PH N 1: L I NÓI Đ U

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  Báo cáo về môn Thương mại điện tử - Hà Nội, ngày 08/0/!0" PHẦN 1: LỜI NÓI ĐẦU  Ngày n#y t$ong th%i đại &', v(i &) *hát t$i+n c# công nghệ, đc .iệt à côngnghệ thông tin, đ tạo $# $1t nhiề2 nh3ng cơ hội đư4c ti5* c6n v(i nh3ng 7ch v9tiện :ch cho con ngư%i; <) .=ng n> về ?nt@$n@t hiện n#y đ tạo $# một .ư(c ngotm(i về *hát t$i+n Thương mại điện tử; Ahông ch C các nư(c t$Dn th5 gi(i mà à cEFiệt N#m; Ghng tạo $# vô vàn cơ hội cIng như thách thJc m#ng ại cho 7o#nh nghiệ*, đơnv Ainh 7o#nh; NhKc t(i Thương mại điện tử ngư%i t# nghL ng#y đ5n M@.&it@, nghL ng#y đ5n th#nh toán t$)c t2y5n và các hnh thJc m2# .án t$Dn mạng;  NO m#ng ại nhiề2 điề2 m(i mP, h1* 7Qn và đơn giEn hơn &o v(i Ainh 7o#nht$2yền th'ng; Fiệc ngư%i m2#, ngư%i .án Ahông cRn t$)c ti5* g* nh#2 à mộtđiề2 hoàn toàn Ahác .iệt, v6y nO &S 7in $# như th5 nàoUM@.&it@ $# đ%i đ+ giEi V2y5t v1n đề đO, nO cO v t$: vô cIng V2#n t$Wng, à mộtADnh thông tin gi* ngư%i .án cO th+ đư# thông tin và cách thJc iDn ạc đ5n chongư%i m2# mà Ahông cXn *hEi đ5n t6n nơi; T2y nhiDn, .Dn cạnh nh3ng 4i :ch mànO m#ng ại vQn cRn vô vàn nh3ng AhO AhYn, hi+m hW# AhO ư%ng đt $# chonh3ng ngư%i Ainh 7o#nh t$Dn M@.&it@; T$ong .áo cáo này @m Zin t$nh .ày nh3ng hi+2 .i5t cơ .En về Thương mại điện tửvà mô tE hoạt động c# một M@.&it@ .2ôn .án Z@ hơi;  [\ ]hánh T=ng - "!"0^0_BT` môn Thương mại điện tử PHẦN 2: NỘI DUNG ";ahXn : th2y5tb  T$nh .ày *hương *há* #$A@ting hư(ng &En *hdm e #$A@ting a#$A@ting a .#o gfmb a$o72ct <En *hdm,   a$ic@ iá cE,   a#c@ ahjn *h'i,a$omotion& kc ti5n thương mại hoc h\ t$4 .án hàng, V2Eng cáo-a$o72ct <En *hdmb ột đ'i tư4ng h32 hnh hoc một 7ch v9 vô hnh đO à Ah'iư4ng &En Z21t hoc &En Z21t t$Dn V2y mô (n v(i một Ah'i ư4ng c9 th+ c# đơnv; <En *hdm vô hnh à 7ch v9 như ngành 72 ch và các ngành công nghiệ*Ahách &ạn hoc m &' các &En *hdm như nạ* điện thoại 7i động và t:n 79ng; F: 79đi+n hnh c# một Ah'i ư4ng &En Z21t v6t th+ h32 hnh à nh3ng chi5c Z@ cO độngcơ và 7#o cạo 7=ng một Xn; ột Ah'i ư4ng chư# $l $àng nhưng *h> .i5n 7ch v9&En Z21t à một hệ th'ng điề2 hành máy t:nh;-a$ic@ iá cEb iá .án à chi *h: Ahách hàng *hEi . $# đ+ đ>i 1y &En *hdm h#y7ch v9 c# nhà c2ng c1*; NO đư4c Zác đnh .Ci một &' y52 t' t$ong đO cO th *hXn, cạnh t$#nh, chi *h: ng2yDn iệ2, nh6n 7ạng &En *hdm và giá t$ cEm nh6n c#Ahách hàng v(i &En *hdm; Fiệc đnh giá t$ong một môi t$ư%ng cạnh t$#nh Ahôngnh3ng vô c=ng V2#n t$Wng mà cRn m#ng t:nh thách thJc; N52 đt giá V2á th1*, nhàc2ng c1* &S *hEi tYng &' ư4ng .án t$Dn đơn v &En *hdm th@o chi *h: đ+ cO 4inh26n; N52 đt giá V2á c#o, Ahách hàng &S 7Xn ch2y+n &#ng đ'i th cạnh t$#nh;2y5t đnh về giá .#o gfm đi+m giá, giá niDm y5t, chi5t Ah12, th%i A th#nhtoán,;;;-a#c@ ahjn *h'ib đại 7iện cho các đ# đi+m mà một &En *hdm cO th+ đư4c m2#;  NO thư%ng đư4c gWi à các ADnh *hjn *h'i; NO cO th+ .#o gfm .1t A cử# hàngv6t p cIng như các cử# hàng Eo t$Dn ?nt@$n@t; Fiệc c2ng c1* &En *hdm đ5n nơi vàvào th%i đi+m mà Ahách hàng yD2 cX2 à một t$ong nh3ng Ah:# cạnh V2#n t$Wngnh1t c# .1t A A5 hoạch m#$A@ting nào; !  [\ ]hánh T=ng - "!"0^0_BT` môn Thương mại điện tử -a$omotion& kc ti5n thương mại hoc h\ t$4 .án hàngb h\ t$4 .án hàng à t1t cEcác hoạt động nhqm đEm .Eo $qng Ahách hàng nh6n .i5t về &En *hdm h#y 7ch v9c# .ạn, cO 1n tư4ng t't về chng và th)c hiện gi#o 7ch m2# .án th6t &); Nh3nghoạt động này .#o gfm V2Eng cáo, c#t#og, V2#n hệ công chng và .án P, c9 th+à V2Eng cáo t$Dn t$2yền hnh, đài *hát th#nh, .áo ch:, các .Eng thông .áo, đư# &En *hdm vào *him Enh, tài t$4 cho các chương t$nh t$2yền hnh và các ADnh *hátth#nh đư4c đông đEo công chng th@o 7li, tài t$4 cho các chương t$nh 7ành choAhách hàng thjn thi5t, .án hàng V2# điện thoại, .án hàng V2# thư t$)c ti5*, gi(ithiệ2 &En *hdm t6n nhà, gCi c#t#og cho Ahách hàng, V2#n hệ công chng;;;   #$A@tting hư(ng Ahách hàng e ^r]sT?N G#$A@tting G .#o gfm b G2&tom@$ &o2tion& iEi *há* cho Ahách hàng,G2&tom@$ co&t Ghi *h: c# Ahách hàng, Gonv@ni@nc@ Tiện 4i vàGomm2nic#tion i#o ti5*;-G2&tom@$ <o2tion& giEi *há* cho Ahách hàng th+ hiện V2#n đi+m m\i &En *hdmđư# $# th t$ư%ng *hEi th)c &) à một giEi *há* cho Ahách hàng, nghL# à nhqm giEiV2y5t một nh2 cX2 thi5t th)c nào đO c# Ahách hàng chJ Ahông *hEi ch à giEi *há* Ai5m %iu c# 7o#nh nghiệ*-G2&tom@$ Go&t chi *h: c# Ahách hàng th+ hiện V2#n đi+m cho $qng giá c# &En *hdm cXn đư4c nhn nh6n như à chi *h: mà ngư%i m2# &S . $#; Ghi *h: nàyAhông ch .#o gfm chi *h: m2# &En *hdm mà cRn cE chi *h: &ử 79ng, v6n hành, vàcE hy . &En *hdm; Ghi *h: này *hEi tương ZJng v(i 4i :ch mà &En *hdm đ@m ạicho ngư%i m2#;-Gonv@ni@nc@ th26n tiện th+ hiện cách thJc *hjn *h'i &En *hdm c# 7o#nh nghiệ* *hEi tạo &) th26n tiện cho Ahách hàng; [i+n hnh c# Ah:# cạnh th26n tiện t$ong *hjn *h'i cO th+ A+ đ5n mạng ư(i máy ^T c# các ngjn hàng; Ngjn hàng nàocO nhiề2 máy, .' t$: nhiề2 nơi, máy :t . t$9c t$c Ahi $t tiền, ngjn hàng đO &S cOnhiề2 Ahách hàng mC thP;   [\ ]hánh T=ng - "!"0^0_BT` môn Thương mại điện tử -Gomm2nic#tion gi#o ti5*b Gông tác t$2yền thông *hEi à &) tương tác, gi#o ti5*h#i chiề2 gi3# 7o#nh nghiệ* v(i Ahách hàng; wo#nh nghiệ* Kng ngh@ tjm tư,ng2yện vWng c# Ahách hàng và nOiu cho Ahách hàng ngh@ à &En *hdm &S đá*Jng nh3ng tjm tư, ng2yện vWng đO như th5 nào; ột chi5n ư4c t$2yền thông hiệ2V2E *hEi à A5t V2E c# &) gi#o ti5*, tương tác gi3# &En *hdm, thương hiệ2 v(iAhách hàng đ+ đạt đư4c &) thông hi+2 và cEm nh6n &j2 &Kc tx Ahách hàng đ'i v(i&En *hdm, thương hiệ2  T:nh ư2 việt c# G &o v(i a và Thương mại điện tử cO AhE nYng th)c hiện#$A@ting G t't hơn &o v(i thương mại t$2yền th'ng : -Ng2yDn tKc a Ahá .O .2ộc và hạn hz*, chư# A+ nO đư4c Zjy 7)ng 7)# t$Dn giEđnh ch V2#n $qng Ahách hàng 2ôn cO AhE nYng nh6n $# và th+ hiện mWi nh2 cX2c# mnh th@o cách cO 4i cho nhà ti5* th; -BDn cạnh đO, Ahách hàng t2y ch à một cá nhjn, nhưng hW đfng th%i cIng đại 7iệncho một t6* h4* ngư%i tiD2 7=ng cO AhE nYng $# V2y5t đnh th t$ư%ng, h#y *hjnđoạn th t$ư%ng m9c tiD2; F th5, nhà ti5* th *hEi coi txng cá nhjn Ahách hàng àng2fn g'c và đ:ch đ5n c# các hoạt động ti5* th;-Gh:nh v v6y, các ch2yDn gi# m#$A@ting đ đư# $# Ahái niệm G và gKn các G nàyv(i các a th@o txng c* đ+ ư2 p nh3ng ngư%i àm m#$A@ting đxng V2Dn Z@mAhách hàng à t$Wng tjm Ahi hoạch đnh các chi5n ư4c ti5* th; -Th#y v a" a$o72ct, ngư%i t# 7=ng G" G2&tom@$ &o2tion&, đại p à 7o#nhnghiệ* Ahông nDn c nào cIng &2y nghL Z@m &S &En Z21t $# &En *hdm g mà *hEi&2y nghL Z@m chng t# cO th+ c2ng c1* đư4c nh3ng giEi *há* g gi* giEi V2y5tnh3ng v1n đề c# Ahách hàng; F(i cách tư 72y này th cO th+ &En *hdm hiện n#yc# chng t# chư# chKc đ đá* Jng đư4c nh2 cX2 c# Ahách hàng m9c tiD2 mà *hEi đư# $# một &En *hdm / giEi *há* Ahác; -Th#y v a! a$ic@, ngư%i t# 7=ng G! G2&tom@$ Go&t, tJc à chng t# Ahông nDnc nào cIng &2y t:nh Z@m &S $t đư4c tx v: c# Ahách hàng .#o nhiD2 tiền *$ic@   [\ ]hánh T=ng - "!"0^0_BT` môn Thương mại điện tử mà chng t# *hEi nghL cho Ahách hàng, hành động v Ahách hàng, tm mWi cáchgi* giEm chi *h: cho Ahách hàng; GO th+ giá .án c# chng t# vQn c#o, nhưngchng t# &S gi* Ahách hàng ti5t Aiệm đư4c nhiề2 chi *h: như chi *h: &ử# ch3#,AhKc *h9c &) c', các AhoEn ti5t Aiệm tx việc &ử 79ng &En *hdm ch1t ư4ng c#o,v;v; và như v6y Ahách hàng &S hài Rng v(i chng t# hơn;-Th#y v a a#c@, ngư%i t# 7=ng G Gonv@ni@nc@, tJc à chng t# Ahông nDnc nào cIng ch nghL Z@m mnh &S .án &En *hdm C đj2, mà *hEi nghL cho Aháchhàng, nghiDn cJ2 Z@m àm th5 nào đ+ tạo đư4c &) th26n tiện c#o nh1t cho hW, đ+hW cO th+ 7 7àng m2# đư4c &En *hdm c# chng t# C mWi c, mWi nơi; -Th#y v a a$omotion, ngư%i t# 7=ng G Gomm2nic#tion, C đjy cO p à chngt# Ahông nDn ch tm cách 72y t$ 2fng thông tin một chiề2 đ5n Ahách hàngthông V2# V2Eng cáo, ti5* th  mà chng t# cXn Zjy 7)ng ADnh thông tin h#ichiề2 gi3# 7o#nh nghiệ* và Ahách hàng đ+ Ahông nh3ng Ahách hàng .i5t về &En *hdm, 7ch v9 c# chng t# mà chng t# cRn iDn t9c cO đư4c nh3ng thông tin *hEn hfi tx Ahách hàng, hi+2 $l Ahách hàng hơn, tx đO cO nh3ng giEi *há* àm hWhài Rng hơn;  NOi ch2ng c nào cIng nDn 72y t$ và AhKc &j2 nh6n thJc về tXm V2#n t$Wng c#Ahách hàng, 1y đO àm Aim ch n#m cho mWi hành động c# 7o#nh nghiệ*; _
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks