Predavanje11-2

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  6. Узајамно деловање два паралелна струјна проводника
Share
Transcript
  УЗАЈАМНО ДЕЛОВАЊЕ ДВА ПАРАЛЕЛНА СТРУЈНА ПРОВОДНИКА 1821. француски физичар Ампер – два проводника кроз које протиче електрична струјаузајамно делују магнетним пољемУзајамно деловање паралелни струјни проводника! мерови струја исти! - у простору изме#у проводника линије силамагнетни поља проводника имају супротан смер –резултат тога! o сла$љење магнетног поља у просторуизме#у проводника - привлачење проводниа мерови струја супротни! - у простору изме#у проводника линије силамагнетни поља проводника имају исти смер –резултат тога! o појачавање магнетног поља у просторуизме#у проводника - од!и ање проводниа %ко сваког проводника са струјом појављује се магнетно поље. труја кроз једанпроводник ствара манетно поље које Амперовом силом делује на други проводник.&од праволинијског струјног проводника веома велике ду'ине( кроз који протичеелектрична струја сталне јачине( интензитет магнетне индукције дат је #ио$Саварови%&аоно%  )182*. године+!  2 r  I  B    2 0  ,агнетна индукција има исти интензитет у свим тачкама које су подједнако удаљенеод проводника- – за први проводникинтензитет магнетне индукције проводника - у тачкамапроводника -- r  I  B  101 2     ако кроз проводник -- протиче струја јачине - 2 ( на њега делује Амперова сила l  I  B F  211   заменом вредности магнетне индукције l  I r  I  F  2101 2     II за други проводникинтензитет магнетне индукције проводника -- у тачкамапроводника - r  I  B  202 2     ако кроз проводник -- протиче струја јачине -2( на њега делује Амперова сила l  I  B F  122   заменом вредности магнетне индукције l  I r  I  F  1202 2       иле су једнаки интензитета( а супротни смерова. мерови сила зависе од смерова протицања електричне струје кроз проводнике./акључак!0нтензитети магнетни сила којима ме#усо$но делују два струјна проводника су једнаки и износе! l r  I  I  F   210 2     а основу ове формуле за силу изме#у два паралелна струјна проводника дефинисана је мерна јединица за електричну струју 1А )ампер+.ачину струје од 1 ампера има она стална електрична струја која протичу3и кроз двапаралелна( $есконачно дуга проводника( који се налазе у вакууму( на растојању од 1метар( изазива силу узајамног деловања 7 102     њутна на сваки метар ду'ине.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks