regulament-admitere-licenta-2019.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Download regulament-admitere-licenta-2019.pdf
Share
Transcript
    UNIVERSITATEA BABE Ş -BOLYAI FACULTATEA DE MATEMATIC Ă ŞI   INFORMATICĂ   România Ministerul Educaţiei Naţionale   Universitatea Babeş -Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Matematică şi   Informatică   Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1  400084 Cluj-Napoca, Romania Tel: +40-264-405327 Fax: +40-264-591906 E-mail: math@math.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de M atematică şi Informatică    –   2019 , anex ă  la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş -Bolyai aprobat de Consiliul facultăţii din data de 13 noiembrie 2018 Prezentul regulament specific se aplică în sesiunea de admitere la facultate din luna iulie 2019 şi, în eventualitatea î n care se decide organizarea unei noi sesiuni de admitere, şi în luna septembrie 2019. 1.   Perioada de admitere:  în conformitate cu calendarul anunţat .  2.   Criterii de selecţie   Criteriul de selecţie:   Nota de la proba scrisă   Probă scrisă  cu durata de 3 ore din Matematică sau Informatică (în funcţie de preferinţele candidatului , conform solicitării făcute la ȋnscriere ), dintr-o tematică de  Matematică/Informatică   anunţată pe site - ul facultăţii şi cuprinsă în  Anexa 4A şi  Anexa 4B .  Nota probei scrise de la admitere trebuie să fie minim 5,00 (cinci). Concursul  Mate-Info UBB  (organizat de facultate în data de 6 aprilie 2019 )   dă posibilitatea   candidaţilor de a înlocui proba scrisă. Nota obţinută la concurs (dacă este cel puţin 6) se poate folosi ca şi   notă la proba scrisă a concursului de admitere . Această facilitate se poate folosi de către candidat o singură dată la admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică. In cazul ȋn care candidatul se prezintă at ât la Concursul Mate-Info UBB câ t şi la proba scrisă a concursului de admitere, comisia de admitere va considera cea mai mare notă : nota de la Concursul Mate-Info UBB (din a nul curent sau anul anterior) şi respectiv  nota de la proba scrisă  a concursului de admitere. In cazul ȋn care candidatul nu participă la Concursul Mate -Info UBB, atunci comisia de admitere va considera nota probei scrise de la concursul de admitere. Probă scrisă a concursului Mate -Info UBB 2019 are durata de 3 ore şi jumătate (210 minute) şi se susţine din Matematică sau Informatică (alegerea se face ȋn sala de concurs, în funcţie de preferinţele candidatului),   dintr-o  tematică de Matematică/Informatică   anunţată p e site- ul facultăţii şi cuprinsă în  Anexa 4A şi  Anexa 4B . Candidaţii cu rezultate de osebite la olimpiadele naţionale şi internaţionale de Matematică, Informatică sau Astronomie   şi Astrofizică, precum şi concursul   Mate-Info UBB  sunt declaraţi admişi cu media 10  (conform listei A din  Anexa 2  –     Facilităţi ). De asemenea, Facultatea de Matematică şi Informatică oferă candidaţilor cu rezultate foarte bune la olimpiade le şcolare mai sus menţionate c e provin de la clase cu profilul Matematică - Informatică, unele avantaje la concursul de admitere, conform facilităţilor din  Anexa 2  –     Facilităţi .   2 *Note importante a . Opţiunea de   a beneficia de facilităţi   nu se mai poate activa/modifica după încheierea înscrierilor. b . Candidaţii care au obţinut distincţiile  din categoriile A, B din  Anexa 2  –     Facilităţi  pe timpul studiilor liceale beneficiază de aceste facilităţi   la maximum trei concursuri de admitere consecutive după  absolvirea liceului   şi numai o singură   dată la înscrierea la Facultatea de Matematică şi Informatică.   c. Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă a învăţământului superior din România se supun aceloraşi criterii de selecţie ca şi ceilalţi candidaţi. 3.   Criterii de departajare: Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:  i.   Media generală de la bacalaureat.  ii.    Nota de Matematică (M_mate- info, M_şt -nat, M1, M2, sau echivalent mai vechi) sau Informatică de la bacalaureat  (  profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică –    Informatică) , la alegerea candidatului. iii.   