suvarnamala-stuti_telugu_PDF_file2595.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  వర {॥ వర ॥} అథ కథమ మసం త  ణ ౖధ  । మ సవ శ శఙర శరణం  తవ చరణగ ॥ ౧ ఆఖణ లమదఖణ నప త తయ చ శ  । మ౦ ॥ ౨ ఇభచమర శమరవరపహరజ లనయన  । మ౦ ॥ ౩ ఈశ శ నశ పశ మశ శయ షణ  । మ౦ ॥ ౪ ఉమ వమఙ లహ తఙ  । మ౦ ॥ ౫ ఊ మజమథం   తం  । మ౦ ॥ ౬ ఋవరనసహంస చచరజనన లయరణ  । మ౦ ॥ ౭ ౠశట మఢ ధృత  । మ౦ ॥ ౮ లృవరదన మవృంతమ తర  । మ౦ ॥ ౯
Share
Transcript
  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org   {॥ వర      ॥}అథ కథమ మసం తణ  ౖధ  ।మ సవ శ శఙర శరణం  తవ చరణగ ॥ ౧ఆఖణలమదఖణనపత తయ చశ  । మ౦ ॥ ౨ఇభచమర శమరవరపహరజలనయన  । మ౦ ॥ ౩ఈశ శ నశ పశ మశ శయ షణ  । మ౦ ॥ ౪ఉమ వమఙ   లహతఙ    । మ౦ ॥ ౫ఊ మజ  మథం   తం  । మ౦ ॥ ౬ఋవరనసహంస చచరజనన  లయరణ  । మ౦ ॥ ౭ౠశట మఢ ధృత  । మ౦ ॥ ౮ లృవర  దన   మవృంతమ      తర  । మ౦ ॥ ౯ఏకం స  తవ సదస మృడ  । మ౦ ॥ ౧౦ఐకం జభ     తర శంభఽ   । మ౦ ॥ ౧౧ఓ తవ    ఽకం మృపక     । మ౦ ॥ ౧౨  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org ఔసం టయ ష గమర చ త  ౖవ  । మ౦ ॥ ౧౩అన   ఃకరణ  ం భ    ం చ త సం   । మ౦ ॥ ౧౪అ   సమస   వ   ౖర  గనఽ  । మ౦ ॥ ౧౫కవలయ మ స ఉసస    న   । మ౦ ॥ ౧౬ఖలసహసం ఘటయ సవ సఙమశం  । మ౦ ॥ ౧౭గరలం జగపకృత తం భవ సఽ    ఽ  । మ౦ ॥ ౧౮ఘనరర రజటబద  గఙ    । మ౦ ॥ ౧౯జ   ః సరశషఖ   తం  । మ౦ ॥ ౨౦ చపలం మమ హృదయకం షయచరం దృఢం బన  । మ౦ ॥ ౨౧   ర తవ పం నమం హరత వ  । మ౦ ॥ ౨౨జయ సస మథగశ త  । మ౦ ॥ ౨౩ఝతకఝతటతకశ    రట మనట  । మ౦ ॥ ౨౪  నం వృరతం   స    వ  । మ౦ ॥ ౨౫టరస   వ ధ దలయ హృదయం మశవ  । మ౦ ॥ ౨౬  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org కృవ తవ  బరనః న ఖ  । మ౦ ॥ ౨౭డమరమమ దలయతనఘం తద     గలం  । మ౦ ॥ ౨౮ఢలణకసల  సతర  । మ౦ ॥ ౨౯రగ చభ  శరణగరృహ  । మ౦ ॥ ౩౦తవ మనసఞ  పతః సదసర న  భం  । మ౦ ॥ ౩౧రస   స      మ     యస  । మ౦ ॥ ౩౨దయయశ దః ఽ    మదనస    దన ఇహ వద  । మ౦ ॥ ౩౩ధరపనద   దయజ  క  । మ౦ ॥ ౩౪నఽ ధ బ   తం  నణ  । మ౦ ॥ ౩౫పం తవ    ం లమజస   తతఽ  । మ౦ ॥ ౩౬ఫలహ నృత జషస    తద సతశ  । మ౦ ॥ ౩౭బలగం స    ణం రం   । మ౦ ॥ ౩౮భగవ భర   భపహ తప ఙ    । మ౦ ॥ ౩౯మ తవ న   ధతధవ  । మ౦ ॥ ౪౦  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org యమయర    ర హృద భజ స తం  । మ౦ ॥ ౪౧రవవ     రజతవ త జగ         । మ౦ ॥ ౪౨  ల    భవతచం రవ కమలం  । మ౦ ॥ ౪౩వతదరచయరథశరపకృర  । మ౦ ॥ ౪౪శర వ సత   మ సరద రత   గరహరణ  । మ౦ ॥ ౪౫షషషరహర సఖ షఖజనక  । మ౦ ॥ ౪౬సతం నమనన   ం తల  ణలత  । మ౦ ॥ ౪౭ఖరయకపనవద  । మ౦ ॥ ౪౮ర  గస   దన   హ మఙ   లం సఽ     । మ౦ ॥ ౪౯ ణవ వష తతదకః వ  ।మ సవ శ శఙర శరణం  తవ చరణగ ॥ ౫౦॥ ఇ మతరమహంసపజరన  భగవజదషసశఙరభగవతః కృ వర     ః స   ॥Encoded partial by Subramanian Ganesh sgesh@hotmail.com, extended NA
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x