Prezentacja wyników Dom Development S.A za I półrocze 2019

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  1. Dom Development S.A. GrupaKapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2019 23 sierpnia 2019 2. ã Wysoka sprzedaż kwartalna: 836 lokali, + 4 % r/r –…
Share
Transcript
 • 1. Dom Development S.A. GrupaKapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2019 23 sierpnia 2019
 • 2. • Wysoka sprzedaż kwartalna: 836 lokali, + 4 % r/r – kontynuujemy maksymalizowanie marż; • Start 16 projektów z 1 019 lokalami; • Realizacja ponad połowy inwestycji poprzez własne generalne wykonawstwo; • Duży wzrost oferty w Trójmieście i Wrocławiu; • Utrzymywanie silnego bilansu i niskiego zadłużenia; Najważniejsze wydarzenia II kwartału 2019 roku 2
 • 3. 3 • Przekazania: 1 655 lokali + 15 % r/r • Wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku – podsumowanie Marża brutto: 29,3% + 1,3 p.p. r/r Zysk netto: 115,3 mln PLN + 51 % r/r Gearing 30.06.2019: 19,9% + 40,5 p.p. r/r Przychody: 766, 8 mln PLN + 20 % r/r
 • 4. 4 • Spowolnienie wzrostu cen, pomimo niesłabnącego popytu; • Sprzyjające czynniki makroekonomiczne wspierały silny popyt: niskie stopy procentowe, niskie bezrobocie i rosnące płace realne; • Dobra dostępność kredytów hipotecznych - udział klientów „gotówkowych” stanowi niezmiennie ok 40% ogółu transakcji w Dom Development; • Utrzymanie bardzo wysokich cen gruntów wpływa na ograniczenie podaży; • Stabilizacja cen materiałów i usług budowlanych; Sytuacja rynkowa w II kw. 2019
 • 5. 5 Kwartalna sprzedaż netto I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019 Warszawa Trójmiasto Wrocław 848 802 946 1 006 926 1 0491 039 1 081 806 836 Liczba lokali Sprzedaż netto lokali Q2 2019 Q2 2018 Zmiana Warszawa 558 566 (1)% Trójmiasto 162 183 (11)% Wrocław 116 53 119% Grupa Kapitałowa DD 836 802 4% Sprzedaż Grupy w podziale na rynki Sprzedaż netto lokali H1 2019 H1 2018 Zmiana Warszawa 1 166 1 132 3% Trójmiasto 389 388 0% Wrocław 207 130 59% Grupa Kapitałowa DD 1 762 1 650 7%
 • 6. Segmentacja sprzedaży II kw. 2019 w podziale na rynki 9% 32% 41% 15% 20% 31% 20% 20% 10% 56% 28% 18% 0 100 200 300 400 500 600 Warszawa Dom Development S.A. Trójmiasto Euro Styl S.A. Wrocław Dom Development Wrocław Sp. z o.o. do 350 tys. PLN 350-450 tys. PLN 450-550 tys. PLN Ponad 550 tys. PLN 18% 18% 19% 45% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Grupa Kapitałowa DD Liczba lokali Liczba lokali 6 Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.
 • 7. Oferta 7 Oferta Grupy w podziale na rynki Liczba lokali 30.06. 2019 30.06. 2018 Zmiana Warszawa 2 153 2 182 (1)% Trójmiasto 509 430 18% Wrocław 504 189 167% Grupa Kapitałowa DD 3 166 2 801 13% 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 Warszawa Trójmiasto Wrocław 3 120 2 644 2 801 2 896 2 739 3 166
 • 8. Starty projektów Starty budów w II kw. 2019: Warszawa: Włodarzewska 70/72 (102) Osiedle Port Żerań etap 3 (152) Trójmiasto: Osiedle Beauforta - B12 (27) Osiedle Beauforta - B13 (21) Osiedle CIS (148) Osiedle Przy Błoniach (Rumia Dębogórska) A (28) Osiedle Przy Błoniach (Rumia Dębogórska) B (36) Osiedle Przy Błoniach (Rumia Dębogórska) C (28) Osiedle Przy Błoniach (Rumia Dębogórska) D (36) Zielony Południk B9 (26) Zielony Południk B10 (23) Zielony Południk B11 (22) Zielony Południk B12 (26) Wrocław: Apartamenty Księcia Witolda (138) Grabiszyńska (62) Idylla 2 (144) 8 12projektów 4projekty 7projektów 11projektów 7projektów I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019 Warszawa Trójmiasto Wrocław 281 926 1 036 1 079 1 312 1 019 Liczba lokali i łączna liczba projektów 16projektów
 • 9. Lokale w budowie I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019 Warszawa Trójmiasto Wrocław Liczba lokali 5 791 5 074 6 409 4 413 5 447 5 372 9 60% 40% Lokale w budowie 30.06.2019 Własne generalne wykonawstwo (Dom Construction i Euro Styl Construction) Zewnętrzni generalni wykonawcy
 • 10. Bank ziemi – grunty kupione i kontrolowane* 10 * Grunty kontrolowane - bez warunków zabudowy Bank ziemi 30.06.2019 30.06.2018 Zmiana RazemLiczba lokali Kupione Kontrolowane Razem Kupione Kontrolowane Razem Warszawa 2 911 3 310 6 221 4 441 2 400 6 841 (9)% Trójmiasto 3 231 1 600 4 831 2 039 0 2 039 137% Wrocław 671 298 969 598 798 1 396 (31)% Grupa Kapitałowa DD 6 813 5 208 12 021 7 078 3 198 10 276 17%
 • 11. Przekazania 11 Przekazania w podziale na rynki I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017 I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019 Warszawa Trójmiasto Wrocław 674 553 440416 1025 587 1 604 1 215 1472 Liczba lokali 230 Liczba lokali H1 2019 H1 2018 Zmiana Warszawa 1 481 1 072 38% Trójmiasto 166 238 (30)% Wrocław 8 131 (94)% Grupa Kapitałowa DD 1 655 1 441 15% Liczba lokali Q2 2019 Q2 2018 Zmiana Warszawa 369 688 (46)% Trójmiasto 68 206 (67)% Wrocław 3 131 (98)% Grupa Kapitałowa DD 440 1 025 (57)%
 • 12. Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku 12 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mln PLN Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 30.06.2017 30.06.2018 3 056 lokale 3 422 lokale 1 392 mln PLN 1 485 mln PLN 30.06.2019 3 290 lokali, w tym: 1 655 mln PLN • 656 lokali gotowych; • 2 634 lokali w budowie, z czego 1 065 kończy się w 2019
 • 13. Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 13 IAS 18, dane w mln PLN Rachunek zysków i strat Q2 2019 Q2 2018 Zmiana H1 2019 H1 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 238,7 435,7 (45)% 766,8 639,2 20% Przekazane lokale (szt.) 440 1 025 (57)% 1 655 1 441 15% Przychody na lokal (tys. PLN) 542,4 425,1 28% 463,3 443,6 4% Zysk brutto ze sprzedaży 79,4 118,1 (33)% 224,3 178,9 25% Marża brutto 33,3% 27,1% 6,1 p.p. 29,3% 28,0% 1,3 p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 38,2 72,8 (48)% 143,5 95,4 50% Marża EBIT 16,0% 16,7% (0,7) p.p. 18,7% 14,9% 3,8 p.p. Zysk brutto 38,4 72,8 (47)% 143,2 95,2 50% Marża zysku brutto 16,1% 16,7% (0,6) p.p. 18,7% 14,9% 3,8 p.p. Zysk netto 31,1 58,8 (47)% 115,3 76,3 51% Marża zysku netto 13,0% 13,5% (0,5) p.p. 15,0% 11,9% 3,1 p.p. Zysk na akcję (PLN) 1,24 2,35 (47)% 4,61 3,06 51%
 • 14. 14 Wyniki finansowe: Bilans Skonsolidowany bilans 30.06.2019 30.06.2018 Zmiana Kapitał własny 939,4 894,3 5% Dług netto / (gotówka netto)* 186,9 (184,4) - Gearing (dług netto/kapitały własne) 19,9% (20,6)% 40,5 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 37,47 35,82 4,6% Ilość akcji (mln szt.) 25,1 25,0 0,4% ROE (12M) 29,7 25,6% 4,1 p.p. ROCE (12M) 26,7 25,7% 1,0 p.p. IAS 18, dane w mln PLN *suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę (w tym środki na rachunkach powierniczych)
 • 15. 15 Struktura zapadalności długu Gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych) na dzień 30/06/2019 248 mln PLN Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 30/06/2019 310 mln PLN Dostępne linie kredytowe na dzień 30/06/2019 210 mln PLN 100 110 50 50 125 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 do 30.06.2020 do 30.06.2021 do 30.06.2022 do 30.06.2023 do 30.06.2024 Obligacje Kredyty mln PLN
 • 16. 16 Podsumowanie: II kwartał 2019 ❑ Silny popyt na nasze produkty na rynkach: warszawskim, wrocławskim i trójmiejskim; ❑ 836 sprzedanych lokali (wzrost o 4% r/r); ❑ 3 166 lokali w ofercie; ❑ 5 372 lokale w budowie w ramach 56 projektów; ❑ Uruchomienie 16 projektów z 1 019 lokalami; ❑ Grunty - kupione i kontrolowane - łącznie na ponad 12 021 lokali; ❑ Zysk netto: 31,1 mln zł; ❑ Wskaźnik zadłużenia netto: 19,9%;
