Religios şi non-religios în cultura materială a abaţiei Bizere Frumuşeni, jud. Arad). Obiecte din bronz (I), în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/II, 2013, p. 123-154, 272.

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 225
 
  Religios şi non-religios în cultura materială a abaţiei Bizere Frumuşeni, jud. Arad). Obiecte din bronz (I), în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/II, 2013, p. 123-154, 272.
Share
Transcript
    A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S A P U L E N S I S SERIES HISTORICA 17/II Editura Mega 2013    COLEGIUL EDITORIAL Barbara Deppert-Lippitz (Deutsches Archäologisches Institut Frankfurt am Main) Radu Ardevan (Universitatea „Babe ş -Bolyai” Cluj-Napoca) Alex Rubel (Institutul de Arheologie Ia ş i) Michael Vickers (Jesus College Oxford) Eva Mârza (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) Keith Hitchins (University of Illinois at Urbana-Champaign) Ernst Christoph Suttner (Universität Wien) Acad. Alexandru Zub (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Ia ş i)  COLEGIUL DE REDAC Ţ IE Daniel Dumitran (redactor ş ef) Sorin Arhire (secretar de redac ţ ie) Ileana Burnichioiu, Mihai Gligor, Valer Moga, Cosmin Popa-Gorjanu, Marius Rotar Traducerea ş i revizuirea rezumatelor în limba englez ă : Cosmin Popa-Gorjanu Copyright © 2013, Universitatea „1 Decembrie 1918” ALBA IULIA Str. N. Iorga, nr. 11-13 Tel.: +40-258-811412; Fax: +40-258-806260 E-mail: auash_historia@yahoo.ro Web: http://diam.uab.ro/index.php?s=2&p=4 ISSN 1453-9306 www.edituramega.ro    S U M A R STUDII Ş I ARTICOLE J OHN C HAPMAN  Pottery fragmentation in archaeology: Picking up the pieces 7 P AULA M AZ Ă RE  Interpret ă ri func ţ ionale ale „greut ăţ ilor” din lut ars 27 M IHAI G LIGOR  Plastica antropomorf  ă  neolitic ă  din Transilvania. Tradi ţ ie ş i inova ţ ie 69 S ANDA B Ă CUE Ţ   C RI Ş AN  Arta miniatural ă  din situl de la Por ţ - Cor  ă  u  : statuetele antropomorfe. Studiu preliminar 83 I LEANA B URNICHIOIU   Lavatorium  -ul aba ţ iei Bizere –de la arheologie la reconstituire 101 A DRIAN A NDREI R USU  Religios ş i non-religios în cultura material ă  a aba ţ iei Bizere (Frumu ş eni, jud. Arad). Obiectedinbronz(I)   123 V LADIMIR A GRIGOROAEI  La pierre tombale d’un évêque ‘suffragant’ d’Alba Iulia : Savlvs   (†1309/1310?) ou Benedictvs   (†1320) 155 O ANA T ODA  Evidence on the engineering and upkeep of roads in late medieval Transylvania 173 M IHAELA S ANDA S ALONTAI  Biserica din cetatea Târgu Mure ş  în documente vizuale din secolul al XVIII-lea 201 RAPOARTE DE CERCETARE E RIKA N EMES F EKETICS ,   I LEANA B URNICHIOIU  Analize ale fragmentelor de fresc ă  descoperite la Bizere în anii 2001-2009 (I) 223 L ÓRÁND K ISS  Studiu de parament la biserica ortodox  ă  „veche” din Galda de Jos 237    RECENZII A gyulafehérvári székesegyház f   ő  szentélye  [Corul catedralei din Alba Iulia], Papp Szilárd (red.), Budapest, Teleki László Alapítvány, 2012 (Pál L Ő VEI )   251 Lia B ă trâna, Adrian B ă trâna, Biserica „Sfântul Nicolae” din R  ă  d  ă  u  ţ  i. Cercet  ă  ri arheologice ş  i interpret  ă  ri istorice asupra începuturilor Ţă  rii Moldovei  , Piatra Neam ţ , Editura Constantin Matas ă , 2012 (A DRIAN A NDREI R USU ) 257 M  ă  rturii. Frescele M  ă  n  ă  stirii Arge  ș  ului  , catalogul expozi ţ iei