Śląskie Digitarium - w stronę instytucjonalizacji regionalnej digitalizacji

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Prezentacja przedstawiona na: TuEuropeana 2018 / Seminarium Wrocław Dziedzictwo cyfrowe - strategie, wyzwania, korzyści. Spotkanie seminaryjno-warsztatowe. Wrocław, 26-27.11.2018
Share
Transcript
 • 1. Śląskie Digitarium - w stronę instytucjonalizacji regionalnej digitalizacji TU EUROPEANA 2018/ SEMINARIUM WROCŁAW Remigiusz Lis Instytut Mediów Cyfrowych “Digitarium”/ŚBC
 • 2. Idea projektu - regionalne deficyty Słaba cyfrowa reprezentacja regionalnych zasobów kulturowych województwa śląskiego w Internecie - zasadniczo tylko ŚBC. Znaczne zasoby rozproszonego dziedzictwa w regionie. Potencjalne rozproszenie inicjatyw digitalizacyjnych silniejszych instytucji. Praktycznie nieznane zasady długoterminowej archiwizacji cyfrowych zasobów i prawa autorskiego.
 • 3. Cele projektu “ŚD” I. Utworzenie kompleksowego rozwiązania techniczno-organizacyjnego, umożliwiającego ciągłe (także poprojektowe) tworzenie i efektywną prezentację zasobów cyfrowych instytucji kultury, edukacji i nauki województwa śląskiego - “Porozumienie ŚD” II. Wytworzenie cyfrowego zasobu prezentującego praktycznie wszystkie rodzaje obiektów kultury (2D, 3D, AV). III. Ustanowienie niezbędnej i modernizacja istniejącej infrastruktury cyfryzacji, archiwizacji i sieciowej prezentacji zbiorów. Realizacja koncepcji regionalnego klastra informacyjnego (RKI, 2013)
 • 4. Digitalizowane zasoby Biblioteka Śląska Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1890-39 oraz 1945-90. Konwersja z plików DjVu starszych zasobów w tym ŚIBZZ. Konwersja na PDF z rozpoznaniem czcionki gotyckiej. Historia mówiona - rejestracja wywiadów z osobistościami regionu. Skanowanie rekwizytów i kostiumów Opery Śląskiej. Łącznie: Digitalizacja: 70 tys. publikacji, 521 tys. skanów. Konwersja: 58 tys. publikacji, 688 tys. skanów. Rejestracje historii mówionej - 36 rejestracji. Instytucja Filmowa Silesia Film Digitalizacja wraz z cyfrową rekonstrukcją 258 filmów amatorskich.
 • 5. Digitalizowane zasoby Regionalny Instytut Kultury (digitalizacja mobilna) Skanowanie piśmiennictwa (przekrój dokumentów). Digitalizacja “małych” obiektów 3D. Digitalizacja “dużych” obiektów 3D (w tym przemysłowych - Szlak Zabytków Techniki, sakralnych). Łącznie:13,5 tys. publikacji 2D, 300 małych obiektów 3D, 30 chmur dużych obiektów (ŚBC). Opera Śląska (stworzy realną bibliotekę) Dokumenty Archiwum Opery: Programy operowe Afisze i plakaty Fotosy Kroniki Teki z projektami scenografii i kostiumów Obiekty 3D – kostium i rekwizyty operowe Łącznie: 13413 publikacji, 257505 skany, 2000 obiektów 3D (ŚBC).
 • 6. Matryca projektu Instytucja Działania Biblioteka Śląska Instytucja Filmowa SF RIK Opera Śląska Zasoby Czasopisma (70 tys. + konw. 58 tys.) , historia mówiona (32 nagrania). AV (258 filmów). Piśmiennictwo (13500), obiekty 3D małe (300), duże (30) dla ŚBC i AV. Archiwalia, rekwizyty, kostiumy 13,4 tys. + 2 tys. Pracownia digitalizacyjna Modernizacja 2D + nowa 3D + studio HM. Nowa AV. Nowa mobilna 2D, 3D i AV, skanuje dla ŚBC i AV. Skanuje BŚ dla ŚBC. Serwerownie Modernizacja - 2 x 2,5 PB. Nowa - 1 PB. Modernizacja. Lokalna sieć dostęp. Cyfrowa czytelnia. Cyfrowa czytelnia. Serwisy Modernizacja ŚBC. Nowy serwis AV. Lokalna BC (materiały objęte PA). Agregator Dla ŚBC, AV, BC Opery, Katalogu OPAC, Bibliografii EWoŚ, EDUŚ.
 • 7. Modernizacja ŚBC Podniesienie poziomu WCAG 2.0 i modernizacja interfejsu wg UX. Wdrożenie strumienia IIIF i konwersja DjVu - PDF. Usprawnienie wyszukiwania pełnotekstowego. Wdrożenie obsługi ścieżki digitalizacji. Wdrożenie obsługi długoterminowej archiwizacji i pobieranie danych źródłowych.
