Structuri de bioturbatie in cadrul depozitelor turbiditice din flisul est-carpatic de varsta Paleocen-Eocen, Siriu – Valea Buzaului

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
   Buletinul Universităţii Petrol –  Gaze din Ploie  şti, Vol. LV, Seria Tehnică, Nr.1  /2003, 86-99  93 References   1) Alexandrescu  Gr., Brustur  T., Paleobiocenoza cu Sub  phylocorda din formaţiunea gresie i de Tarcău din Valea Trotuşului, Carpaţii Orientali , D.S. Inst. Geol. Geofiz., v. 74/3, p. 5-26, Bucureşti,  1990. 2) Alexandrescu  Gr., Brustur  T., Frunzescu  D., Sabularia Paleoichnocenosis between the Teleajen valley and Buzău valley (East Carpathians) , Bul. Soc. Geol. Rom. , v. 14, p. 7-14, Bucureşti,  1993. 3) Brustur  T., Alexandrescu  Gr., Frunzescu  D., On the presence of the ichnogenus Rhizocoralllium in the Vrancea Oligocene , Rom. Jour. Paleontology, 76, p. 57 - 62, Bucureşti,  1995. 4) Crimes  T.P., Goldring R., Homewood P., Stuijvenberg J., Winkler W., Trace fossil assemblages of deep-sea fan deposits, Gurnigel and Schlieren flysch (Cretaceous  –   Eocene) Switzerland  , Eclogae Geol. Helv., 74, 3, p. 953  –   995, Basel. 5) Ekdale  A.A., Paleoecology of the marine endobenthos , Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 50, p. 63  –   81, Amsterdam, 1985. 6) Frunzescu  D., Studiul stratigrafic şi sedimentologic al evaporitelor miocene dintre valea Buzăului şi valea Teleajenului , Teza de doctorat, Universitatea Bucureşti, 1998.  7) Kern  J.C., Origin of trace fossils in Polish Carpathian Flysch , Lethaia 13, p. 347  –   362, 1980. 8) Ksiazkiewich  M., Observation on the Ichnofauna of the Polish Carpathians , din  Traces Fossils , Crimes T.P. and Harper J.C., Geol. Jour. Spec. Issue 3, 283, Seel House Press, Liverpool, 1970. 9) Ksiazkiewich  M., Trace fossils in the flysch of the Polish Carpathians , Palaeontologica Pol., 36, p. 208, Warszawa. 10) Pemberton  S.G., Frey W.R., Bromley G.R., The ichnotaxonomy of Conostichus and other plug-shaped ichnofossils , Can. J. Earth Sci., 25, p. 866  –   892, Montreal. 11) Roban  R.,  Analiza şi distribuţia structurilor de bioturbaţie în cadrul depozitelor turbiditice din flişul est carpatic de vârstă Paleocen –   Eocen, Siriu  –    Valea Buzăului , Univ. Bucureşti, 2000.    Fig. 1. Localizarea perimetrului.   Buletinul Universităţii Petrol –  Gaze din Ploie  şti, Vol. LV, Seria Tehnică, Nr  .1/2003, 86-99  94  Fig. 2. a, b, c  –   Thalassinoides; d  –    schiţă după Ksiazkiewich (1970).   Fig. 3. a, b, c, d  –   Granularia; e  –    schiţă după Ksiazkiewich (1970).    a b  c  d  a  c e  b  d   Buletinul Universităţii Petrol –  Gaze din Ploie  şti, Vol. LV, Seria Tehnică, Nr  .1/2003, 86-99  95  a b  c  a  b  Fig. 4. a, b, c  –   Sabularia.  Fig. 5. a, b  –   Palaeophycus.   Buletinul Universităţii Petrol –  Gaze din Ploie  şti, Vol. LV, Seria Tehnică, Nr  .1/2003, 86-99  96  Fig. 6. a  –   Planolites beverleyensis; b  –   Planolites montanus.  Fig. 7. Scolicia. Fig. 8. Subphyllocorda.  a b   Buletinul Universităţii Petrol –  Gaze din Ploie  şti, Vol. LV, Seria Tehnică, Nr  .1/2003, 86-99  97  Fig. 9. a  –   Taphrohelmintopsis; b  –    schiţă după Brustur (1992) (1. Substrat bogat în nutrienţi; 2. Tipuri de traiectorii: a –   spirialis; b  –   plana; c  –   convoluta; d  –   recta; e  –   vagans; f  –   meandriformis, podhalensis; g  –    circularis; 3. sensul locomoţiei).   Fig. 10. a  –   Helmintopsis; b  –    schiţă după Ksiazkiewich (1970)  .  a  b  a  b
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x