Probe_Concurs_admitere_licenta_kt_2017.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI 2017 ADMITEREA ÎN CICLUL I STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ FACULTATEA KINETOTERAPIE BUCUREŞTI 2017 1 CONŢINUTUL PROBELOR DE CONCURS PENTRU CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A) PROBA DE EDUCAŢIE FIZICĂ Proba de educaţie fizică cuprinde un test la ale
Share
Transcript
    MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE   UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI   22001177   A  A DDMMIITTEER R EE A  A  ÎÎNN CCIICCLLUULL II  SSTTUUDDIIII UUNNII V  V EER R SSIITT A  A R R EE DDEE LLIICCEENN ŢŢ Ă  Ă   FACULTATEA KINETOTERAPIE BUCUREŞTI 2017 1  CONŢINUTUL PROBELOR DE CONCURS  PENTRU CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ    A) PROBA DE EDUCAŢIE FIZICĂ   Proba de educaţie fizică   cuprinde un test la alegere din următoarele trei: JOCURI SPORTIVE, GIMNASTICĂ sau ATLETISM.   1. JOCURI SPORTIVE Candidaţii pot opta pentru unul dintre următoarele j ocuri sportive: baschet, volei, handbal, fotbal . La fiecare joc se vor susţine două probe:     proba nr.1 – structură tehnică       proba nr.2 – joc bilateral A. BASCHET Examenul specific jocului de baschet cuprinde două probe de concurs la care se obţin două note, nota finală   reprezentând media notelor obţinute la cele două  probe. PROBA nr. 1 - STRUCTURA TEHNICĂ - se efectuează contratimp.  Amenajarea terenului: În terenul de apărare, în colţurile suprafeţei de restricţie, în afara acesteia, se află 4 zone (de 30 cm pe 30 cm) care trebuie atinse cu piciorul în timpul execuţiei structurii tehnice. În terenul de atac, în colţul suprafeţei de restricţie, se află un jalon care trebuie ocolit în dribling prin exterior. Mingea este aşezată pe sol, la 1 m lateral faţă de colţul suprafeţei de restricţie şi 1 m în interiorul terenului faţă de linia de fund a acestuia.    Legendă:   -   deplasare -   dribling - aruncare la coş   NOTA FINALĂ LA TOATE JOCURILE SPORTIVE =  MEDIA NOTELOR OBŢINUTE LA CELE DOUĂ PROBE    (fără rotunjire şi cu două zecimale)   2    Descrierea probei : executantul, din poziţie fundamentală, cu piciorul dinspre linia laterală a terenului având contact cu solul în zona de 30 cm pe 30 cm în afara suprafeţei de restricţie, se deplasează pe următorul traseu:  -   deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral paralel cu linia de fund a terenului şi atingerea cu piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara suprafeţei de restricţie;  -   deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înainte şi atingerea cu  piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de restricţie;  -   deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat lateral pe linia de aruncări libere şi atingerea cu piciorul a în zonei de 30 cm pe 30 cm din colţul suprafeţei de restricţie;  -   deplasare în poziţie fundamentală cu pas adăugat oblic înapoi şi atingerea cu  piciorul a zonei de 30 cm pe 30 cm din afara suprafeţei de restricţie;  -    preluarea mingii de pe sol, dribling cu ocolirea cercului central, se cont inuă driblingul spre coşul advers, cu ocolirea prin exterior a jalonului din colţul suprafeţei de restricţie şi se aruncă la coş din dribling.   Structura tehnică se efectuează contracronometru. Cronometrul porneşte atunci când candidatul execută prima mişcare şi se opreşte atunci când acesta a eliberat mingea din mâini pentru aruncare la coş.   Executantul poate executa structura tehnică la alegere, pe partea dreaptă sau pe  partea stângă.    Nerespectarea traseului şi a modului de execuţie a structurii tehnice du ce la descalificarea candidatului. Candidatul execută traseul de 2 ori şi se notează rezultatul cel mai bun.   Penalităţi :      0,25 sec –  pentru nerespectarea deplasării în poziţie fundamentală cu pas adăugat în suprafaţa de restricţie (pentru fiecare dintre cele 4 deplasări);      0,25 sec – pentru fiecare neatingere cu piciorul a zonelor de 30 cm pe 30 cm din colţurile suprafeţei de restricţie, în timpul deplasării în poziţie fundamentală cu  pas adăugat;      0,25 sec –  pentru fiecare abatere de paşi comisă de executant;   3     0,25 sec –  pentru fiecare abatere de dublu dribling comisă de executant;      1 sec –  pentru neînscrierea coşului prin aruncare la coş din dribling.   TABEL CU TRANSFORMAREA TIMPILOR DE EXECUŢIE A STRUCTURII TEHNICE ÎN NOTE PROBA nr. 2 - JOC BILATERAL Candidaţii vor fi examinaţi în cadrul unui joc 5x5 cu desfăşurare pe tot terenul, urmărindu - se acţiunile tehnico - tactice individuale şi colective aplicate în condiţii de adversitate (  joc bilateral ), şi anume: -   acţiuni tactice individuale de atac : ã   demarcajul, ã   depăşirea, ã    pătrunderea, ã   recuperarea ofensivă;  -   acţiuni tactice individuale în apărare : ã   marcajul normal, ã   recuperarea defensivă;  -   acţiuni tactice colective de atac (combinaţii de 2 - 3 jucători) : ã   dă şi du -te. NOTĂ   BĂIEŢI  FETE 10 16 50 - 16 74 18 50 - 18 74 5 21 50 - 21 74 23 50 - 23 74 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x