organizate de Muzeul Na ţ ional de Art ă  al României, Sec ţ ia Art ă  Veche Româneasc ă , deschis ă  publicului în perioada 6 decembrie 2012 - 26 mai 2013 (A NA D UMITRAN )   265 Abstracts 269 Lista abrevierilor 277 Lista autorilor 281    Annales Universitatis Apulensis. Series Historica  , 17/II (2013), pp. 123-154   RELIGIOS Ş I NON-RELIGIOS ÎN CULTURA MATERIAL Ă  A ABA Ţ IEI BIZERE (FRUMU Ş ENI, JUD. ARAD). OBIECTE DIN BRONZ (I)   A DRIAN A NDREI R USU   Despre locul sau rostul m ă n ă stirii benedictine de la Bizere (Frumu ş eni,  jud. Arad) s-a auzit din ce în ce mai mult, pe parcursul ultimilor ani 1 . În urma s ă p ă turilor arheologice derulate în anii 1981 ș i 2001-2009, s-au recuperat diferite artefacte care au f  ă cut parte din zestrea sa func ţ ional ă . În aceste pagini ne-am propus s ă  ne oprim asupra fragmentelor a trei de piese din bronz ş i a unui negativ de turnare care, în pofida contextului stratigrafic neconcludent în care au fost descoperite, se dovedesc a fi documente relevante pentru activit ăţ ile pe care c ă lug ă rii le-au derulat în m ă n ă stire. I. În campania arheologic ă  a anului 2002, într-un strat de d ă râm ă tur ă  din sec ţ iunea C4, de la -0,25 m, a fost recuperat un mic fragment de pies ă  turnat ă  (lungimea 4,1 cm, grosimea de 0,6 cm, 8 gr.) (Fig. 1, a-c) 2 , care reprezint ă  capul ş i gâtul unui animal, cu gura u ş or deschis ă , eflorat ă 3 . Tr ă s ă turile anatomice ale capului, u ş or aplatizat, nu sunt prea clar realizate. Craniul a primit o „frunte” carenat ă  pe ax, iar pentru marcarea ochiului s-a folosit un contur foliform, oblic. Gâtul, la scurt ă  distan ţă , a devenit unul cu sec ţ iune u ş or romboidal ă , pe care se disting, pe o lateral ă  fa ţă  de profilul capului, nu mai pu ţ in de nou ă  protuberan ţ e triunghiulare, rezultate din incizarea negativului, prin care s-a c ă utat a se reda o coam ă  sau piele solzoas ă , stilizat ă . Dou ă  orificii, unul riguros circular în gura deschis ă , altul dezaxat, la srcinea gâtului, lateral, str ă pung piesa. Cel de-al doilea are marginea franjurat ă , specific ă  unei rupturi. La un cap ă t, ruptura arat ă  c ă  fragmentul a apar ţ inut ini ţ ial unei piese mai mari, cu un traseu – cel pu ţ in par ţ ial – curbat, care s-a pierdut probabil definitiv.   This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-RU-TE-2012-3-0477.   Cercet ă tor ş tiin ţ ific I dr., Institutul de Arheologie ș i Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca. 1   CCA  2002-2008; I. Burnichioiu, A. A. Rusu, Mozaicurile medievale de la Bizere. The Medieval Mosaics from Bizere. Die mittelalterliche Mosaiken von Bizere  , Cluj-Napoca, 2006; Iidem, „Medieval Floor Mosaics at Bizere Monastery: A Brief Survey”, în Trans R  , XX (2011), 2, pp. 3-13; A. A. Rusu, I. Burnichioiu (ed.), M  ă  n  ă  stirea Bizere  , I, Cluj-Napoca, 2011; A. A. Rusu, „On a Possible Abbatial Crosier from Bizere Monastery (Frumu ş eni, Arad County)”, în EJST  , 9 (2013), 6, pp. 211-219; I. Burnichioiu, „Fragments from the Abbey of Bizere (Frumu ş eni, Arad County): the Lavabo in the Cloister”, în EJST  , 9 (2013), 6, pp. 221-232. 2  Complexul Muzeal Arad (CMA), nr. inv. 17.487. 3  Aceast ă  pies ă  a fost analizat ă  pe scurt ş i în EJST  , 9 (2013), 6, pp. 211-219.
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x