Regulament Studii Licenta_ETTI_2017.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Download Regulament Studii Licenta_ETTI_2017.pdf
Share
Transcript
    MINISTERUL EDUCAŢIEI, NAŢIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 313, 060042 Bucureşti , ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; FAX: +4021 318 10 01 www.pub.ro R E G U L A M E N T privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ de licenţă  în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Bucureşti 2013  Regulament pentru studiile universitare de licenţă 3   PARTEA I ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ I. PRINCIPII GENERALE Art.1. (1) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de  învăţământ din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) defineşte principiile şi regulile care stau la baza organizării şi funcţionării procesului de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă (ciclul I), utilizând sistemul de credite, având la bază legislaţia în vigoare şi Carta UPB. (2) Regulamentul a fost aprobat de Senatul Universităţii şi intră în vigoare  începând cu anul universitar 2013/2014. Prevederile referitoare la Facultatea de E.T.T.I. au fost adoptate de Consiliul Facultăţii de E.T.T.I. în şedinţa din 25.09.2013, respectiv prevederile Art. 56  referitoare la promovarea disciplinelor prin fraudă au fost adoptate de Consiliul Facultăţii de E.T.T.I. în şedinţa din 30.03.2017 şi intră în vigoare începând cu anul universitar 2016/2017. (3) Regulamentul conţine principiile generale, regulile de trecere, regulile de notare/refacere si regulile de întrerupere/reînmatriculare/transfer. Art. 2.  În UPB studiile universitare de licenţă au o durată de 8 semestre, cu minimum 240 credite de studiu transferabile  ( cst ) Art. 3.  Studenţii care urmează activităţi formative în UPB sunt admişi astfel:   prin concurs de admitere;   prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior de stat autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate din România sau din străinătate;   prin reînmatricularea studenţilor exmatriculaţi;   în cadrul mobilităţilor, pe o perioadă limitată, de la o altă instituţie de  învăţământ superior din ţară şi din străinătate;   prin concurs de admitere la continuare de studii;   conform procedurilor legale pentru studenţii străini. Art. 4.  Planurile de învăţământ conţin discipline care pot fi clasificate astfel:   după tipul disciplinei: obligatorii ( O ), opţionale  ( la alegere  -  A ) şi facultative ( liber alese  -  L );   după categoria formativă: fundamentale  ( F ), tehnice generale  ( T ), de specialitate  ( S ), economice, manageriale   şi juridice ( E ), umaniste  ( U ). Art. 5.  (1) Numărul minim de cst  atribuite disciplinelor obligatorii şi opţionale aferente unui an de studiu este 60 . (2) Un student poate acumula într-un an de studiu mai multe cst  decât numărul minim, dacă urmează şi alte discipline. (3) cst  atribuite unei discipline se exprimă cu ajutorul unui număr întreg. Art. 6.  (1) Obţinerea cst  atribuite unei discipline este condiţionată de promovarea acelei discipline.  Regulament pentru studiile universitare de licenţă 4 (2) Evaluarea cunoştinţelor la o disciplină din planul de învăţământ se apreciază cu notă de la 1 la 10 (număr întreg), sau cu calificativul  Admis  sau Respins . (3) O disciplină se consideră promovată dacă studentul obţine cel puţin nota 5, respectiv calificativul Admis. (4) Nu se admit acordări parţiale de cst  pe componente de activitate aferente disciplinei. Art. 7.  Se atribuie 10 cst  pentru Examenul de diplomă care se adaugă celor 240 cst . Art. 8.  Consiliile facultăţilor pot decide ca, pentru un număr de discipline din planul de învăţământ, activităţile de laborator sau proiectele să se transforme în discipline de sine stătătoare, cu note şi cu alocare distinctă a cst . Art. 9.  (1) Pentru a acorda o importanţă sporită activităţii practice a studenţilor, se organizează stagii de practic  ă  cu o durată de cel puţin 12 săptămâni, fie în companii publice sau private, fie în laboratoarele din cadrul UPB. (2) În anul III de studii se organizează un stagiu de practică de cel puţin 8 săptămâni. (3) În anul IV de studii, în cursul semestrului 8, se organizează o perioadă de stagiu de practică de 4 săptămâni pentru definitivarea Proiectului de Diplomă. Art. 10.  