pro_7318_13.12.06.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR.7318/2006/01 -02  Anexa 1' Prospect Prospect: Informaţii pentru pacient   Nistatină 500.000 U.I. comprimate filmate n istatină   Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.   - Păstraţi acest prospect. S - ar putea să fie necesar să - l recitiţi.  - Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi - vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  - Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să - l daţi altor persoane. Le  poate face rău, chiar    dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.  - Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agravează sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să - i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. În acest prospe ct găsiţi:   1.   Ce este Nistatin ă   şi pentru ce se utilizează  2.   Înainte să utilizaţi  Nistatin ă  3.   Cum să utilizaţi  Nistatin ă  4.   Reacţii adverse posibile  5.   Cum se păstrează Nistatină  6.   Informaţii suplimentare   1. CE ESTE NISTATIN Ă   ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ    Nistatina f  ace parte din clasa de medicamente cunoscută sub denumirea de  antifungice.  Nistatina este indicată la adulţi şi copii cu vârsta peste 6 ani  pentru a trata infecţiile determinate de o ciupercă denumită Candida albicans , localizate la nivelul tractului dige stiv şi ca adjuvant în tratamentul candidozei vaginale şi cutanate.   2. INAINTE S Ă  UTILIZA Ţ I NISTATIN Ă   Nu utilizaţi Nistatină - dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la nistatină, la alte antifungice polienice sau la oricare dintre celelalte componentele ale  Nistatină . Ave ţi grijă deosebită când utilizaţi Nistatină   Adresaţi - vă medicului dumneavoastră pentru a vă explica toţi factorii care pot determina reapariţia Candidei , pentru a- i putea identifica şi evita. Evitaţi î n timpul tratamentului, medic amentele care modifică tranzitul intestinal, pansamentele digestive şi în general toate medicamentele care pot izola mucoasa digestivă de acţiunea nistatinei.    Nistatină conţine lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v - a atenţionat că aveţi intoleranţă la une le categorii de glucide, vă rugăm să - l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.    Nistatină conţ ine un colorant numit Ponceau 4R. Poate provoca alergii.   Pentru copii cu vârsta sub 6 ani se recomandă administrarea nistatinei într  - o formă farmaceutică ade cvată vâ rstei.    Nu utilizaţi  Nistatina pentru tratamentul micozelor generalizate.  Utilizarea altor medicamente    S  puneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripţie medicală. .    Nu sunt cunoscute interacţiuni   ale Nistatină cu alte medicamente.  Utilizarea Nistatină    împreună cu alimente şi băuturi    Nu luaţi Nistatină împreună cu alimente, deoarece acestea pot împiedica acţiunea medicamentului. Sarcin a şi alăptarea   A dresaţi - vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Sarcina Administra ţi Nistatină pe cale orală în timpul sarcinii numai dacă este necesar.  Nu s-au înregistrat cazuri de malformaţii după administrarea de nistatină în primul trimestru de sarcină.    Alăptarea    Nu se cunoaşte dacă nistatina se excretă în laptele matern. Deoarece practic nu se absoarbe din tractul digestiv, nistatina se poate administra în timpul alăptării la recomandarea medicului, cu precauţie datorită posibilităţii apariţi ei reacţiilor   adverse la sugar (diaree etc).   Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor    Nistatină 500.000 U.I. comprimate filmate  nu are nici o influenţă   asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Nistatină   conţine   lactoză  monohidrat. Dacă medicul dumneavoastră v - a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să - l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.   Nist atină conţine Ponceau 4R (E124).P oate provoca reacţii alergice.   3. CUM SĂ UTILIZAŢI NISTATINĂ Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v - a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să d iscutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  Adulţi  –   500000  –   1000000 UI (1 -2 comprimate) de 3-6 ori pe zi Copii peste 6 ani  - 1000000 UI - 2000000 UI (2- 4 comprimate) pe zi, fracţionat în 3 - 4 prize. Se recomandă administrarea medicamentului între mese, evitându -se asocierea cu alimentele. Tratamentul se conti nuă cel puţin 48 de ore după vindecarea semnelor clinice.  Pentru copii cu vârsta sub 6 ani se recomandă administrarea nistatinei într  - o formă farmaceutică adecvată v ârstei În cazul candidozei la nivelul gurii şi a faringelui, medicul vă poate recomanda sfărâmarea comprimatelor înaintea înghiţirii lor şi menţinerea în gură cât mai mult timp pentru realizarea unui contact direct şi prelungit cu leziunile.   Dacă a ţ i luat mai mult ă   Nistatină  decât trebuie Utilizarea oricărui medicament în exces poate avea serioase consecinţe. Dacă suspectaţi supradozajul, anunţaţi de urgenţă medicul. Supradozarea acută cu nistatină provoacă diaree şi/sau disconfort gastro - intestinal.   Dacă a ţ i uitat să luaţi Nistatină Daca aţi uitat să luaţi o doză, luaţi medicamentul imediat ce vă amintiţi. Totuşi, dacă este timpul  pentru urm ătoarea doză, luaţi -o doar pe aceasta.  Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.    Dacă încetaţi să luaţi Nistatină Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați - vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.   4. REACŢII ADVERSE POSIBILE   Ca toate medicamentele,  Nistatină  p oate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate  persoanele. Următoarele reacţii adverse au fost raportate la administrarea nist atină:    Rare (afectează mai puţ  in de 1 din 1000 utilizatori): - erupţii cutanate tranzitorii, - mâncărime, - greaţă, - vărsături, - diaree, - eroziuni severe ale pielii, - eritem (sindrom Stevens-Johnson). Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agra vează   sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 5. CUM SE PĂSTREAZĂ NISTATIN Ă   A nu se lăsa la îndemâna ş i vederea copiilor. A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul srcinal.  Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj , după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întreb aţi farmacistul cum să aruncaţi  medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 6. INFORMAŢII SUPLIMENTARE Ce conţine Nistatină -   S ubstanţa activă este nistatina. Un comprimat filmat conţine nistatină 500.000 U .I. -   Celelalte componente sunt: nucleu - lactoză monohidrat, povidonă, crospovidonă, talc, stearat de magneziu;  film - alcool polivinilic parţial hidrolizat, macrogol/PEG 3000, dioxid de titan (E171), talc, oxid roşu de fer (E172), Ponceau 4R (E124) lac de aluminiu, oxid negru de fer (E172), Indogo Carmin FD&Blue (E132) lac de aluminiu. Cum arată Nistatină   şi conţinutul ambalajului    Nistatină 500.000 U.I. se prezintă sub formă de comprimate filmate de culoare maro, rotunde  biconvexe, cu margini intacte şi  aspect uniform. Cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate filmate. Cutie cu 150 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate filmate.    Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul A NTIBIOTICE S. A. Str. Valea Lupului nr. 1, Iaşi, 707410, România Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament vă rugăm să contactaţi reprezentanţa  local ă  a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:   A NTIBIOTICE S.A. Str. Valea Lupului nr. 1, Iaşi, 707410 , România Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2013.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x