 • 8. “Śląskie Digitarium” Śląska Biblioteka Cyfrowa Katalog OPAC Encyklopedia Województwa Śląskiego Bibliografia regionalna Podręcznik edukacji regionalnej Serwis audiowizualny Agregator ● indeksowanie metadanych i tekstów, ● fasety, stemming, lematyzajca, ● edytor ścieżek edukacyjnych, ● transkrypcja tekstów ● wolumeny czasoprzestrzenne, Wartość projektu: ponad 38 mln zł
 • 9. Instytucjonalizacja - czym jest i po co? Życie społeczne = wymiana dóbr. Często powtarzane społeczne praktyki redystrybucji dóbr instytucje. Materializacja instytucji organizacje, firmy.
 • 10. Instytucjonalizacja - czym jest i po co? Firma A: - roczny koszty 15,5 mln zł, - personel 200 osób, - wykonana kluczowa usługa - 393 447. Firma B: - roczny koszty 0,7 mln zł, - personel 26 osób, - wykonana kluczowa usługa - 4 451 440. Zagadka 1.: w którą firmę warto zainwestować?
 • 11. Gdzie są zasoby i kto stanowi reguły Kapłani pewnej środkowoamerykańskiej religii w celu przebłagania bóstwa składali ofiarę z jednego z nich. W pewnym okresie obrzęd zmieniono - ofiarę zaczęto wybierać i składać spośród zwykłych członków plemienia Zagadka 2.: na czyj wniosek zmieniono rytuał? Wnioski?
 • 12. Przeszkody w instytucjonalizacji cyfryzacji Obawa przed “kanibalizmem”, najpierw sprzedaż, potem dostęp, gwałtowna zmiana relacji ekonomicznych w organizacji, opór “luddystów” ( “chałupników, rzemieślników i tkaczy”), brak “regionalnego kontraktu”. Nazwa luddyzm, luddyści pochodzi od nazwiska, być może fikcyjnego Generała (lub Króla) Neda Ludda, przywódcy luddystów. Organizowali nocne napady na tkalnie w celu niszczenia krosien m.in. w Nottingham, Middleton, Yorkshire i w Manchesterze. Ich działalność spowodowała straty szacowane na 1,5 miliona ówczesnych funtów.
 • 13. DELOS Model Referencyjny Organizacja - układ społeczno-techniczny, potrafiący kontrolować własne działania.
 • 14. OAIS, czyli żarty się kończą ... „An OAIS is an Archive, consisting of an organization, which may be part of a larger organization, of people and systems that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a Designated Community.” Ten kontroluje symbole, kto: kontroluje udostępnianie symboli (interfejs dostęp.), kontroluje przechowywanie symboli (archiwum), kontroluje nośniki symboli (zaplecze).
 • 15. Mówiąc Lejzorkiem ... Regionalna BC to jest coś, co jest, jak się to ma!
 • 16. Bibliotekarstwo regionalne - gotowe na rozwiązania cyfrowe do zadań bibliotek publicznych (wojewódzkich, powiatowych) należy: „1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym”;[…] 4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.”1 1 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. http://www.bn.org.pl/download/document/1358353959.pdf
 • 17. Warunek podstawowy działań regionalnych (i każdych innych) ZAUFANIE
 • 18. Zmiany organizacyjne - BŚ 2006 - Porozumienie ŚBC. 2008 - Społeczna Pracownia Digitalizacji przy Dziale Archiwizacji, pozostałe działania “społecznościowe”. 2010 - zespół skanerzystów i korektorów ŚIBZZ (usztywnienie wskaźnikowe) 2013 - Dział Mediów Cyfrowych “Digitarium” (ŚIBZZ+ SPD). 2018 - Instytut Mediów Cyfrowych “Digitarium”, Dział Regionalnego Klastra Informacyjnego (+ zespół SPD + zespół projektowy “ŚD”). Docelowo (po projekcie “Śląskie Digitarium”) dodatkowo: Dział Digitalizacji, Dział Cyfrowego Archiwum
 • 19. Zmiany organizacyjne (2018) IMC Digitarium: ● zadania cyfryzacji oraz prezentacji w Internecie zasobów kultury, edukacji i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa, na terenie województwa śląskiego, ● archiwizacja cyfrowych zasobów, ● edukacja na rzecz instytucji kultury i nauki województwa śląskiego w zakresie zachowania i prezentacji cyfrowych zasobów, ● tworzenie i koordynacja regionalnego klastra informacyjnego (RKI), tj. sieci inicjatyw, zasobów i serwisów internetowych, prezentujących treści regionalne, ● działalność na rzecz bibliotekarstwa regionalnego i krajowego poprzez prace koncepcyjne oraz organizację i udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach. W realizacji celów IMC „Digitarium” współpracuje z instytucjami kultury, edukacji i nauki województwa i regionu śląskiego.
 • 20. W praktyce Aktywna (nie pasywna) digitalizacja - zasób RBC ≠ suma zasobów bibliotecznych (łapanie okazji). Digitalizacja masowa (nie programowa) (prawdopodobnie połowa cyfrowych zbiorów nie ma wartości, ale nie wiemy, która to połowa). Legitymacja dla bieżącej współpracy z innymi podmiotami (otwarte “linie cyfryzacji” z innymi instytucjami). Swoboda transferu wiedzy i umiejętności do partnerów (wsparcie owocuje zasobami).
 • 21. Dziękuję za uwagę
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x