea, sl ă biciunea spiritului de ob-serva  ţ  ie, dezordinea, incertitudinea, ezitarea judec ă torului de instruc  ţ  ie.” 2.    Reguli tactice privind preg ă  tirea cercet ă  rii locului faptei   2.1. Organul de urm ă rire penal ă , la primirea sesiz ă rii (plângere, denun ţ sau sesi-zare din oficiu, conform art. 221 din C. pr. pen.), trebuie s ă ia, de îndat  ă , urm ă toarele m ă -suri, indiferent dac ă este sau nu competent potrivit art. 213 din C. pr. pen.:ã identificarea persoanei care a f  ă cut plângerea sau denun ţ ul;ã stabilirea unor date de prim ă sesizare despre infrac ţ iunea comis ă , locul ş i timpuls ă vâr ş irii, num ă rul victimelor ş i starea acestora, dac ă se cunoa ş te f  ă ptuitorul, natura ş i întinderea pagubelor cauzate;ã raportarea telefonic ă a evenimentului la e ş alonul superior;ã dispunerea unor m ă suri urgente pe care trebuie s ă le ia organele locale de poli ţ iepân ă la sosirea echipei de cercetare: pentru salvarea victimelor, paza ş i conservarea locu-lui faptei, interzicerea p ă trunderii curio ş ilor, identificarea ş i audierea sumar ă a martoriloroculari, identificarea ş i re ţ inerea f  ă ptuitorilor;ã constituirea echipei de cercetare, din care fac parte: procurorul criminalist, careeste ş eful echipei, ofi ţ eri de judiciar ş i cercet ă ri penale, ofi ţ erul criminalist, medicul le-gist, subofi ţ erul care conduce câinele de urm ă rire ş i al ţ i speciali ş ti, dup ă caz;ã asigurarea particip ă rii p ă r ţ ilor civile, civilmente responsabile, a victimelor, f  ă ptui-torilor ori a ap ă r ă torilor acestora;ã preg ă tirea mijloacelor tehnico- ş tiin ţ ifice criminalistice adecvate;ã trusa criminalistic ă universal ă ;ã trusa foto ş i trusele specializate;ã laboratoare criminalistice mobile;ã aparatura de detec ţ ie;ã mijloace tehnice de identificare dup ă semnalmentele exterioare;ã deplasarea cu maxim ă urgen ţă la locul faptei.2.2. Reguli tactice specifice cercet ă rii locului fapteia. Cel care ajunge primul la locul faptei trebuie s ă ia, de urgen ţă , urm ă toarele m ă -suri:ã Acordarea primului ajutor victimelor, chiar cu riscul modific ă rii locului faptei.ã Marcarea aspectului ini ţ ial al locului faptei ş i stabilirea modific ă rilor survenite.ã Înl ă turarea curio ş ilor  ã Înl ă turarea unor pericole iminente - incendii, explozii, inunda ţ ii etc.ã Protejarea ş i conservarea urmelor fa ţă de condi ţ iile meteorologice.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks