sistemul decizional

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  referat despre sistemul decizional
Share
Transcript
  ================================================================= Sistemul decizional Pentru o buna perioada de timp managementul a fost considerato adevarata arta, talent însusit prin învatarea din încercari si erori. Ovarietate de stiluri individuale, deseori bazate pe creativitate,rationament uman, intuitie si experienta au fost folosite în rezolvareaproblemelor de acelasi tip, si aceasta în defavoarea metodelor cantitative si a abordarilor stiintifice.Managementul este un proces ciclic decizional. Intreagaactivitate manageriala poate fi rezumata, in esenta, la o inlantuire dedecizii interdependente. Pentru management, prezinta interes cu prioritate deciziamanageriala care poate fi definita ca acea decizie care are urmarinemijlocite asupra deciziilor, actiunilor si comportamentelor a cel putinunei alte persoane.Principalele elemente care deosebesc decizia manageriala decotidiana decizie personala sunt:Decizia manageriala, care implica intotdeauna cel putin douapersoane: managerul, cel care decide si una sau mai multe persoane,executanti sau cadre de conducere ce participa la aplicarea sauconcretizarea deciziei. De aici rezulta o prima sursa de complexitate sidificultate superioara a deciziei manageriale in comparatie cu deciziapersonala.Decizia manageriala are influente directe la nivelul grupului,neafectand numai starea, comportamentul, actiunile si rezultatele unui ================================================================1  ================================================================= singur individ. In conceperea si realizarea deciziei este necesar sa seaiba in vedere caracteristicile privind postul, interesele, pregatirea,motivarea, potentialul membrilor grupului respectiv.Intotdeauna decizia manageriala determina efecte directe sipropagate economice, umane, tenice, educationale, etc., cel putin lanivelul unui compartiment al firmei. Deciziile strategice au consecintela nivelul societatii comerciale sau regiei autonome in ansamblul sau. !ceste deosebiri argumenteaza responsabilitatea sensibil maimare pe care o implica decizia manageriala in raport cu deciziapersonala, din pacate subapreciate, cu efecte negative asupraactivitatilor si rezultatelor firmei.In practica societatilor comerciale si a regiilor autonome, deciziamanageriala imbraca doua forme: -  act decizional predomina cantitativ in cadrul firmei#$ - proces decizional specific deciziilor mai complexe#. !ctul decizional se refera la situatii decizionale de complexitate redusasau cand respectiva situatie are un caracter repetitiv, variabileleimplicate fiind foarte bine cunoscute de catre decident, nu mai estenecesara o culegere de informatii si o analiza a lor. %a baza actelor decizionale se afla experienta si intuitia managerilor.Procesul decizional consta in ansamblul fazelor prin intermediulcarora se pregateste, adopta, aplica si evalueaza decizia manageriala.Data fiind varietatea situatiilor decizionale si proceseledecizionale implicate sunt deosebit de eterogene sub aspectulparametrilor constructivi si functionali . &istemul decizional reprezinta ansamblul elementelor interdependente care determina eleborarea si fundamentareadeciziilor. ================================================================2  =================================================================  ! decide ' a alege dintr(o multime de variante de actiune infunctie de un anumit criteriu varianta cea mai avantajoasa pentruatingerea obiectivelor.Decizia de conducere este cursul de actiune ales pentrurealizarea unuia sau mai multor obiective care influenteaza activitateacel putin a unei persoane. %uarea deciziilor este o parte a munciituturor managerilor. )n manager ia constant decizii cand exercitafunctiile de planificare, organizare, motivare(antrenare, coordonare sicontrol. %uarea deciziilor nu este o functie separata, izolata amanagementului, ci, mai curand, miezul comun al functiilor manageriale. Managerii de la toate nivelurile organizatiei sunt angajati inluarea deciziilor. Deciziile luate de managementul de varf si careprivesc misiunea organizatiei, obiectivele generale si strategiile derealizare a lor, au impact asupra organizatiei in ansamblu. Manageriide la nivelurile mijlocii, la randul lor, si concentreaza deciziile asupraimplementarii strategiilor si, de asemenea, asupra alocarii resurselor sibugetului. In sfarsit, la nivelul de jos, managerii iau decizii ce privescoperatiile realizate zi de zi, de natura repetitiva In cea mai mare parte.Prin urmare, luarea deciziilor este universala. toti managerii iau decizii.*aracteristicile deciziei de conducere:   reprezinta instrumentul specific cel mai important al conducerii   are consecinte directe asupra factorilor material si umandeoarece presupune modelarea comportamentului oamenilor corespunzator unor scopuri precise ale organizatiei   implica o mare responsabilitate   implica direct creativitatea ================================================================3  =================================================================   este un act de autoritate care se adopta la toate nivelurileconducerii de catre persoanele imputernicite+actorii primari ai deciziei:. Decidentul ( individ-colectiv care urmeaza sa aleaga variantaoptima.*alitatea deciziei depinde intodeauna de cunostintele, aptitudinile sideprinderile decidentului. !sistam la o crestere a capacitatiidecizionale a decidentilor datorita ridicarii nivelului de pregatireprofesionala in domeniul managementului, datorita folosirii unor metode si tenici moderne de conducere si datorita antrenarii tot maiputernice a specialistilor in adoptarea deciziilor.. /xecutantul - persoana de executie 0 transpune in practicadecizia adoptata. !re mare importanta calitatea executantului, caredepinde de:( nivelul de pregatire( modul de integrare in organizatie( gradul de receptare( climatul de munca( gradul de motivare1. Mediul de afaceri In cadrul firmelor are mare importanta mecanismul defunctionare a economiei mationale si cadrul legislativ$ orice decizieluata trebuie sa respecte legislatia.2. Multimea variantelor decizionale. Poate fi :( finita ( infinita.Pt alegere se folosesc o serie de metode corespunzatoare modeluluimatematic caracteristic situatiei decizionale. ================================================================4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks