ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΚΥΛΟΥ

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  1. Σοφία Χαντζή Παράπονο σκύλου Κρίτων Αθανασούλης 2. Έχω την όψη ανθρώπου και την καρδιά ενός…
Share
Transcript
 • 1. Σοφία Χαντζή Παράπονο σκύλου Κρίτων Αθανασούλης
 • 2. Έχω την όψη ανθρώπου και την καρδιά ενός σκύλου.
 • 3. Φαίνεται θα ’μαι εγκαταλελειμμένο σκυλί, πεινασμένο που η γειτονιά το ξέρει και τ’ αποδιώχνει με βία.
 • 4. Γι’ αυτό τους ανθρώπους κοιτάζω στα χέρια.
 • 5. Μέρα και νύχτα ο καιρός μέσα μου αλλάζει, η ψυχή μου ντύνεται, γδύνεται, βρέχεται, υποφέρει.
 • 6. Αν προσέξεις, το βλέμμα μου είναι σκυλίσιο.
 • 7. Κατεβαίνει ένα υγρό παράπονο από τα μάτια μου γιατί έλειψεν ο Κύριός μου.
 • 8. Έξω από την εκκλησιά περιμένω να βγει. O Κύριός μου ας ήταν.
 • 9. Κόσμος πολύς, ευλογημένος, με τα καλά του ντυμένος μ’ απομακρύνει. Μα ο Κύριός μου δε βγαίνει.
 • 10. Έτσι κυλάει η ζωή μου περιμένοντας από γωνιά σε γωνιά από όνειρο σ’ όνειρο.
 • 11. Δεν έχω δύναμη άλλη απ’ την δύναμη να περιμένω.
 • 12. Όμως μια μέρα της συνοικίας τα παιδιά, στην ουρά μου τον τενεκέ δέσαν των σκουπιδιών. Έτρεχα αγκομαχώντας.
 • 13. Τέλος αποσύρθηκα κάτω από τον τσίγκο της γειτονιάς που η βροχή τον κεντούσε. Άκουγα πάνω τα βήματά της.
 • 14. Σα να κοιμόμουν, σαν να ονειρευόμουν εγώ το εγκαταλελειμένο σκυλί μου ήρθε να κλάψω.
 • 15. Όχι βέβαια για μένα που από κει θα μ’ έδιωχναν πάλι. Αλλά γιατί δε θ’ άκουγα τα βήματα της βροχής που μ’ έκαναν να ελπίζω πως έρχεται ο Κύριός μου.
 • 16. Σοφία Χαντζή Παράπονο σκύλου Κρίτων Αθανασούλης
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x