Media de la disciplina Matematică din liceu: (clasa 9 + clasa 10 + clasa 11 + clasa 12)/4. Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie după foaia matricolă din liceu.   4.   Procedura de clasificare: Sunt declaraţi admişi candidaţii ce au obținut cel puțin nota 5,00 (cinci) la proba scrisă, situați în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile aprobate de Ministerul de resort. 5.   Reglementăr i importante a.   Un candidat poate participa concomitent la admiterea de la mai multe specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţăm ânt superior prin depunerea mai multor dosare de ȋnscriere, dar poate fi înmatriculat la cel mult do uă programe de studiu concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de î nv ăță mânt care le ofer  ă . Un candidat nu poate depune mai multe dosare de concurs având ca primă   opţiune ȋn lista sa de opţiuni specializări din cadrul aceluiași domeni u. Un candidat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studiu pentru un singur program de studiu/specializare.  b.   Un student admis pe un loc finanţat de la bugetul de stat poate beneficia de subvenţia de la  buget (grant de studiu) numai pe durata normală de studiu a specializării la care a fost admis. În cazul studenţilor care au beneficiat anterior de subvenţie de la bugetul de stat –    fiind înmatriculaţi la o universitate de stat –    numărul anilor în care vor putea beneficia de subvenţia de la buget va fi diminuat cu numărul anilor de studiu urmaţi în prelabil fără taxă . Aceeaşi reglementare se aplică şi studenţilor    admişi anterior pe un loc bugetat care au  fost exmatriculaţi  sau s-au retras de la studii,   cu excepţia p rimului an de studiu (care se derulează în regim cu taxă) .   Finan ţ area de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu  presupune urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă situație, cu exceptia cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în regim cu taxă.     3 c.   Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţa/absolvire  a î nvăţământului de stat sau  particular, au dreptul să se prez inte la admiterea în cadrul unei noi specializări.   În această situaţie , candidaţii sunt obligaţi să declare pe proprie răsp undere, în fişa de înscriere , numărul de ani   în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de st at. Perioadele în care a fost student se d eclară prin completarea Anexei 5 . d.   Pentru studiile universitare de licenţă organizate în limba maternă /într  -o limb ă străină, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare. În cazul în care candidații aleg mai multe opțiuni, vor susține proba de admitere în limba de predare conform cu prima opțiune aleasă. Pentru celelalte opțiuni lingvistice se va susține un test de competenţa lingvistică în limba de predare a programului respectiv. În cazul în care aceşti candidaţi posedă un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii se poate realiza, la cerere, echivalarea acestuia (la înscriere, la comisia de admitere) cu p roba de competenţă lingvistică.   De asemenea, candidaţii care au limba germană ca limba maternă sau au ab solvit cel  puţin 8 clase cu predare în limba germană (fapt ce trebuie dovedit prin certi ficatul de absolvire al ciclului gimnazial, foaia matricolă corespunzătoare ciclului gimnazial sau celui liceal sau acte echivalente) pot solicita în lista lor de opţiuni specializarea Informatică cu limba de predare germană . e.   Candidaţii care susţin proba scrisă ȋn limba engleză sau germană nu vor mai susţine un test de competenţă lingvistică din limba respectivă.  f.   Candidaţii care nu susţin proba scrisă (beneficiind de facilităţi) vor susţine test/teste de competenţă lingvistică din limba/limbile programelor de studiu din lista sa de opţiuni. În cazul în care aceşti candidaţi posedă un certificat de competenţă lingvistică din lista aprobată de Rectoratul universităţii se poate realiza, la cerere, echivalarea acestuia (la înscriere, la comisia de admitere) cu p roba de competenţă lingvistică.  g.   La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economice European și ai Confederației Elevețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al minis trului educației naționale și cercetării științifice. La înscrierea la concurs, candidații care nu se regăsesc în categoriile prevăzute mai sus au obligația de a  prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul   ministerului (C.N.R.E.D.) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la concursul de admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii româ ni, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  h.   Candidaţii din Republica Moldova (care au diploma de bacalaureat obţinută în România)   trebuie să facă dovada cetăţeniei mo ldovene, în cazul în care c andidează pe locurile special alocate pentru ei. Ca ndidaţii din Republica Moldova    precum şi alţi etnici români  (cu diploma de bacalaureat în ţările respective)  pot candida , în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, pe locuri cu t axă . La înscrierea la concurs, aceşti candidați au obligația de a  prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din cadrul ministerului (C.N.R.E.D.). i.   Candidaţii din Republica Moldova, precum şi alţi etnici români (cu diplomă de bacalaureat din ţările  respective) ce doresc locuri fără taxă, se înscriu la concursul de admitere la facultate NUMAI la Centrul de Cooperări Internaţionale din UBB.    j.   Candidaţii din ţări terţe UE pot concura pe locurile special alocate de Fac ultate, în conformitate OM. 6000/15.10.2012 , modificată prin OM. 3359/2013, şi reglementările universităţii .   4 6.   Procedura de atribuire a locurilor Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs   şi cu respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune. Procedura de atr  ibuire a locurilor se găseşte în Anexa 1.   După stabilirea rezultatului final nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.   7.   Acte necesare la înscriere 1.   Diploma sau Adeverinţa de Bacalaureat în srcinal şi în copie pentru a fi legalizată la facultate pentru candidaţii ce solicită locuri bugetate. Pentru candidaţii ce solicită numai locuri cu taxă este suficientă depunerea unei copii ce se  poate legaliza  la facultate pe baza actului srcinal sau copie legalizată no tarial. 2.   Certificat de naştere în copie şi srcinalul pentru a f  i legalizat la facultate sau copie legalizată notarial. 3.   Copie carte de identitate. 4.   Formularul de înregistrare (completat on - line pe pagina universitătii (cu lin de pe pagina facultăţii), listat şi semnat de candidat ). 5.   Fişa cu lista opţiunilor candidaţilor pentru care se face admiterea, completată on -line. 6.   Certificat de competenţă lingvistică (dacă acesta face parte din lista aprobată de Rectoratul universităţii ) (pentru ca ndidaţii ce optează pentru studii universitare organizate într  - o limbă de circulaţie internaţională ). Diploma de bacalaureat nu înlocuieşte diploma de competenţă lingvistică obţinută la bacalaureat . 7.   Adeverinţă medicală tip (în srcinal ),  din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează . 8.   rei fotografii mărime 3⁄4 (cu numele candidatului scris pe verso). 9.   Actele din care să rezulte scutirea de taxă de procesare şi/sau de înscriere pentru candidaţii ce solicit a cest lucru în condiţiile prezentului regulament . 10.   Diploma (în srcinal şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri.  In cazul ȋn care diploma nu este ȋn limba română, la dosar se va ataşa şi traducerea autorizată a acesteia ȋn limba română.  11.   Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută anterior anului curent vor depune la dosar o declaraţie pe proprie răspunder  e (conform modelului din Anexa 5 ) din care să rezulte traiectoria şcolară din învăţământul universitar românesc de stat . 12.   Adeverinţă/Adeverinţe care să ateste numărul de ani bugetaţi sau cu taxă urmaţi în sistemul universitar românesc şi din care să rezulte faptul că a achitat la zi taxele universitare . 13.   Diplomă de licenţă/absolvire sau diplomă echivalentă în srcinal şi copie pentru a fi legalizată la facultate, sau copie legalizată notarial, pentru candidaţii care doresc să urme ze o a doua facultate. 14.   Dosar plic.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x