Succes story: На 11 пазара благодарение на креативност, дисциплина и грижа за природата. Историята на Cocosolis - Пламен Стефанов, управител на Cocosolis

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Пламен Стефанов споделя своя опит в производството на собствен продукт, маркетирането му и продажбата му онлайн на 11 пазара от сцената на eCommCongress 2019
Share
Transcript
 • 1. SINCE 2016 N A T U R A L A N D O R G A N I C C O S M E T I C P R O D U C T S F O R S I L K Y S K I N A N D H A I R .
 • 2. Добро за теб и добро за природата!
 • 3. България – подходящо място за бизнес!
 • 4. 2008 - Опознаване на природосъобразен и здравословен живот
 • 5. • Употреба на био продукти • Междувременно в живота, всякакви идеи (някои не добри) • Съзнание за благодарност, че имаме избор • Време прекарано в природа и коне • Стартиране на био земеделие • Започване отглеждането на Кейл – наситен с полезни хранителни в-ва • Реализиран Кейл чипс
 • 6. Oтглеждането на Кейл
 • 7. Идеята за COCOSOLIS…
 • 8. • Знания, умения, опит, както и ясна идея за марката. • Ефективни, полезни, най-висококачествени, стилни и емоционални. • Създатели, а не имитатори. • Силна енергия и идентичност за успех! • Съставки – чисти, пресни, без преработка.. • Домашна лаборатория.
 • 9. • Среща с професионалистите по технологии и производство. • Внимателен анализ на всяка съставка. • Хиляди тестове на формули. • Постоянна работа по подобряването. • Продаваме само това, в което сме убедени. • Работа по дизайн и опаковки. • Бети – художествено образование и дизайн.
 • 10. Маркетинг и продажби
 • 11. • Коопериране с приятели. • Различни гледни точки. • Самостоятелно развитие. • Сайт, КО, поръчки, куриери, ФБ, ИГ съдържание и кампании, администрация. • Работа над 15 часа с анализи на данни и мислене. • ФБ Маркетинг от 0-та. • Хиляди тестове и обучения. • Създаване на съдържание и обработка. • Видео клипове. • Инфлуенсъри . • In-house процеси по зададени от нас критерии!
 • 12. Развитие и външни пазари
 • 13. • Привличане на приятел за IT частта. • ЕРП Prim.bg. • Финансови анализи, отчети и планиране. • Стъпване на близки пазари . • Запознанство с Инаут. • 11? вече са 14 държави. • ДДС регистрации
 • 14. • Локални изложения • Vivaness • Cosmoprof • Развитие на Амазон предстои
 • 15. • Локални изложения • Vivaness
 • 16. Благодарност към Био бизнеса
 • 17. • Социален живот. • Добри, кадърни и задружни хора. • Висок капацитет. • Прекрасни взаимоотношения. • Ежедневни взаимоотношения с над 20 човека . • Благотворителност . • Пътя и развитието на добродетели, а не резултата.
 • 18. БЛАГОДАРЯ
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x