Please download to get full document.

View again

of 185
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  »ÃÐÁÇÅÊÃþ¤Ø³ÊÁعä¾Ãä·Â àÅ‹Á 2  »ÃÐÁÇÅÊÃþ¤Ø³ÊÁعä¾Ãä·Â àÅ‹Á 2 ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ  ¹ÒÂá¾·Â    ÊØà·¾ ÇѪû    Âҹѹ·¹     Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡ ¹ÒÂá¾·Â    »ÃÒâÁ·Â     àʶÕÂÃÃÑ  ¹     Ãͧ͸Ժ´Õ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡ ¹ÒÂá¾·Â    ¢ÇÑުѠÇÔÈÔÉ°Ò¹¹·     ¼Ù ŒÍӹǡÒÃʶҺѹ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·Â ¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó  ¾Ã·Ô¾Â     à    ÔÁÇÔàÈÉ ¸¹Ò¸Ô» ©ÔÁá¾ ¶‹ÒÂÀÒ¾ : ¹Ò¸ÇѪªÑ Áѧ¤ÅФػ   ÈÔÅ»¡ÃÃÁ : ¹Ò§ÊÒÇÈÃÕÇÃó ÁØ¢´Ò ਌ҢͧÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì :  ¡ÅØ ‹Á§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁá¼¹ä·Â ʶҺѹ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·Â ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡   ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¾ÔÁ¾   ¤ÃÑé§áá : à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È. 2560 ¨Ó¹Ç¹   2,000   àÅ‹Á ¾ÔÁ¾   ·Õè :  áÁ¡à¹· Êâ  à      (ʹѺʹع§º»ÃÐÁÒ³¡ÒèѴ¾ÔÁ¾     â´Â ¡Í§·Ø¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·Â)¢ŒÍÁÙÅ·Ò§ºÃóҹءÃÁËÍÊÁØ´áË‹§ªÒ    Ô ¾Ã·Ô¾Â     à    ÔÁÇÔàÈÉ áÅи¹Ò¸Ô» ©ÔÁá¾ »ÃÐÁÇÅÊÃþ¤Ø³ÊÁعä¾Ãä·Â àÅ‹Á 2 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã : áÁ¡à¹· Êâ  à    . 2560. 182 ˹ŒÒ ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡ISBN : 978-616-11-3273-6     Ò¹ Ø¡ÃÁ Í Á    Ø áË‹§     Ôà Ð¸   ¸   » Ê    Ø    à   Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÁÇÅÊÃþ¤Ø³ÊÁعä¾Ãä·Â àÅ‹Á 2 ໚¹Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèÃǺÃÇÁÊÁعä¾Ã ·Õ èà¾Ô èÁ¨Ò¡ àÅ‹Á 1 ¨Ó¹Ç¹ 300 ª¹Ô´ ·Õ èÁÕ¡ÒÃ㪌¨ÃÔ§ áÅÐÁÕÍÂÙ ‹ ã¹¸ÃÃÁªÒ    ÔÍ‹ҧ໚¹Ãкº  ÃǨÊͺª× èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ  à     ª× èÍÇ§È     áÅÐÊÃþ¤Ø³   ‹Ò§æ   ÒÁ   ÓÃÒá¾·Â    á¼¹ä·Â à¾× èÍ໚¹ ÁÒ  ðҹãËŒ»ÃЪҪ¹ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁÃÙ Œ·Õè¶Ù¡   ŒÍ§¢Í§ÊÁعä¾ÃáÅж١   Œ¹ ¾ÃŒÍÁÀÒ¾»ÃСͺ໚¹»ÃÐ⪹     ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÓËÃѺ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅлÃЪҪ¹    ‹Íä» ¡ÒèѴ·Ó˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ éÊÓàÃç¨ä´Œ´ŒÇ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒôŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·Â ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁ͹Øà¤ÃÒÐË    ÃǨÊͺª×èÍÇÔ·ÂÒÈÒÊ  à    áÅЪ×èÍÇ§È    ¢Í§ÊÁعä¾Ã áÅСͧ·Ø¹ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·Â·ÕèʹѺʹع§º»ÃÐÁҳ㹡ÒèѴ·Ó˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé·Ñé§ËÁ´ ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡ ¨Ö§¢Í¢Íº¾ÃФسÁÒã¹âÍ¡Òʹՠ鴌Ç  ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡ ËÇѧ໚¹Í‹ҧÂÔ è§Ç‹Ò˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ é ¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹     ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ㪌ÊÁعä¾Ãà¾× èÍ¡ÒþÖè§  ¹àͧ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃЪҪ¹·Ø¡ÃдѺ áÅÐ໚¹»ÃÐ⪹    ÊÓËÃѺ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅйѡÈÖ¡ÉÒ·Õèʹ㨠à¡ÕèÂǡѺÊÁعä¾Ã   ‹Íä» ¤Ó¹Ó (¹ÒÂá¾·Â    ÊØà·¾ ÇѪû    Âҹѹ·¹    )͸Ժ´Õ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â    á¼¹ä·ÂáÅСÒÃá¾·Â    ·Ò§àÅ×Í¡    Œ   Ã è    è   ÍÒá¼¹ä·    èʹѺ    Ø   ÒÃá·         ä·Ã¾·Â    äÂáÅС·Â·Ò§Å    Ãà   ÊÁ   ¾    è  Öè
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks