หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง จากผาแตม...สูอียิปต เวลา ๘ ชั่วโมง เรื่อง อาน เขียน คําควรรูคูความหมาย เวลา ๑ ชั่วโมง ..................................
Share
Transcript
  แผนการจัดการเรยนร  ท  ๑ กล มสาระการเรยนร  ภาษาไทย ชั นประถมศกษาปท  ๖ หนวยการเรยนร  ท  ๑ เร อง จากผาแตม...ส อยปต เวลา ๘ ชั วโมง เร อง อาน เขยน คาควรร  ค ความหมาย เวลา ๑ ชั วโมง ..................................................................................... สาระสาคัญ การอาน และการเขยนคาควรร  ค ความหมาย เร อง จากผาแตม...ส อยปต จะชวยใหการอานเร องราวใน บทเรยนเขาใจไดงาย และสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไดด  มาตรฐานการเรยนร    ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความร  และความคดเพ อนาไปตัดสนใจแกปญหาในการดาเนน ชวตและมนสัยรักการอาน ตัวช วัด ป.๖/๒ อธบายความหมายของคา ประโยคและขอความท เปนโวหาร จดประสงค  ๑.   นักเรยนอานคาศัพทยากไดถกตอง ๒.   นักเรยนบอกความหมายของคาในบทเรยนได  ๓.   นักเรยนใชคาไดถกตองตามบรบท สมรรถนะสาคัญของผ  เรยน  ๑.   ความสามารถในการส อสาร ๒.   ความสามารถในการคด ๓.   ความสามารถในการแกปญหา ๔.   ความสามารถในการใชทักษะชวต คณลักษณะอันพงประสงค  ๑.   รักความเปนไทย ๒.    ใฝเรยนร    ๓.   มจตสาธารณะ ๔.   มวนัย ๕.   อย อยางพอเพยง  สาระการเรยนร    -   ความหมายของคา -   การใชคา กระบวนการจัดการเรยนร    ๑.   ครนาภาพมาใหนักเรยนด เพ อกระต  นความสนใจของนักเรยน เชน ภาพพระมด แมลงกดจ  แมลงส คารับ ศลาจารก และเปนตน   ๒.   คร ใชบัตรคาชใหนักเรยนดและฝกอานเพ ออธบายความหมายของคาวา “กฐน กระดาษสา โกฏ  ปโกฎ พระมด แมลงกดจ  แมลงสคารับ ศลาจารก สังขยา ทะมน เพงผา ระลอก รปลักษณ บวงสรวง พระมด สน าหมาก มัคคเทศกฯลฯ ” ใหนักเรยนชวยกันอธบายความหมายของคาเหลาน   ๓.   แบงกล มนักเรยนโดยคละความสามารถฝกอานคา และผลัดกันถามตอบ ๔.   ครส มนักเรยนใหออกมาอานคาและบอกความหมายของคา โดยใหเพ อนๆ ชวยกันประเมนการอาน จนครบทกคา ครชวยแนะนา ๕.   นักเรยนรวมกันสรปผลการเรยนร   โดยถามตอบเก ยวกับคาศัพทเปนการประเมนตนเองของนักเรยน ครสังเกตพฤตกรรมการเรยนร  ของนักเรยน ๖.   นักเรยนทากจกรรมฝกทักษะเขยนคาศัพทและความหมายของคา นาสงครสอบความถกตอง ๗.   นักเรยนทาแบบฝกหัดรายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชด ภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั นประถมศกษาปท   ๖ ขอ ๒ บอกความหมาย อธบายและฝกใชคา หนา ๓ ส อ / แหลงเรยนร    ๑.   บัตรคา ๒.   หนังสอเรยน รายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชด ภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั นประถมศกษาปท  ๖ ๓.   แบบฝกหัด รายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชด ภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั นประถมศกษาปท  ๖ การวัดผลและประเมนผล   ๑) วธประเมน -   สังเกตพฤตกรรม -   ตรวจแบบฝกหัด ๒) เคร องมอประเมน -   แบบสังเกตพฤตกรรม -   ทาแบบฝกหัด ๓) เกณฑการประเมน -   นักเรยนผานเกณฑการสังเกตพฤตกรรม รอยละ ๗๕ – ๘๐ -   นักเรยนผานเกณฑการทาแบบฝกหัด รอยละ ๗๕ – ๘๐  แผนการจัดการเรยนร  ท  ๒ กล มสาระการเรยนร  ภาษาไทย ชั นประถมศกษาปท  ๖ หนวยการเรยนร  ท  ๑ เร อง จากผาแตม...ส อยปต เวลา ๘ ชั วโมง เร อง การอานออกเสยง เวลา ๑ ชั วโมง ..................................................................................... สาระสาคัญ การอานออกเสยง เปนการอานใหผ  อ นฟง ฉะนั นผ  อานจะตองแบงวรรคตอน เนนเสยงหนักเบา และออก เสยงใหถกตองชัดเจน จงจะส อความหมายไดอยางมประสทธภาพ มาตรฐานการเรยนร    ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความร  และความคดเพ อนาไปตัดสนใจแกปญหาในการดาเนน ชวตและมนสัยรักการอาน ตัวช วัด ป.๖/๑ อานออกเสยงบทรอยแกวและบทรอยกรองได  จดประสงค  ๑.   นักเรยนอานออกเสยงเน อหาในบทเรยนได  ๒.   นักเรยนจับใจความเร องท อานได  ๓.   นักเรยนตอบคาถามเร องท อานได  สมรรถนะสาคัญของผ  เรยน  ๑.   ความสามารถในการส อสาร ๒.   ความสามารถในการคด ๓.   ความสามารถในการแกปญหา ๔.   ความสามารถในการใชทักษะชวต คณลักษณะอันพงประสงค  ๑.   รักความเปนไทย ๒.    ใฝเรยนร    ๓.   มจตสาธารณะ ๔.   มวนัย ๕.   อย อยางพอเพยง  สาระการเรยนร    -   การอานออกเสยง -   การจับใจความสาคัญ -   การตอบคาถาม กระบวนการจัดการเรยนร    ๑.   ครนาตัวอยางบทรอยกรองประเภทกาพยยาน ๑๑ จานวน ๒ บท มาตดบนกระดานดาใหนักเรยน อานออกเสยงพรอมๆ กัน ดังน   หัวใจนักปราชญ  การเรยนตองร  หลัก ตองร  จักจดและจา ส จ ป ล นา ใหกาวหนาพามั นคง หัวใจของนักปราชญ อยากฉลาดอยาลมหลง ฟง คด ถาม เขยน จง จดจาไวจะไดด  (ราณ สระบัว.....ประพันธ) ๒.   คร ใหนักเรยนชวยกันบอกหลักเกณฑการอานออกเสยงท ด เชน อานคลอง อานถกตอง ชัดเจน เวน วรรคตอนถกตอง ใชน าเสยงสอดคลองกับอารมณของตัวละคร เปนตน ๓.   ครสาธตการอานท ด ใหนักเรยนฟง หรอใหนักเรยนฟงจากเคร องบันทกเสยงกได เพ อเปนแนวทางใน การอานของนักเรยน ๔.   นักเรยนอานเน อหาในหนังสอเรยนรายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชดภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั น ประถมศกษาปท  ๖ หนา ๒ – ๘ “จากผาแตม...ส อยปต” โดยอานตอกันคนละ ๑ ยอหนา แลวรวมกันสนทนาถงเน อหาวา ใคร ทาอะไร ท  ไหน ผลเปนอยางไร แลวชวยกันเลาเร องตอเน องจนจบ โดยครชวยเพ มเตม สวนท บกพรอง ๕.   นักเรยนชวยกันสรปความร   เร องการอานออกเสยงและการตอบคาถาม ๖.   นักเรยนทาแบบฝกหัด รายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชด ภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั นประถมศกษาปท   ๖ หนา ๑ – ๒ ส อ / แหลงเรยนร    ๑.   กาพยยาน ๑๑ “หัวใจนักปราชญ” ๒.   หนังสอเรยน รายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชด ภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั นประถมศกษาปท  ๖ ๓.   แบบฝกหัด รายวชาพ นฐาน ภาษาไทย ชด ภาษาเพ อชวต ภาษาพาท ชั นประถมศกษาปท  ๖
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks