REUNIÓ D'AULA P3 CURS 2019-2020

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5
 
  1. REUNIÓ DE PARES I MARES CURS 2019-2020 Escola Les Fonts Argentona Ed. Infantil i Primària 2. P3 3. TEMES A TRACTAR ã EQUIP DE MESTRES ã COSES QUE HAN DE PORTAR…
Share
Transcript
 • 1. REUNIÓ DE PARES I MARES CURS 2019-2020 Escola Les Fonts Argentona Ed. Infantil i Primària
 • 2. P3
 • 3. TEMES A TRACTAR • EQUIP DE MESTRES • COSES QUE HAN DE PORTAR • QUÈ PRIORITZEM EN AQUEST CURS • UN DIA A L’ESCOLA • ACTIVITATS QUE FEM A L’ESCOLA • PAGAMENT DE SORTIDES • ESCOLA VERDA • RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • ALTRES
 • 4. EQUIP DE MESTRES MESTRES DE P3: • TUTORA P3: ENCARNA TORRENTE • TEI: CAROL BENÍTEZ • MESTRES ESPECIALISTES: – MÚSICA: XAVIER DANGLA – PSICOMOTRICITAT: LAURA GARRIGA
 • 5. COSES QUE HAN DE PORTAR: • TRES CAPSES DE MOCADORS DE PAPER • DOS PAQUETS DE TOVALLOLETES HUMIDES • GOT DE PLÀSTIC • TOVALLÓ DE ROBA • TOVALLOLA PETITA • UNA BATA AMB UNA BETA LLARGA PER PODER PENJAR-LA BÉ AL PENJADOR. SI ES QUEDEN A MENJADOR, CALDRÀ PORTAR UNA ALTRA BATA • RECANVI SENSER AMB UNA BOSSA DE ROBA. • SABATILLES XINES DE PSICO DINTRE D’UNA BOSSETA DE ROBA • MOTXILLA SENZILLA, SENSE RODES, AMB CREMALLERA, FÀCIL DE PENJAR I ADEQUADA A LA MIDA DEL NEN/A IMPORTANT: NO OBLIDEU POSAR EL NOM DEL NEN/A A TOTES LES PERTINENCES
 • 6. QUE PRIORITZEM AQUEST CURS? • Hàbits: - D’autonomia - De socialització. Pautes de convivència. - De treball • L’observació, la manipulació i l’experimentació. • Joc simbòlic. • El llenguatge com a mitjà d’expressió i de comunicació. • Assolir seguretat afectiva i emocional.
 • 7. • La puntualitat és un valor de respecte vers els altres que treballem des de l'escola i per al qual us demanem la vostra col·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en les entrades i sortides de l'escola. PUNTUALITAT
 • 8. ENTRADES I SORTIDES • A PARTIR D’OCTUBRE LES FAMILIES S’ACOMIADEN A L’URNA. • L’ENTRADA A L’AULA ÉS UN MOMENT DE SALUTACIÓ I REBUDA PERSONAL. • LES SORTIDES ES FARAN PER LA TERRASSETA CORRESPONENT A LA SEVA AULA. • ÉS IMPORTANT L’ACOMIADAMENT I L’AGILITAT EN LES SORTIDES.
 • 9. ABSÈNCIES : • S'hauran de justificar amb una nota a l’agenda escrita i signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne. RETARDS : • Quan un alumne arriba tard a l’escola, caldrà que el pare/mare signi un justificant que li facilitaran a secretaria. • Quan a un alumne no el venen a recollir i no localitzem a la família, l’alumne es quedarà a direcció fins les 5 de la tarda. A partir d’aquesta hora, si no hem localitzat a la família es procedirà a trucar als mossos d’esquadra. Si preveieu que no arribareu a les 16:30h per recollir el vostre fill/a, haureu de trucar a l’escola i informar del retard i de que romandrà a permanències fins que arribeu.
 • 10. UN DIA A L’ESCOLA
 • 11. HÀBITS D’AUTONOMIA PENGEM LA MOTXILLA ENS POSEM LA BATA (BOTONS GRANS, PUNYS AMB GOMA I BETA LLARGA) ENS RENTEM LES MANS ANEM SOLS AL LAVABO DILLUNS COL·LOQUEM EL TOVALLÓ, EL GOT I LA TOVALLOLA AL SEU LLOC I DIVENDRES HO TORNEM A CASA.
 • 12. L’HORA D’ESMORZAR Els infants han d’esmorzar bé a casa. REPARTIM TOVALLONS. ANEM A BUSCAR L’ESMORZAR. SOM ESCOLA VERDA: EMBOLCALLS ECOLÒGICS. CANTEM LA CANÇÓ PER COMENÇAR. ESMORZEM ASSEGUTS A TAULA PLEGUEM EL TOVALLÓ, BEBEM AIGUA I ENS RENTEM LES MANS.  ABANS D’ANAR AL PATI ANEM A FER PIPÍ DIJOUS: DIA DE LA FRUITA •NO LÀCTICS •NO SUCS •EVITAR PASTISSERIA INDUSTRIAL I PA TOU.
 • 13. HÀBITS DE SOCIALITZACIÓ SEIEM EN ROTLLANA, PASSEM LLISTA (TREN) I ENS DIEM BON DIA! MIREM QUIN DIA ÉS AVUI MIREM EL TEMPS QUE FA FEM CONVERSA PLANIFIQUEM EL DIA PERQUÈ ADQUIREIXIN NOCIONS ESPACIALS I TEMPORALS QUE ELS DONIN SEGURETAT. IMPORTÀNCIA DE LA REPETICIÓ, JA QUE ELS PERMET ANTICIPAR.
 • 14. L’ESBARJO  JOC LLIURE AL PATI DE SORRA  TOTS ELS NENS I NENES D’EDUCACIÓ INFANTIL.  JUGUEM AMB PALES, CAMIONS, GALLEDES, MATERIAL DE RECICLATGE, ETC.  BIBLIOPATI
 • 15. METODOLOGIA DE TREBALL • INICIACIÓ AL TREBALL PER PROJECTES. • CONVERSA EN GRAN GRUP. • OBSERVACIÓ, MANIPULACIÓ I EXPERIMENTACIÓ. • TREBALL INDIVIDUAL I TREBALL EN PETIT GRUP. • TREBALL SOBRE PAPER. • COL·LABORACIÓ FAMILIAR (projectes, protagonista…)
 • 16. ACTIVITATS QUE FEM A L’ESCOLA
 • 17. PSICOMOTRICITAT • HORARI: DIVENDRES MATÍ • MESTRA: LAURA GARRIGA I CAROL BENÍTEZ • ESPAI: AULA POLIVALENT D’INFANTIL O GIMNÀS. • CAL PORTAR:  SABATILLES “XINES” EN UNA BOSSETA DE ROBA, AMBDUÉS COSES MARCADES AMB EL NOM.  ROBA CÒMODA  SABATES FÀCILS DE CORDAR I DESCORDAR. SÓN SESSIONS D’EXPRESSIÓ LLIURE O D’ACTIVITAT DIRIGIDA
 • 18. MÚSICA • HORARI: DILLUNS TARDA • MESTRE: XAVIER DANGLA I CAROL BENÍTEZ • ESPAI: AULA DE MÚSICA D’INFANTIL • CAL PORTAR: ROBA CÒMODA
 • 19. PLÀSTICA • MESTRES: TUTORA I TEI • ESPAI: AULA ORDINÀRIA • TÈCNIQUES QUE TREBALLEM: PINTAR, MODELAR, COLLAGE, PUNXAR, ESQUINÇAR, RETALLAR...
 • 20. RACONS DE TREBALL TIPUS DE RACONS 2 RACONS DIRIGITS 3 RACONS LLIURES • HI HA 4 o 5 NENS/ES A CADA RACÓ • TOTS ELS GRUPS PASSEN PER TOTS ELS RACONS
 • 21. RACONS DE JOC SIMBÒLIC • ELS NENS/ES JUGUEN ENTRE ELLS I LA MESTRA OBSERVA I INTERACTUA
 • 22. AMBIENTS - TASTEIG A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE. QUÈ FEM? ÉS UN ESPAI AMBIENTAT EN EL QUAL ELS NENS/ES PODEN OBSERVAR, MANIPULAR, EXPERIMENTAR... LLIUREMENT.
