Αγιορείται-Πατέρες-Και-Αγιορείτικα-Γέροντας-Παΐσιος-Αγιορείτης.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
  Γθr0Ι.ιT0ξ Ι14ΙGΙ0y EποretTοy fiaTθrθq /1 aE0rθΙT.ΙΙ 7U 1η θκδooη Σεπτdμβριoq 1993 4η iκδooη Σεπτ6μβριo6 1995 @ .Ιερ6ν .FΙου1αoτηριoν Moναζoυoδν <Eδαγγελιoτηq'Ιω6ννηq δ Θεoλ6γoq> 57006 BAΣΙΛΙΚA ΘEΣΣAΛONΙΚHΣ Tηλ. 0396141-320 Aπαγoρε6εται η &ναδημooiευoη μ6ρoυq ti δλoυ τoδ κειμ6νoυ oτ6 πρωτ6τυπo 'i o6 μετd.φραoη χωρtζ την γραπτη &δεια τoδ θκ-δ6τoυ. Κ{Ι ilfioΓ€TΙΚt ,οκnο cιt iοr.8. iicγxααriυ \JfLT θΥ4ΓrGiΙGIq ΙΦ{}ΙΙ.{}ιq 0 Θθ0fl0r0q 1' GoΙrΦΤιt θGcc4noΙ.{tΚΗq {   .ΙΙL pι ι<iN τic TΓoxonaα  Eiq τ6 δvoμα τoδ Πατρ6q καi τoδ Yiοδ καi τoδ .Aγioυ Πvε6ματoq oλ6 μ6 πειριiζει f1 oυνεiδηo{ μoυ, πo6 δ€ν κριiτη. σα σημειιΙlοειq, μ6 λεπτoμ6ρειεq, γιιi τo6q, θνιiρε- τoυζ Πατ6ρεq,, πo6 θζηοαν τιbρα τα τελευταTα 1ρ6νια, γιιi τoιiq, δπoioυq μoδ διηγoδνταν oi εδλα- βεTq Γερoντιiδεq, δταν fiμoυv dρ2gιiριoq, Moνα1,6g. δπωq, θ- πioηq καi oτην oυν61,εια, γιιi την μεγιiλη μoυ dμθλεια,πoιi δ6ν κρι1τηoα, θοτω oττiν μντiμη βoU, δλα τιi ΘεΤα γε. γov6τα, τιi δπoTα θζηoαν θκεTνα τιi frγια Γερoντιiκια καi μoδ τιi διηγoδνταν μ6 πoλλτi &πλ6τητα, γιιi νιi μ6 βoηΘη. σoυv πvευματικιi. oi Πατ6,ρεζ θκεivηζ τηζ θπo1flq εi1,αν πoλλτ πioτηκαi &πλ6τητα καi oi περιoo6τερoι fiταν μ6 λiγα μθν γριiμ- }ι(Ιτα' &λλd, θπειδτi εi21,αν ταπεtνωoη καi &γωvιοτικ6 πνεδ-1ιιι, δ61oνταν ουν61εια τ6ν θεio φωτιoμ6. θνδ oττiν θπo1τi lι(ιζ' πoι5 E,21,oυν αδξηΘfr oi γνcirοειq,, δυoτυ1iq fι λoγικτ κλιivιoε την πioτη τdrν dνΘρcilπων dπ6 τιi Θεμ6λια καi γ6. }ιισt; τiq, ψυ266,q, &π6 θρωτηματικιi καi &μφιβoλiεg,. Eτσι, f,πι,tμεvo εiναι vιi oτερoιiμεΘα τιi Θα6ματα, γιατt τ6 θαδμα ξιlτrιι καt δ6v θξηγεTται μ6 ττiν λoγικη.  8 T6 πoλιi αδτ6 κooμικ6 πνεDμα πoιi θπικρατεΤ oτ6νoημεριv6 d,νθρωπo, δ δπoTog θ1ει οτρθψει δλη την πρo- oπdθεια oτ6 πδg νd ζηoη καλ6τερα, μ6 μεγαλι5τερη &,vε- oη καt μ6, λιγ6τερo κ6πo, δυοτυ1δg ixει θπιδρdoει καi οτo69 περιoο6τερoυζ πvευματικoι1g &vθριilπουg, oi δπoioι πρooπαθoδν καi αδτot πδq vd &γιdοoυv μ6 λιγ6τερo κ6πo πρdγμα πo0 δ6ν γiνεται πoτ6, γιατi <oi .,Aγιoι θ,διναv αiμα καi θλαμβαναv πνεDμα>>. Καf θvCυ 1αtρεται κανεig τιbρα για τηv μεγdλη αδτη oτροιρη πρoζ τor1g .Aγioυg Πα- τθρεg καi τον Movαxιομ6 καi θαυμdξει τοδg &ξι6λoγoυζν6,oυ9 πo0 dφιεριilνovται μθ iδανικd, ουγxρ6vωg δμωg καi πovd,ει, γιατt βλ€ει δλo αδτo τ6 καλ6 δλικ6 vιi μη βρtoκη τ6 &vdλoγo πνευματικ6 πρoζυμι, καt ilτοι δ6,ν &vε- βαtvει f1 πvευματικη αιiτη ζ6μη καi καταληγει vd γivη odντ6 λειψ6 ψωμi. Παλαι6τtβ0, πρtν καi &π6 εiκιlοι xρ6vια, εδριοκε κανεtg &κ6μη την d,πλ6τητα &πλωμ6vη οτ6 Περιβ6λι τηζΠαναγiαq, καt θκεTνo τ6 ιiρωμα τηζ &πλ6τητo9 τδv Πα. τ6ρων μdζευε τoδq εδλαβεTg &vθριilπουg, πot5 μιμoδvταv τig μθλισσεζ, καi τoι5q θτρεφε, καi αιiτot μετ6φεραν καi oτoι5g frλλoυg &π6 τηv πvευματικη αδτη εδλογiα, γιd vdδφεληθoδν. ,Aπ6 δπoυ δηλαδη κι &v περνoδοεg, Θd frκoυ- γεq νd διηγoδνται θαι1ματα καt oδρdνια γεγoν6τα, πολιi &πλd,, γιατi τd Θεωρoδοαν πoλιj φυoιoλoγικd, oi Πατ6,ρε9. Ζωνταg λoιπ6v o' αδτη τηv πvευματικη &τμ6οφαιρα τflg Xιiριτoζ, πoτt, δ6ν περvoδoε λoγιoμ69 dμφιβολiαg γιιi δοα &κoυΥΕζ, γιατt καi δ 1διog κd,τι θd iβλεπεg &π6 αδτd,. ,Aλλd oδτε καt περνoδoε λoγιoμ6q, yLσ vιi oημειιilοηg fi vd, κρατηoηg oτην μVημη ooυ τd θεTα θκεTνα γεγov6τα γιd τoιig μεταγενεοτ6ρoυ9, γιατi v6μιζεq δτι θιi oυvε1ιoΘfr θ- κεtvη f1 Πατερικη κατdσταση. ΠoD vd iiξερεg δτι μετd, &- π6 λiγα xρ6vια δ περιoo6τερog κ6oμοg θd, παραμoρφωθfl0'πo τηv πoλλη μ6ρφωοη θπειδη διδd,oκεται μ6 τ6πνεδμα τflg &θεiαg καi δ1ι μ6 τ6 πvεDμα τoD Θεoδ, γιιi vd 9 &γιdοη καi τηv θξωτερικη μ6ρφωoη καi i &πιoτiα θd φΘιioη od τ6τοιo oημεio, πo6 νd, θεωρoδνται τιi θαι5ματα γιd, παραμ0θια τfrg παλισ,g, θπo1frg,; Φυoικd, δταv εivαι δ γιατρ6q &,θεoq, δoεg θξετdoειq καt θιiv κιiνη σθ θvαv .,A- γιo μ6 τα θπιoτημovικd μ6oα (dκτtνεg κ.λ.π.), δ6ν Θιi μπoρ6oη νd διακρivη τηv Xιiρη τoδ Θεoδ. ,Eveιr, θιiv θ1η δγι6τητα καi δ iδιoq,, θd ιδη τηv Θεiα Xιiρη vιl dκτιvoβo- λη. Γιιi vιi δ<iloω μιιi ζωvταvδτερη εiκ6να τfrq Xιiριτoζ, καi γιιi vd καταλιiβoυv καλιiτερα oi &vαγνδοτεq, τ6 πνεδ- μα τ6 Πατερικ6 πorj θπικρατoDoε πρiν &π6 λiγα 1ρ6νια, θειbρηoα καλ6 vιi d,ναφdρω, od,v παραδεiγματα, μερικιiπεριστατικα dπ6 &πλd Γερovτdκια τfrq, θπo2gflq, θκεivηq,. .,Oταv flμoυv dρ26dριog oτηv Movη ,Eοφιγμ6voυ, μoD εi26ε διηγηθη δ εδλαβηq Γερo-Δωρ6Θεoq δτι οτ6 Γηρoκo- μεTo θρ16ταv καi βoηΘoδoε θνα Γεροvτd,κι μ6 τ6τoια