R 04.01 METODOLOGIE_ADMITERE_LICENȚĂ_2019_rev. 1_04.04.2019

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI    PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII PETROL –    GAZE DIN PLOIEȘTI     MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU  DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A  EMITENTULUI  ESTE INTERZISĂ   , CONFORM LEGII 8/1996 - Document controlat  -  F 001.06/Ed.4 Document public Nr. 604/21.01.2019 Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă 2019  COD: R 04-01   METODOLOGIE    APROBAT Președinte Senat  Prof. univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv Prenumele şi Numele   Semnătura  Data Verificat - Președintele comisiei Senatului pentru procesul de  învățământ și informatizare  Prof. univ. dr. ing. Ion Nae Elaborat  –  Prorector responsabil cu programele de studii și managementul calității  Prof. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu EDIŢIA : 12 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.: Acest document a fost avizat în Comisia de monitorizare la data de 14.02.2019 și aprobat în ședința Senatului universitar din data de 21.02.2019. Intră în vigoare la data de 21.02.2019    METODOLOGIE Cod document R-04.01 Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă  2019   Pag./Total pag. 2/21 Data 21.01.2019 Ediţie/Revizie  12/ 0 1 2 3 4 5 F 002.06/Ed.2  Document public   LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/  Revizie/ Cap./ Pag./ Parag.   Conţinutul reviziei   RESPONSABILITĂŢI   ELABORAT VERIFICAT APROBAT - A 12 / 0 12 / 1 - Cap.3 Elaborare iniţială  S-a modificat art. 31. S-a completat art. 66. Prorector Prof. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu Prorector Prof. univ. dr. Anca Mihaela Dobrinescu Președinte Comisie Senat Prof. univ. dr. ing. Ion  Nae Președinte Comisie Senat Prof. univ. dr. ing. Ion  Nae Președinte Senat Prof. univ. dr. ing.  Nicolae Paraschiv Președinte Senat Prof. univ. dr. ing.  Nicolae Paraschiv    METODOLOGIE Cod document R 04.01 Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la stu dii universitare de licenţă 2019 Pag. /Total pag. 3/21 Data 21.01.2019 Ediţie/Revizie  12/ 0 1 2 3 4 5 F 003.06/Ed. 2  Document public   CADRUL LEGAL Prezenta metodologie asigură cadrul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licență pentru anul universitar 2019  –   2020 şi a fost întocmită  folosind ca documente de referinţă Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi competările ulterioare , Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.102/15.12.2016  pentru aprobarea Metodologiei  –    cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și Ordi nul nr. 3062/16.01.2018 al ministrului educației naționale privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei  –   cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat . În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi art. 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi  postuniversitar de stat c u taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări  prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare, în baza art. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu   modificările şi completările ulterioare,   în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranz ilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare , al Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6102/15.12.2016   și al Ordinului 3062/16.01.2018, Senatul Universităţii Petrol - Gaze din Ploiești a adoptat în şedinţa din data de 21.02.2019  Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă 201 9  pentru anul universitar 2019 - 2020. Capitolul I - GENERALITĂȚI  Art. 1.   Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe programe de studii/specializări acreditate în cadrul Universității Petrol - Gaze din Ploieşti, conform legislaţiei în vigoare. Art. 2 . Domeniile şi programele de studiu/ specializările de licenţă la care Universitatea Petrol -Gaze din Ploieşti organizează concurs de admitere la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019 - 2020 , precum şi capacitatea de școlarizare aprobată de ARACIS pentru fiec are program de studii/ specializare sunt precizate în Anexa 1. Art. 3 . Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti organizează concurs de admitere la studiile universitare de licenţă în două sesiuni: sesiunea de admitere de vară şi sesiunea de admitere de toamnă (pentru locurile rămase neocupate).    METODOLOGIE Cod document R 04.01 Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la stu dii universitare de licenţă 2019 Pag. /Total pag. 4/21 Data 21.01.2019 Ediţie/Revizie  12/ 0 1 2 3 4 5 F 003.06/Ed. 2  Document public   Art. 4 . În urma analizei rezultatelor unei sesiuni de admitere, Comisia centrală de admitere  poate lua hotărârea de a organiza o nouă etapă a sesiunii de admitere cu singura condiţi e ca aceasta să se desfăşoare înainte de începerea anului universitar. Hotărârea de a organiza o nouă etapă a sesiunii de admitere va fi anunţată pe site - ul şi la avizierele universității, împreună cu programul de desfăşurare a noii sesiuni de admitere. Art. 5 . În urma analizei rezultatelor cuprinse în ultimul set de liste al unei sesiuni de admitere, Comis ia centrală de admitere    poate hotărî redistribuirea candidaţilor aflaţi în aşteptare pe locurile rămase libere. În acest caz, hotărârea este afişată pe site - ul şi la avizierele destinate admiterii 2019 de la sediul Universității Petrol - Gaze din Ploieşti, sub forma unui anunţ cu structura precizată în Anexa 3 , iar programul desfăşurării concursului de admitere se adaptează corespunzător.   Art. 6 . Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la sediul Universităţii Petrol -Gaze din Ploieşti. Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere sunt prezentate în Anexa 2. Art. 7 . La concursul de admitere din anul 2019 , pentru ciclul universitar de licenţă, se ia în considerare media obţinută de candidat la examenul de bacalaureat, care constituie criteriul de admitere. Media minimă de admitere este 5 (cinci).   Art. 8 . (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. (2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru  programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/   adeverinţei de  bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a dipl omei/ adeverinței ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în srcinal la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de conducerea universității. (4) Adeverinţa de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţi i care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2019. (5) Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget   care au absolvit sau urmează cursurile unui alt program de studiu trebuie să prezinte la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere sau o adeverinţă din care să rezulte că au urmat/urmează prima facultate în regim cu taxă.   Art. 9 . Costurile aferente depăşirii duratei prevăzute de lege a învăţământului gratuit se suportă de către studenţi.   Art. 10 . Candidatul declarat admis p e un loc cu taxă confirmă opţiunea sa prin achitarea primei rate a taxei de studii şi prin încheierea contractului de studii.   Art. 11 . Ierarhizarea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget şi a candidaţilor admişi pe locurile cu taxă în cadrul   fiecărui program de studii/ specializare dintr  - un domeniu de licenţă se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Locurile finanţate de la buget revin celor mai bine clasaţi candidaţi de la fiecare program de studii/ specializare. Art.12 . (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere din anul 2019 , ciclul universitar de licenţă, aprobată de Senatul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti , este de 150 lei pentru fiecare program de studii/ specializare la care se înscrie un candidat.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x