 • 23. PROTAGONISTA • CADA DIVENDRES LA FADA TRIA EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA SEGÜENT. • DILLUNS MATÍ: – L’INFANT HAURÀ DE PORTAR A LA CLASSE: • EL LLIBRE DE PROTAGONISTA OMPLERT. • LA SEVA CANÇÓ PREFERIDA. • UN OBJECTE DE QUAN ERA BEBÈ. • EL SEU CONTE PREFERIT • DIJOUS A LA TARDA – LA FAMÍLIA PREPARA UNA ACTIVITAT PLÀSTICA ADIENT A L’EDAT DELS NENS/ES. • L’OBJECTIU DE L’ACTIVITAT NO ÉS EMPORTAR-SE UN OBSEQUI, SINO GAUDIR EN LA REALITZACIÓ •A L’ESCOLA NO REPARTIM TARGES D’INVITACIÓ A FESTES PARTICULARS NI CARMELS
 • 24. SORTIDES • COMPLEMENTEN L’APRENENTATGE QUE ES REALITZA A L’AULA AMB ELS AVANTATGES DE L’OBSERVACIÓ DIRECTA. • PLANIFICACIÓ DE LES SORTIDES PER TRIMESTRES I AUTORITZACIÓ PER A TOTES LES SORTIDES DEL CURS. • COL·LABORACIÓ DELS PARES I MARES PER ACOMPANYANTS QUE S’ORGANITZEN A TRAVÉS DELS DELEGATS/DES DE LA CLASSE. • QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOTOGRAFIES/VIDEOS • NO PORTAR MENJAR EN EXCÉS, NI LLAMINADURES, NI LÀCTICS, NI SUCS.
 • 25. SORTIDES P3 1r trimestre TEATRE PLAÇA DE VENDRE TIÓ 2n trimestre LA TRUITA TEATRE per concretar AUDITORI 3r trimestre TEATRE GRANJA CAN PLANA
 • 26. AUTORITZACIONS • Sortides de tot el curs • Simulacre d’emergència El correu electrònic de les famílies serà per a l’ús de l’Escola i de l’AMPA
 • 27. ESCOLA VERDA • • • • • • • •
 • 28. RELACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA • REUNIONS GENERALS • ENTREVISTES INDIVIDUALS – DILLUNS DE 12:30 A 13:30 – S’ANIRAN CONVOCANT AL LLARG DEL CURS. • LES POT SOL·LICITAR LA MESTRA O LA FAMÍLIA. • INFORMES – S’ENTREGARAN DOS INFORMES AL LLARG DEL CURS: - FEBRER: INFORME D’HÀBITS - JUNY: INFORME D’HÀBITS I APRENENTATGES • LLIBRETA VIATGERA • ACOMPANYANTS A LES SORTIDES • DELEGATS/DES DE CLASSE • AMPA • CALENDARI XTEC (per les famílies AL BLOC) • TELÈFONS – EN CAP CAS L’ESCOLA FACILITARÀ ELS TELÈFONS DE LES FAMÍLIES. SI ELS PARES HO VOLEN S’HAURAN DE MOURE ENTRE ELLS O VIA DELEGATS. • CORREU – SI A ALGÚ NO LI ARRIBEN ELS CORREUS DE L’ESCOLA S’HAURÀ DE COMUNICAR A SECRETARIA.
 • 29. • MITJÀ DE COMUNICACIÓ MESTRA-FAMÍLIA. • SÓN COMUNICATS PUNTUALS. • EL NEN/A L’HA DE PORTAR CADA DIA: - DINS LA MOTXILLA SI NO TÉ NOTA. - A LA MÀ SI EN TÉ. • LA MESTRA NO REVISARÀ LES MOTXILLES. • NO PASSA RES SI LA LLIBRETA ÉS BUIDA. LLIBRETA VIATGERA
 • 30. DELEGATS/DES OBJECTIUS -UNA MILLOR COMUNICACIÓ ENTRE LES FAMÍLIES, L'AMPA I L’ESCOLA -PODER ACTUAR MÉS RÀPIDAMENT I COL·LECTIVAMENT -COHESIONAR ELS COL·LECTIUS DE L’ESCOLA TASQUES -POTENCIAR LA COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA - ES REUNEIXEN AMB L’EQUIP DIRECTIU PER TRACTAR ASPECTES DE LA VIDA ESCOLAR (EX: FESTES I CELEBRACIONS ESCOLARS). NECESSITEM: DUES FAMÍLIES DE CADA GRUP D’ALUMNES QUE S’OFEREIXIN COM A REPRESENTANTS I QUE EXERCEIXIN LES FUNCIONS DE DELEGAT O DELEGADA DE CURS
 • 31. MALALTIES • MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES – L’infant no pot venir a l’escola. – Si no ve a l’escola cal avisar per telèfon. • MEDICACIÓ – Només quan sigui imprescindible en l’horari escolar. – Recepta mèdica: nom de l’alumne, dosi i nom medicament – Autorització: donarem 1 en paper i la resta s’ha de treure d’internet (al bloc)
 • 32. POLLS • COMUNICAR-HO A L’ESCOLA - L’infant no pot venir a l’escola • INICIAR EL TRACTAMENT - El nen/a s’ha de quedar a casa fins que s’hagi solucionat el problema L’escola lliurarà una circular orientativa del tractament a seguir i de la previsió necessària
 • 33. MOLTES GRÀCIES
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x