Saps què vol dir grau de perill Marcat 3? Entenguem millor l'escala de perill d'allaus

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
  Presentació realitzada per Carles García i Glòria Martí (ICGC) a la jornada "Factors clau de l'escala europea de perill d'allaus" (06/02/2019)
Share
Transcript
 • 1. 1 Saps què vol dir grau de perill Marcat 3? Entenguem millor l'escala de perill d'allaus
 • 2. 2 Allau provocada per sobrecàrrega d’un esquiador. Foto i video: Albert Tudela.
 • 3. Accidents per allaus al Pirineu de Catalunya 3 Escala Europea de perill d’allaus (1993) Accidents per allaus a Catalunya: www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Allaus/Sobre-les-allaus/Accidents-per-allaus
 • 4. Accidents per allaus al Pirineu de Catalunya 4 Desconegut Tipus d’allaus / morts AllausdeneurecentAllausdeplacaAllausdefusió Foto: Joan Manuel Vilaplana Foto: Jordi Gavaldà
 • 5. Accidents per allaus al Pirineu de Catalunya 5 Origen de les allaus / morts
 • 6. 6 9% 3% 54% 28% 4% Enquesta de comprensió 2009-16 Tipus informació cercada al BPA 2% Consulta llegenda Escala de perill? És intuïtiu el perill per conèixer estabilitat de la neu? Per planejar sortida Grau de perill al que prestes més atenció
 • 7. Accidents per allaus al Pirineu de Catalunya 7 MarcatModeratFeble Fort Molt Fort Graus de perill pronosticats / morts
 • 8. Accidents per allaus 8
 • 9. Perquè un grau de perill? 9 Foto: SLF  El grau de perill és un dibuix simplificat de la realitat
 • 10. Elements del grau de perill d’allaus 10 Distribució del problema d’allaus: 3 nivells aïllada/ específica/ amplia. Coneixement del terreny (cartografia) cotes, orient. bosc etc. Elements del grau de perill: accidentals o naturals Sensibilitat per al desencadenament: 4 nivells des de molt difícil fins a molt fàcil. Avaluable amb TESTS d’estabilitat Allaus naturals o espontanis: 3 nivells: poques/ diverses/ nombroses. Observació i seguiment activitat (BDAC) d1 d2 d3 d4 d5 Poques 1 1 2 3 4 Diverses 1 2 3 4 5 Nombroses 2 3 4 5 5 Allaus naturals Nombre d'allaus esperat Mida de l'allau Mida de l'allau d1 d2 d3 d4/5 d1 d2 d3 d4/5 d1 d2 d3 d4/5 d1 d2 d3 d4/5 Aíllat 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 Específic 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 4 2 3 3 4 General 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 Distribució espacial Sensibilitat al desencadenament (allaus accidentals/provocades) No reactiva (molt difícil de desencadenar) Poc reactiva (difícil de desencadenar) Reactiva (fàcil de desencadenar) Molt reactiva (molt fàcil de desencadenar) Mida de les allaus: 5 mides en funció del dany potencial i de la zona d’arribada. 5 Extremadament gran 4 molt gran/3 gran/2 mitjana/1 petita El grau de perill és regional, a nivel de serralada, mínim 100 km2 per a 24 hores. No dona la probabilitat de caiguda en un pendent concret. MIREM els accidents del començament? Perill 3: Video Perill 1: Gra de Fajol
 • 11. Recapitulem 11 d1 d2 d3 d4 d5 Poques 1 1 2 3 4 Diverses 1 2 3 4 5 Nombroses 2 3 4 5 5 Allaus naturals Nombre d'allaus esperat Mida de l'allau Mida de l'allau d1 d2 d3 d4/5 d1 d2 d3 d4/5 d1 d2 d3 d4/5 d1 d2 d3 d4/5 Aíllat 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 Específic 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 4 2 3 3 4 General 1 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 Distribució espacial Sensibilitat al desencadenament (allaus accidentals/provocades) No reactiva (molt difícil de desencadenar) Poc reactiva (difícil de desencadenar) Reactiva (fàcil de desencadenar) Molt reactiva (molt fàcil de desencadenar) ACOMPANYEM GRAU DE PERILL + AVALANCHE PROBLEM + TERRENY + + Atenció: Perill 3 situació accidental sense conseqüéncies Perill1 allau espontani accident mortal.
 • 12. Perquè un grau de perill? 12 PROTECCIÓ CIVIL situacions crítiques per allaus naturals amb destrosses i afeccions a infraestructures PLA ALLAUCAT Comunicats especials USUARI DE MUNTANYA HIVERNAL Allaus petites provocades Activitat professional i oci Butlletí de perill d’allaus Resum nivològic setmanal Evolució del gruix de neu Accidents Butlletí nivològic (anual) Visor de nivologia i allaus BDAC
 • 13. Com assignem el grau de perill? 13 Basat en: Model conceptual Canadenc ASSESSMENT / RATING Síntesi dades nivo Síntesi dades meteo Estat mantell nival: Capes febles, Neu humida Encrostament (tipificació i històric de capes) Sensibilitat desencadenament Avalanche problem Localització del perill Hazard Chart: Mida+Prob. Assignació grau de perill
 • 14. 14 El grau de perill es determina en funció de:  la probabilitat de desencadenament (sensibilitat mantell i distribució espacial)  la mida de l’allau
 • 15. Visor predicció 15 Basat en: Actualització 2018-19: 7 prediccions (una per a cada zona nivo) Visor amb la predicció d’allaus - Zoom a les zones nivo- climàtiques, - Posició refugis i cims - Accés a BPA antics - Accés als mapes de zones d’allaus i pendents propicis a allaus: GEOÍNDEX
 • 16. Renovació 2018-2019 16 Basat en: Webs de predicció d’allaus europeus i canadencs. Accés a 3 nivells info: -Mapa general -Icones de cada zona nivo -BPA text -Idiomes Problema Cotes orientacions Caiguda natural Desencadenament accidental Mida
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x