______-______________-__________________-____-__________-______________.pdf; filename= UTF-8''دور-اختصاصي-المعلومات-في-ادارة-المعرفة.pdf

Please download to get full document.

View again

of 306
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    ﯿﺒﻌﺸﻟا   ﺔﯿﻃاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا   ﺔﯾﺮﺋاﺰﺠﻟا   ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا   ﻲﻤﻠﻌﻟا   ﺚﺤﺒﻟاو   ﻲﻟﺎﻌﻟا   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا   ةرازو   ﺔﻨﯿﻄﻨﺴﻗ   يرﻮﺘﻨﻣ   ﺔﻌﻣﺎﺟ   ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   مﻮﻠﻌﻟا   و   ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا   مﻮﻠﻌﻟا   ﺔﯿﻠﻛ   ﺎﺒﺘﻜﻤﻟا   ﻢﻠﻋ   ﻢﺴﻗ   ﻞﯿﺠﺴﺘﻟا   ﻢﻗر ..................:  ﻲﻠﺴﻠﺴﺘﻟا   ﻢﻗﺮﻟا .:..............  ﻣﺎﺒﺘﻜﻤﻟا   ﻢﻠﻋ   ﻲﻓ   ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻤﻟا   ةدﺎ ﮭﺷ   ﻞﯿﻨﻟ   ﺔ ﻣﺪﻘﻣ   ةﺮﻛﺬ   ﺺﺼﺨﺗ : ﻓﺮﻌﻤﻟا   ةرادإ   و   تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا   ﻢﻈﻧ   ناﻮ ﻨﻌﺑ :  ﺸﻗﺎﻨﻤﻟا   ﺦﯾرﺎﺗ : ....../.../...  ﺔﺒﻟﺎﻄﻟا   داﺪﻋإ :  - ﯾدو   ﻲﺿﺎﻣ   ﻌ   ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟا   ﺔﻨﺠﻟ :  أ ..  ﻲﺘﺒﺴﻟا   ﻦﺑ   ﻚﻟﺎﻤﻟا   ﺪﺒﻋ   ﻲﻟﺎﻌﻟا   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا   ذﺎﺘﺳأ   ﻨﯿﻄﻨﺴﻗ   يرﻮﺘﻨﻣ   ﺔﻌﻣﺎﺟ   ﺋر ﺴ   د . ﺎﺑردﻮﺑ   ﻦ ﯾﺪﻟا   ﺰﻋ   ﺿﺎﺤﻣ   ذﺎﺘﺳأ   ﻨﯿﻄﻨﺴﻗ   يرﻮﺘﻨﻣ   ﺔﻌﻣﺎﺟ   رﺮﻘﻣ   و   ﺎﻓﺮﺸﻣ   د . ﻮ ﻤﻗ   ﺔﯿﺟﺎ ﻧ   ﺮﺿﺎﺤﻣ   ةذﺎﺘﺳأ   ﻨﯿﻄﻨﺴﻗ   يرﻮﺘﻨﻣ   ﺔﻌﻣﺎﺟ   ﺸﻗﺎﻨﻣ   اﻮﻀﻋ   د . نﺎﺤﯾر   ﺪﯿﻤﺤﻟا   ﺪﺒﻋ   ةذﺎﺘﺳأﺿﺎﺤﻣ   ﻨﯿﻄﻨﺴﻗ   يرﻮﺘﻨﻣ   ﺔﻌﻣﺎﺟ   ﺸﻗﺎﻨﻣ   اﻮﻀﻋ   ﯿﻌﻣﺎﺠﻟا   ﺔﻨﺴﻟا ﺔ 2008-2009                                                                                                                        08   1945                    08   1945                                  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks