Regulament admitere acad politie 2018.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Download Regulament admitere acad politie 2018.pdf
Share
Transcript
  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2018 Pagina 1   Anexa la Hotărârea Senatului Universitar nr. 5243721 din 22.01.2018, modificată prin HSU nr. 5243725 din 31.01.2018   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”  REGULAMENT *  privind org anizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018    Nr. 5174400 din 22.01.2018   * Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018, este întocmit în baza legislaţiei în vigoare incidente domeniului şi a experienţei sesiunilor de admitere anterioare. În măsura în care, până la desfăşurarea admiterii, sunt adoptate noi dispoziţii/măsuri legale specifice,   acestea vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, respectiv www.academiadepolitie.ro .   REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2018 Pagina 2 CAPITOLUL I Dispoziţii generale  Art. 1   Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare  Academia , se face prin concurs. Concursul este organizat şi se desfăşoară potrivit prezentului Regulament, aprobat de c ătre Senatul Universitar, elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:  - Legea educaţiei   naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ; - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare , cu modificările și completările ulterioare ; - H.G. nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I. , cu modificările și completările ulterioare ; - O.G. nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine  publică şi de securitate naţională, cu modificările și completările ulterioare ; - Ordinul M.E.N. nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional –   2018;   - Ordinul M.E.N.C.Ş. nr.  6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministe rului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare ; - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne , cu modificările și completările ulterioare ; - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într  - un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi , cu modificările și completările ulterioare ; - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într  - un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora,  precum şi f  amiliilor personalului militar decedat cu modificările și completările ulterioare ; - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihosociologie în Ministerul Afacerilor Interne , cu modificările și completările ulterioare ; - D ispoziţia - cadru a directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17278/2017 privind recrutarea candidaţilor  pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.;  - Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. –   sesiunea 2018. Art. 2   În  Academie , concursul de admitere se organizează pe Facultăţi, după cum urmează:   a) La Facultatea de Poliţi e : - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” , cu durata de 3 ani   (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;  b) La Facultatea de P oliţie de Frontieră : - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” , cu durata de 3 ani   (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.   c) La Facultatea de Jandarmi : - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică” , cu durata de 3 ani   (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.   d) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative : - În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept” , cu durata de 4 ani  (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă ;  - În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe administrative”, specializarea „Administraţie publică” , cu durata de 3 ani   (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă .   e) La Facultatea de Pompieri:  - În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri” , cu durata de 4 ani   (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.    REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2018 Pagina 3 f) La Facultatea de Arhivistică:  - În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea „Arhivistică” , cu durata de 3 ani  (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă.   Art. 3   (1) Facultăţile  Academiei organizează concurs de a dmitere în limita  locurilor stabilite de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare M.A.I.)   în raport cu dinamica de personal . (2) Numărul de locuri scoase la concurs în anul 201 8 va fi publicat pe pagina web a Academiei ( http://www.academiadepolitie.ro/ ), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii. (3) Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale  recunoscute de Ministe rul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare M.E.N.) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „ apt ” sau, după caz, „ promovat ”,  la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. (4) Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la ol impiadele şcolare naţionale   recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, la disciplinele din cadrul  probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile unde se înscriu, precum și copiii polițiștilor/  personalului militar rănit sau decedat într  -un acc ident de muncă, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „ apt ” sau, după caz, „ promovat ”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc   celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. (5) După susținerea probelor eliminatorii, Comisia Centrală de Admitere pe Academie, prin Comisiile de admitere pe Facultăţi, va asigura informarea,    prin afişarea pe site - ul şi la avizierul Academiei, cu privire la numărul de locuri care au fost declarate rezervate pentru candidaţii aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), precum și cu privire la numărul de locuri pentru care se candidează la proba scrisă de evaluare a cunoștințelor.   (6) Pentru locurile alocate distinct candidaţilor din alte ţări, admiterea se face în condiţiile  protocoalelor/acordurilor încheiate cu beneficiarii externi.   Art. 4   Perioadele de desfăşurare a concursului de admitere sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1.   Art. 5   Admiterea se susţine în  Limba română , cu excepţia probei de evaluare a cunoştinţelor la  Limba  străină .  REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2018 Pagina 4 CAPITOLUL II Dispoziţii specifice privind admiterea la Programele de studii   universitare de licenţă „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri”    –   formele de învăţământ „cu frecvenţă” și   „cu frecvenţă redusă”    Secţiunea 1   Recrutarea şi selecţia candidaţilor Art. 6  La concursul de admitere la forma de învăţământ –    cu frecvenţă , specializările „Drept”, „Ordine şi siguranţă publică” şi „Instalaţii pentru construcţii - Pompieri”, pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.E.N. ca fiind studii/diplome de bacalaureat, care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor   interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., Dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane (denumit în continuare D.G.M.R.U.) privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, care realizează formarea iniţială a personalului p entru nevoile M.A.I., sesiunea 2018 şi, după caz, dispoziţiile altor structuri beneficiare. Art. 7  La concursul de admitere la forma de învăţământ –    cu frecvenţă redusă , programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”  organizat de Facultatea de Poliţie, pot participa agenţii/subofiţerii/maiştrii militari din M.A.I. , care îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Ordinul ministrului afacerilor interne nr.  177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. şi de Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. privind recrutar  ea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ , care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile M.A.I., sesiunea 2018. Art. 8   (1) Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere se realizează de către unităţile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare stabilite prin Dispoziţia -cadru a Directorului General al D.G.M.R.U. privind modul de organizare şi desfăşurare a recrutării candidaţilor  pentru institu ţiile de învăţământ.   (2) Pentru specialitatea „Penitenciare” (beneficiar Ministerul Justiţiei) recrutarea candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane ale unităţilor penitenciare din cadrul Administraţiei    Naţionale a Penitenciarelor.  Secţiun ea 2 Întocmirea şi transmiterea dosarelor de concurs Art. 9   (1) Candidaţii vor depune dosarul de concurs, cu toate documentele solicitate, la unităţile care desfăşoară activităţi de recrutare şi vor ţine legătura cu acestea , pentru a se informa cu privir  e la data şi locul unde se va susţine testarea psihologică.   (2) Termenul de depunere a dosarului de concurs este stabilit de fiecare beneficiar în parte.   Art. 10   Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului   ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de  poliţie ale M.A.I., Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale  M.A.I., a Dispoziţiei -cadru a directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi desfăşurare a recrutării şi selecţiei candidaţiilor pentru instituţiile de învăţământ care asigură formarea profesională a personalului necesar M.A.I. –    2017, precum și a Dispoziţiei anuale a directorului
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x