με- γd,λη dπλ6τητα, dφoδ ν6μιζε δτι τi ,Aνι1ληψη, πo0 θoρτιi- ζει η Movη, ηταv μiα μεγι1λη .Aγiα δπωq f1 .Aγiα Bαρβιi- , ρα καt, δταv θκαvε κoμπoσχoivι, iλεγε: <<.Aγiα τoδ Θεoδ,πρ6oβευε δπ6ρ fιμδν, Mιιi μdρα εΙ1ε 6ρθει oτ6 Γηρoκo- μεTo θvαg, φιλιioθεvoq dδελφ6ζ, καt, θπειδη δdv δπflρ1εκαvdvα δυvαμωτικ6 φαγη τ6 , τo Γερovτιiκι κατ6βη κε γρη- γoρα - γρηγoρα τιi oκαλιd, πfrγε oτ6 δπ6γειo καi (ιπ6 τo παραθυριiκι πo0 θβλεπε πρ6ζ την θιiλασσα, frπλωoε τιiγtpια τoυ καi εiπε: <Aγiα μoυ AνdληΨη, δδo, μoυ iνα ψαρdκι γιd, τ6v dδελφ6>>. Kαi δ τoδ θα6ματo g πεταγτηκε ivα μεγιiλo ψιiρι oτιi 16ρια τoυ, τ6 πiρε πoλιi φυoιoλoγι- κα, odv vιi μη oυv6βη τiπoτε, καi 1αρoιiμεvoq τ6 θτoiμα- οε, γιιi vd τovιiloη τ6v dδελφ6. .O 1διog Γi,ρoνταζ μoi εi1ε διηγηΘfl καi γιd, &,λλov ΙΙατ6ρα (voμiζω Πα1ιilμιo), δ δπoTog εi1ε πdει oτην Kα- ι1lαλα γιιi dνιΙlτερη ioκηoη καi εi1ε φθιiοει o6 μ6τρα πνευ-  10 ματικd,. Mιd μθρα θvαg Πατ6ρα9 τfrg Moνflq oiκov6μηoε διjo ψιiρια καi τd καθdριζε, γιd vd πdη νd τ6ν iδfl καi vιi τoδ τd διiloη εδλoγiα. Tην ωρα δμωq πoιi τd θτotμαζε, θ- vαg κ6ρακαζ ξαφvικd τoδ πflρε τ6 θνα ψd,ρι καt τ6 πflγε oτ6ν π. Πα1ιbμιo oτην Kαψ&λα (dπ6oταση πεντ6μιoι δ. ρεζ). .o π. Παxιbμιog εi1ε λdβει πληρoφoρiα dπ6 τ6ν Θε6 γιd την θπtοκεψη τol &δελφoδ καt την oτιγμη πoιi οκε- φτ6ταv τi νd τ6ν φιλ6,ψη, δ κ6ρακα9 τoi &φηoε τ6 ψdρι..,Oταv frλΘε μετd, δ &δελφ69 καi τ6 iμαθε αδτ6, δ6ξαoε καi αδτ6q τ6v Θε6, πori τρ6φει καi oτηv θπoxη μαq, τo6q, &vΘρcilπoυg Toυ μθ τ6ν κ6ρακα, δπωg καi τ6ν Πρoφητη ,Hλiα.'Eπioηg oτην Moνη Koυτλουμoυoioυ, πρiν &π6 λiγα1ρ6vια, ζoDοε iναq Γθρoνταζ, δ π. Xαρdλαμπoζ' πoλιi &- πλ69 dλλd καi πoλιi <βιαοτηζ> δχι μ6νο οτd, πνευματικd&λλd καt οτd διακoνηματα' o6 δλα flταv προθυμ6τατoq. .O Πατηρ Xαρdλαμπoζ θιi θβγαζε τtg περιοo6τερεζ δoυ- λει6ζ, γιατi οτd τελευταΤα 1ρ6vια εi1αv μεfνει λiγoι Πατ6- ρεg oτην Moνη καt αδτoi γθροι. Ei1ε δ6 καi τηv Bιβλιoθη- κη, &,λλd τ6v 6βγαλαν, θπειδη δθν iκλεινε πoτ6, τηv π6ρ- τα. Συνηθιζε vd λ6η: <'Aφfloτε τor3g &vΘριilπoυq νd διαβιi- ζoυν τd βιβλiα>. Δθv τoδ περνoδoε λoγιoμ6q δτι δπdρ-χoυv καi &vθρωπoι πo0 κλθβoυv βιβλiα. Eixε πoλλη &γν6- τητα καt &πλ6τητα. ,Eκτ6q &π6 τd πoλλd διακovηματα πoδ εixε, φ0τευε dκ6μη καt δ6νδρα γιd τofg μεταγενεoτ6,- Poυζ, γιατt πtοτευε δτι τi Moνη Koυτλoυμoυoioυ π&λι θd θπαvδρωθη. Tα μθν 16ρια τoυ ουνθ1εια θργιiζovταv γιd, τsrc i,λλoυg, δ δd νoδg τoυ καi τ\ καρδιd τoυ θργdξoνταν oτd, πvευματικd διιi τflg &διαλεiπτoυ πρoσευχflq Κι5ριε'Ι- ηooδ Χριoτ6,, ΥΙ6, τoσ Θεoσ, iλ6,ηo6ν με. Στην'AκoλoυΘtα πdvτα πρδτoq. Kρατoδoε μdλιoτα τ6v E,vα 1oρ6 δq ψdλ- τηq. Tηv δρα δ6 πo0 δ Καvovdρxηg πηγαιvε oτ6ν &λλοχoρ6 vd, κανovαρxηοη, δ Πατηρ Xαρdλαμπoζ E,λεγε γρη- 11 γoρα - γρηγoρα τηv εδxη, γιd νd μη διακ6πτη τηv &διd,λει- πτη πρooευ1η τoυ. ,.Eτσι θργατικ6τατoζ καi πνευματικ6τατoq Eζηoε, χωρtζ vd, τ6 ρiξη κιiτω. 'Aλλd, δυoτυ1δq, μιd βαριιi γρi- πη μ6vo τ6v θριξε οτ6 κρεβιiτι, καi δ γιατρ6q, εiπε oτoιiq, Πατθρεq vd μηv &πoμακpυνθoδv &π6 κoντd, τoυ, γιατi o6, λiγη δρα Θιi τελεκbση fl ζωη τoυ. .o Πατηρ τ6 d,κoυoε κd-τω dπ6 τiq, κoυβ6ρτε9 καt &πηντησε: _ Τi λ6q; 'Eγcδ δdv πεθαiνω, θι1ν δ6v θρθη τ6 Πιio26α vd, πeο τo Xριoτ6g 'Αν6,oτη. Πριiγματι π6ραoαv δδo μηvεq o1εδ6v, ηρθε τ6 Πιi- σχσ, εiπε τ6 Xριoτ6g 'Αν6,oτη, κoινιbvηoε καi μετd dvα- παι3Θηκε. T6 φιλ6τιμo &πλ6 Γερovτdκι εΙ1ε γtvει πραγμα- τικ6 παιδi τoδ Θεoi καi μαζi μ6 τ6ν Θε6 καθ6ριoε τηv i. μθρα τoδ Θαvdτoυ τoυ. Στηv Σκητη τeον 'ΙβηPΦV, δ Γερo - Nικ6λαoq dπ6 την Συvoδiα τδv Mαρκιαvδv μοi διηγηθηκε γιι1 iναv Πατd-ρα, πoιi εi1ε καi αδτ6q, παιδικη &πλ6τητα, δτι κd,πoτε, δ- ταv εΙ1ε oτερ6ψει τ6 πηγιiδι τoυq, εt1ε κατεβιioει την εi- κovα τoδ .Aγioυ Nικoλdoυ oτ6 ξηρoπηγαδo, μ6 τ6 o1oιvi δεμ6νη dπ6 τ6v 1αλκd, καi εiπε: _.,Aγιε Nικ6λαε, vιi dv6βηζ μαζ( μd τ6 vερ6, θιiν θ6- ληg vιi ooδ dνdβω τ6 καvδηλι, dφoδ μπoρεig vιi τ6 κdvηgαδτ6. Bλθπειq, θρxovται τ6ooι ivΘρωπoι, καi δ6v θ1oυμε λiγo κρι1o νερ6 vd τo69 δcilooυμε. ,Ω τoδ θαιiματoq τ6 vερ6 d,v6βαινε oιγα - oιγd,, καi ft εiκovα τoD .Aγioυ θπλεε θπdvω, μf'xρι πo6 τηv θπιαoε μd τα x6ρια τoυ' την doπιioθηκε μd εδλιiβεια καi τηv πfrγε oτιi Nα6. (Aδτ6 θγιvε πρiν dπ6 πεvηvτα xρ6vια περiπoυ).Στην 1δια Σκητη, λiγo πι6 πιivω dπ6 αδτη την Kαλ0- l}η, εivαι oi <.,Aγιoι ,Aπ6οτoλoι>, δπoυ μ6νoυv τcbρα διioIΙατθρεg, πo$ εiναι καi κατιi οdρκα &δ6λφια. Στηv Συvo- δiιι ιrδτη ηταν καi δ Γερo - Παxιbμιoq, oτ6v δπoTο θβλεπε
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x