Pentru activitatea practică studentul primeşte 6 cst . Art. 11.  (1) La începutul anului universitar (în primele 15 zile), studentul este obligat să completeze şi să semneze Contractul anual de studii   (indiferent de regimul de studii cu sau fără taxă), document care certifică încadrarea sa în procesul de  învăţământ şi includerea într-o formaţie de studii. (2) Prin Contractul anual de studii studentul se obligă să frecventeze şi să promoveze disciplinele asumate. (3) Contractul anual de studii nu se poate modifica în timpul anului universitar. (4) Studentul care nu semnează Contractul anual de studii în perioada programată nu este înmatriculat în anul universitar respectiv. (5) În Contractul anual de studii se vor înscrie şi toate disciplinele nepromovate. (6) Pentru disciplinele opţionale şi facultative studentul optează cel mai târziu  în prima săptămână a anului universitar. (7). Disciplinele de tip „L” se organizează în regim „cu taxă”, la cererea studenţilor. (8) Nu există o limită superioara a numărului total de cst  din Contractul anual de studii. (9) Studentul care studiază în regim cu taxă este obligat să semneze în aceeaşi perioadă menţionată la alin. (1) şi un Contract individual de finanţare a studiilor universitare.  Regulament pentru studiile universitare de licenţă 5 (10) Tutorele desemnat de facultate va asista studentul la completarea Contractului anual de studii şi, după caz, a Contractului individual de finanţare a studiilor universitare. Art. 12.  (1) Cu aprobarea Biroului Executiv al Facultăţii (BEF), studenţii pot alege pe parcursul celor 4 ani de studii discipline care însumează maxim 15 cst , din planul de învăţământ al altui program de studii din universitate, care vor înlocui un număr similar de cst  pentru discipline din propriul plan de învăţământ. (2) Aceste discipline vor fi cuprinse în Contractul anual de studii, iar cst  aferente vor fi incluse în cele 240 cst obligatorii pentru absolvire. Art. 13.  Studenţii pot beneficia de mobilităţi în alte universităţi din ţară sau străinătate, pe durate cumulate de cel mult 2 ani universitari. Art. 14.  (1) Activitatea didactică a studenţilor la fiecare disciplină din planul de  învăţământ este evaluată continuu şi înregistrată pentru fiecare tip de activitate aferentă acelei discipline.. (2) Pentru disciplinele prevăzute cu examen, minimum 50% din evaluare se alocă pentru activitatea din timpul semestrului, iar restul se alocă verificării finale (examen). (3) Verificarea finală a cunoştinţelor studenţilor se face în două sesiuni de examene programate la sfârşitul celor două semestre (de iarnă şi de vară), având durata de câte 3 săptămâni. (4) La toate disciplinele se urmăreşte evaluarea cunoştinţelor pe parcursul semestrului prin verificări, teme de casă, proiecte, lucrări de laborator, lucrări de control etc. (5) Pentru un număr de discipline, la solicitarea studenţilor, cu acordul titularului de disciplină, BEF poate aproba să se programeze pe parcursul semestrelor verificări pe parcurs cu degrevare, care îi absolvă pe studenţi de o parte din materie pentru verificarea finală. Punctajul acordat lucrărilor de control cu degrevare este o parte din punctajul prevăzut pentru verificarea finală. (6) În vederea promovării sau măririi de notă pentru disciplinele prevăzute cu verificare finală sau prevăzute cu „evaluare continuă”, se prevăd 2 săptămâni la sfârşitul anului universitar. La facultatea de E.T.T.I. modul de susţinere a verificărilor finale la majoritatea disciplinelor va fi de tip oral, sau scris şi verificare orală.   Art. 15.  (1) Prin lege, un student poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de studii din fiecare ciclu universitar (licenţă, masterat, doctorat). (2) Se percep taxe, suportate individual de studenţi, în următoarele situaţii: la depăşirea duratei programate de şcolarizare, la refacerea disciplinelor, precum şi la organizarea de activităţi formative suplimentare în afara programului planificat, la cererea studenţilor.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x