 • 17. 17
 • 18. Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2019 Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony 18 Projekt Lokalizacja Liczba lokali Start przekazań Projekt Lokalizacja Liczba lokali Start przekazań III kw. IV kw. Regaty faza 2 Warszawa 200 LIP 19 Amsterdam etap 3 Warszawa 202 LIS 19 Port Żerań etap 2 Warszawa 330 LIS 19 Księże Nowe Wrocław 132 SIE 19 Osiedle Beauforta B4 Trójmiasto 21 LIS 19 Idea B7 Trójmiasto 27 SIE 19 Osiedle Beauforta B5 Trójmiasto 36 LIS 19 Cybernetyki 17 etap 3 Warszawa 240 SIE 19 Idea B8 Trójmiasto 38 LIS 19 Studio Arte Wrocław 52 SIE 19 Zielony Południk B1 Trójmiasto 24 GRU 19 Żoliborz Artystyczny etap 10 Warszawa 273 GRU 19 IV kw. Apartamenty Dolny Mokotów Warszawa 153 GRU 19 Zielony Południk B2 Trójmiasto 26 PAŹ 19 Osiedle Beauforta B6 Trójmiasto 27 GRU 19 Zielony Południk B3 Trójmiasto 26 PAŹ 19 Osiedle Beauforta B7 Trójmiasto 27 GRU 19 Spektrum bud. C Trójmiasto 75 GRU 19
 • 19. 19 Załącznik 2a: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Warszawa liczba lokali, stan na 30/06/2019 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 760 494 2 LUDWIKI --- 419 3 APARTAMENTY OGRODOWA 160 --- 4 WŁODARZEWSKA 70/72 102 --- 5 MARINA MOKOTÓW 766 --- 6 WILLE TANECZNA 81 --- 7 APARTAMENTY DOLNY MOKOTÓW (SOBIESKIEGO) 153 --- RAZEM LEWA STRONA 2 022 913 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 8 PALLADIUM (AKACJE) --- 566 9 PORT ŻERAŃ (KOWALCZYKA) 482 --- 10 AMSTERDAM (SAMARYTANKA) 202 --- 11 WILNO 359 1 023 12 STACJA GROCHÓW (SIENNICKA) 148 409 RAZEM PRAWA STRONA 1 191 1 998 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 8 10 3 7 11 1 2 5 6 9 4 9 6 12
 • 20. 20 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI Załącznik 2b: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Trójmiasto liczba lokali, stan na 30/06/2019 1 2 3 7 5 8 6 9 10 11 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 IDEA 173 27 2 SPEKTRUM 232 --- 3 OSIEDLE BEAUFORTA 197 385 4 POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH --- 651 5 MEZZO 158 --- 6 ZIELONY POŁUDNIK 194 520 7 POLANKI APARTAMENTY 9 --- 8 LOCUS 109 162 9 OSIEDLE CIS 148 --- 10 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 128 180 11 DAWNA POCZTA --- 106 12 ATRIUM --- 1 200 RAZEM TRÓJMIASTO 1 348 3 231 4 12
 • 21. 21 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 KSIĘŻE NOWE (RYBNICKA) 132 --- 2 IDYLLA (STABŁOWICKA) 227 --- 3 STUDIO ARTE 52 --- 4 KSIĘCIA WITOLDA 138 --- 5 PIĘKNA 21 200 --- 6 KURKOWA --- 118 7 BUFOROWA --- 553 8 GRABISZYŃSKA 62 --- RAZEM WROCŁAW 811 671 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 1 2 5 3 4 6 Załącznik 2c: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Wrocław liczba lokali, stan na 30/06/2019 7 8
 • 22. 22 LOKALIZACJA LICZBA PROJEKTÓW W REALIZACJI LICZBA LOKALI W REALIZACJI LICZBA LOKALI W PRZYGOTOWANIU LICZBA LOKALI RAZEM WARSZAWA 18 3 213 2 911 6 124 TRÓJMIASTO 32 1 348 3 231 4 579 WROCŁAW 6 811 671 1 482 RAZEM 56 5 372 6 813 12 185 Załącznik 2d: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Podsumowanie stan na 30/06/2019
 • 23. 23 Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestorów: Adam Jarzębowski tel. +48 22 351 68 49 e-mail: adam.jarzebowski@domd.pl www.inwestor.domd.pl Zasady ujmowania wyników Euro Styl S.A.: • Wolumen sprzedaży – od II kw. 2017 r. • Inwestycje wprowadzone do realizacji – cały 2017 rok • Przekazania i wyniki finansowe – od 8 czerwca 2017 r., t.j. od dnia akwizycji
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x