Proiect SSM

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  LUCRARE DE ABSOLVIRE  Susţinător:MIU ALEXANDRU ADRIANRÂMNICU VÂLCEA2015  Curprins Curprins  _________________________________________________________________________________2 1. PREZENTARE ŞI SCHEMA DE ORGANIZARE SOCIETATE    ___________________________________3 2. DOMENIU DE ACTIVITATE SOCIETATE    ___________________________________________________3 3. ECHIPA SOCIETĂII  Ț    ____________________________________________________________________4 4. MEDIUL DE LUCRU    _____________________________________________________________________4 5. STANDARDELE DE LUCRU    ______________________________________________________________4 6. INSTRUCIUNILE PROPRII DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  Ț Ș   ______________________4 6.1. Gene! #$%#  ț    __________________________________________________________________________4 6.2. INSTRUCIUNE PROPRIE DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONAL Ț Ș TESA &CU MUNCĂ DE 'IROU( I CARE CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI Ș &)*e !+!$)(  ș   ___________________________________________________________________________5  PREAM'UL   ___________________________________________________________________________5  SCOP    _________________________________________________________________________________5  DOMENIU DE APLICARE    _________________________________________________________________5 CONE,IUNEA CU ALTE ACTE NORMATIVE    __________________________________________________6  REVIZUIREA PREZENTELOR INSTRUCIUNI PROPRII  Ț    _________________________________________6  ÎNCADRAREA I REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ  Ș   _________________6  AMENA-AREA LOCULUI DE MUNC    ___________________________________________________6 Ce#n/e0   ________________________________________________________________________________6  ÎNTREINEREA I REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL Ț Ș   _________________________7  PROTECIA VEDERII  Ț    _________________________________________________________________7  ALTE MĂSURI DE S.S.M. ÎN ACTIVITATEA DE 'IROU    _____________________________________8  S$e     ________________________________________________________________________________9 RIMUL A!U OR    _____________________________________________________________________9 M#SURI $ENERALE %MO RIVA ELEC ROCU #RII   _________________________________10 CONDUCERE AU O &'o()r *+*tor,   ____________________________________________________10 CIRCULA-IA E IM NE.AVORABIL   ________________________________________________11 ALIMEN AREA   _____________________________________________________________________11 2  . CONCLUZII    ___________________________________________________________________________12 BIBLIO$RA.IE $ENERAL#   _____________________________________________________________13Curprins  _________________________________________________________________________________2 1. PREZENTARE ŞI SCHEMA DE ORGANIZARE SOCIETATE    ___________________________________3 2. DOMENIU DE ACTIVITATE SOCIETATE    ___________________________________________________3 3. ECHIPA SOCIETĂII  Ț    ____________________________________________________________________4 4. MEDIUL DE LUCRU    _____________________________________________________________________4 5. STANDARDELE DE LUCRU    ______________________________________________________________4 6. INSTRUCIUNILE PROPRII DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  Ț Ș   ______________________4 6.1. Gene! #$%#  ț    __________________________________________________________________________4 6.2. INSTRUCIUNE PROPRIE DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONAL Ț Ș TESA &CU MUNCĂ DE 'IROU( I CARE CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI Ș &)*e !+!$)(  ș   ___________________________________________________________________________5  PREAM'UL   ___________________________________________________________________________5  SCOP    _________________________________________________________________________________5  DOMENIU DE APLICARE    _________________________________________________________________5 CONE,IUNEA CU ALTE ACTE NORMATIVE    __________________________________________________6  REVIZUIREA PREZENTELOR INSTRUCIUNI PROPRII  Ț    _________________________________________6  ÎNCADRAREA I REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ  Ș   _________________6  AMENA-AREA LOCULUI DE MUNC    ___________________________________________________6 Ce#n/e0   ________________________________________________________________________________6  ÎNTREINEREA I REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL Ț Ș   _________________________7  PROTECIA VEDERII  Ț    _________________________________________________________________7  ALTE MĂSURI DE S.S.M. ÎN ACTIVITATEA DE 'IROU    _____________________________________8  S$e     ________________________________________________________________________________9 RIMUL A!U OR    _____________________________________________________________________9 M#SURI $ENERALE %MO RIVA ELEC ROCU #RII   _________________________________10 CONDUCERE AU O &'o()r *+*tor,   ____________________________________________________10 CIRCULA-IA E IM NE.AVORABIL   ________________________________________________11 ALIMEN AREA   _____________________________________________________________________11 . CONCLUZII    ___________________________________________________________________________12Curprins  _________________________________________________________________________________2 3  1. PREZENTARE ŞI SCHEMA DE ORGANIZARE SOCIETATE    ___________________________________3 2. DOMENIU DE ACTIVITATE SOCIETATE    ___________________________________________________3 3. ECHIPA SOCIETĂII  Ț    ____________________________________________________________________3 4. MEDIUL DE LUCRU    _____________________________________________________________________4 5. STANDARDELE DE LUCRU    ______________________________________________________________4 6. INSTRUCIUNILE PROPRII DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  Ț Ș   ______________________4 6.1. Gene! #$%#  ț    __________________________________________________________________________4 6.2. INSTRUCIUNE PROPRIE DE SECURITATE I SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU PERSONAL Ț Ș TESA &CU MUNCĂ DE 'IROU( I CARE CONDUCE AUTOTURISM ÎN INTERESUL SERVICIULUI Ș &)*e !+!$)(  ș   ___________________________________________________________________________4  PREAM'UL   ___________________________________________________________________________5  SCOP    _________________________________________________________________________________5  DOMENIU DE APLICARE    _________________________________________________________________5 CONE,IUNEA CU ALTE ACTE NORMATIVE    __________________________________________________5  REVIZUIREA PREZENTELOR INSTRUCIUNI PROPRII  Ț    _________________________________________5  ÎNCADRAREA I REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURI DE MUNCĂ  Ș   _________________6  AMENA-AREA LOCULUI DE MUNC    ___________________________________________________6 Ce#n/e0   ________________________________________________________________________________6  ÎNTREINEREA I REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL Ț Ș   _________________________7  PROTECIA VEDERII  Ț    _________________________________________________________________7  ALTE MĂSURI DE S.S.M. ÎN ACTIVITATEA DE 'IROU    _____________________________________8 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks