Συνοπτική-Γραμματική-Ρημάτων-Αρχαίας-Ελληνικής-Κλίση.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Πίνακας 1ος Βοηθητικό ρήμα εἰμὶ 1. Το ρήμα είναι ανώμαλο˙ οι χρόνοι του είναι οι εξής: εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, ἐγεγόνειν. 2. Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε για το σχηματισμό των περιφραστικών τύπων των ρημάτων. 3. Για το σχηματισμό των περιφραστικών τύπων χρησιμοποιούνται ο ενεστώτας, ο παρατατικός και ο μέλλο- ντας, οι οποίοι κλίνονται ως εξής·
Share
Transcript
    Πίνακας 1 ος   ραμματική αρχαίας ελληνικής Βοηθητικό ρήμα εἰμὶ      1   Τμήμα αρχαίων ελληνικών Βοηθητικό ρήμα εἰμὶ 1.   Το ρήμα είναι ανώμαλο ˙  οι χρόνοι του είναι οι εξής: εἰμί, ἦν, ἔσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, ἐγεγόνειν . 2.   Λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε για το σχηματισμό των περιφραστικών τύπων των ρημάτων. 3.   Για το σχηματισμό των περιφραστικών τύπων χρησιμοποιούνται ο ενεστώτας, ο παρατατικός και ο μέλλο-ντας, οι οποίοι κλίνονται ως εξής· ενεστώτας παρ/κός μέλλοντας   ο  ρ  ι  σ  τ  ι  κ   ή εἰμὶ ἦ / ἦν ἔσομαι εἶ ἦσθα ἔσει/ἔσῃ ἐστὶ(ν) ἦν ἔσται ἐσμὲν ἦμεν ἐσόμεθα ἐστὲ ἦτε / ἦστε ἔσεσθε εἰσὶ(ν) ἦσαν ἔσονται   υ  π  ο  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή ὦ ᾖς ᾖ ὦμεν ἦτε ὦσιν   ε  υ  κ  τ  ι  κ   ή εἴην ἐσοίμην εἴης ἔσοιο εἴη ἔσοιτο εἴημεν / εἶμεν ἐσοίμεθα εἴητε / εἶτε ἔσοισθε εἴησαν / εἶεν ἔσοιντο   π  ρ  ο  σ  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή -  ἴσθι ἔστω - ἔστε ἔστων / ἔστωσαν / ὄντων απ εἶναι   ἔσεσθαι     μ  τ  χ ὢν (γεν. ὄντος)   ἐσόμενος   οὖσα (γεν. οὔσης)   ἐσομένη   ὂν (γεν. ὄντος)   ἐσόμενον   4.   Το ρήμα εἰμὶ όταν είναι σύνθετο ανεβάζει τον τόνο σε όλα τα πρόσωπα της οριστικής ενεστώτα, καθώς και στο β' ενικό και β' πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου. 5.   Οι δισύλλαβοι τύποι της οριστικής του ενεστώτα είναι εγκλιτικοί. 6.   Ο τύπος ἐστὶ(ν) ανεβάζει τον τόνο: 6.1.   όταν βρίσκεται στην αρχή της πρότασης. 6.2.   όταν σημαίνει υπάρχει , μπορεί ή επιτρέπεται . 6.3.   όταν βρίσκεται μετά από τις λέξεις οὐκ, μή, εἰ, ὡς, καί, ἀλλ᾿, τοῦτ᾿.    Πίνακας 2 ος   ραμματική αρχαίας ελληνικής Βαρύτονα φωνηεντόληκτα ρήματα      2   Τμήμα αρχαίων ελληνικών Βαρύτονα φωνηεντόληκτα ρήματα ενεργητική φωνή ενεστώτας παρ/κός μέλλοντας αόριστος παρακείμενος υπερ/κος   ο  ρ  ι  σ  τ  ι  κ   ή λύω   ἔλυον   λύσω   ἔλυσα   λέλυκα   ἐλελύκειν   λύεις   ἔλυες   λύσεις   ἔλυσας   λέλυκας   ἐλελύκεις   λύει   ἔλυε   λύσει   ἔλυσε(ν)   λέλυκε   ἐλελύκει   λύομεν   ἐλύομεν   λύσομεν   ἐλύσαμεν   λελύκαμεν   ἐλελύκεμεν   λύετε   ἐλύετε   λύσετε   ἐλύσατε   λελύκατε   ἐλελύκετε   λύουσι(ν)   ἔλυον   λύσουσι(ν)   ἔλυσαν   λελύκασι(ν)   ἐλελύκεσαν     υ  π  ο  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή λύω   λύσω   λελυκώς -κυῖα -κός ὦ   λύῃς   λύσῃς   λελυκώς -κυῖα -κός ᾖς   λύῃ   λύσῃ   λελυκώς -κυῖα -κός ᾖ   λύωμεν   λύσωμεν   λελυκότες -κυῖαι -κότα ὦμεν   λύητε   λύσητε   λελυκότες -κυῖαι -κότα ἦτε   λύωσι(ν)   λύσωσι(ν)   λελυκότες -κυῖαι -κότα ὦσι(ν)     ε  υ  κ  τ  ι  κ   ή λύοιμι   λύσοιμι   λύσαιμι   λελυκώς -κυῖα -κός εἴην   λύοις   λύσοις   λύσαις - λύσειας   λελυκώς -κυῖα -κός εἴης   λύοι   λύσοι   λύσαι - λύσειε(ν)   λελυκώς -κυῖα -κός εἴη   λύοιμεν   λύσοιμεν   λύσαιμεν   λελυκότες -κυῖαι -κότα εἴημεν/εἶμεν   λύοιτε   λύσοιτε   λύσαιτε   λελυκότες -κυῖαι -κότα εἴητε/εἶτε   λύοιεν   λύσοιεν   λύσαιεν - λύσειαν   λελυκότες -κυῖαι -κότα εἴησαν/εἶεν     π  ρ  ο  σ  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή - - - λῦε   λῦσον   λελυκώς -κυῖα -κός ἴσθι   λυέτω   λυσάτω   λελυκώς -κυῖα -κός ἔστω   - - - λύετε   λύσατε   λελυκότες -κυῖαι -κότα ἔστε   λυόντων - λυσάντων - λελυκότες -κυῖαι -κότα ἔστων   λυέτωσαν λυσάτωσαν απ λύειν   λύσειν   λῦσαι   λελυκέναι     μ  τ  χ λύων   λύσων   λύσας   λελυκώς   λύουσα   λύσουσα   λύσασα   λελυκυῖα   λῦον   λῦσον   λῦσαν   λελυκός      Πίνακας 3 ος   ραμματική αρχαίας ελληνικής Βαρύτονα φωνηεντόληκτα ρήματα      3   Τμήμα αρχαίων ελληνικών μέση φωνή με μέση διάθεση ενεστώτας παρ/κός μέλλοντας αόριστος παρακείμενος υπερ/κος   ο  ρ  ι  σ  τ  ι  κ   ή λύομαι   ἐλυόμην   λύσομαι   ἐλυσάμην   λέλυμαι   ἐλελύμην   λύῃ - λύει   ἐλύου   λύσῃ - λύσει   ἐλύσω   λέλυσαι   ἐλέλυσο   λύεται   ἐλύετο   λύσεται   ἐλύσατο   λέλυται   ἐλέλυτο   λυόμεθα   ἐλυόμεθα   λυσόμεθα   ἐλυσάμεθα   λελύμεθα   ἐλελύμεθα   λύεσθε   ἐλύεσθε   λύσεσθε   ἐλύσασθε   λέλυσθε   ἐλέλυσθε   λύονται   ἐλύοντο   λύσονται   ἐλύσαντο   λέλυνται   ἐλέλυντο     υ  π  ο  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή λύωμαι   λύσωμαι   λελυμένος -μένη -μένον ὦ   λύῃ   λύσῃ   λελυμένος -μένη -μένον ᾖς   λύηται   λύσηται   λελυμένος -μένη -μένον ᾖ   λυώμεθα   λυσώμεθα   λελυμένοι -μέναι -μένα ὦμεν   λύησθε   λύσησθε   λελυμένοι -μέναι -μένα ἦτε   λύωνται   λύσωνται   λελυμένοι -μέναι -μένα ὦσι(ν)     ε  υ  κ  τ  ι  κ   ή λυοίμην   λυσοίμην   λυσαίμην   λελυμένος -μένη -μένον εἴην   λύοιο   λύσοιο   λύσαιο   λελυμένος -μένη -μένον εἴης   λύοιτο   λύσοιτο   λύσαιτο   λελυμένος -μένη -μένον εἴη   λυοίμεθα   λυσοίμεθα   λυσαίμεθα   λελυμένοι -μέναι -μένα εἴημεν/εἶμεν   λύοισθε   λύσοισθε   λύσαισθε   λελυμένοι -μέναι -μένα εἴητε/εἶτε   λύοιντο   λύσοιντο   λύσαιντο   λελυμένοι -μέναι -μένα εἴησαν/εἶεν     π  ρ  ο  σ  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή - - - λύου   λῦσαι   λέλυσο   λυέσθω   λυσάσθω   λελύσθω   - - - λύεσθε   λύσασθε   λέλυσθε   λυέσθων -   λυσάσθων -   λελύσθων -   λυέσθωσαν λυσάσθωσαν λελύσθωσαν απ λύεσθαι   λύσεσθαι   λύσασθαι   λελύσθαι     μ  τ  χ λυόμενος   λυσόμενος   λυσάμενος   λελυμένος   λυομένη   λυσομένη   λυσαμένη   λελυμένη   λυόμενον   λυσόμενον   λυσάμενον   λελυμένον      Πίνακας 4 ος   ραμματική αρχαίας ελληνικής Βαρύτονα φωνηεντόληκτα ρήματα      4   Τμήμα αρχαίων ελληνικών μέση φωνή με παθητική διάθεση ενεστώτας παρ/κός μέλλοντας αόριστος παρακείμενος υπερ/κος   ο  ρ  ι  σ  τ  ι  κ   ή λύομαι   ἐλυόμην   λυθήσομαι   ἐλύθην   λέλυμαι   ἐλελύμην   λύῃ - λύει   ἐλύου   λυθήσῃ - λυθήσει   ἐλύθης   λέλυσαι   ἐλέλυσο   λύεται   ἐλύετο   λυθήσεται   ἐλύθη   λέλυται   ἐλέλυτο   λυόμεθα   ἐλυόμεθα   λυθησόμεθα   ἐλύθημεν   λελύμεθα   ἐλελύμεθα   λύεσθε   ἐλύεσθε   λυθήσεσθε   ἐλύθητε   λέλυσθε   ἐλέλυσθε   λύονται   ἐλύοντο   λυθήσονται   ἐλύθησαν   λέλυνται   ἐλέλυντο     υ  π  ο  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή λύωμαι   λυθῶ   λελυμένος -μένη -μένον ὦ   λύῃ   λυθῇς   λελυμένος -μένη -μένον ᾖς   λύηται   λυθῇ   λελυμένος -μένη -μένον ᾖ   λυώμεθα   λυθῶμεν   λελυμένοι -μέναι -μένα ὦμεν   λύησθε   λυθῆτε   λελυμένοι -μέναι -μένα ἦτε   λύωνται   λυθῶσι(ν)   λελυμένοι -μέναι -μένα ὦσι(ν)     ε  υ  κ  τ  ι  κ   ή λυοίμην   λυθησοίμην   λυθείην   λελυμένος -μένη -μένον εἴην   λύοιο   λυθήσοιο   ληθείης   λελυμένος -μένη -μένον εἴης   λύοιτο   λυθήσοιτο   λυθείη   λελυμένος -μένη -μένον εἴη   λυοίμεθα   λυθησοίμεθα   λυθείημεν - λυθεῖμεν   λελυμένοι -μέναι -μένα εἴημεν/εἶμεν   λύοισθε   λυθήσοισθε   λυθείητε - λυθεῖτε   λελυμένοι -μέναι -μένα εἴητε/εἶτε   λύοιντο   λυθήσοιντο   λυθείησαν - λυθεῖεν   λελυμένοι -μέναι -μένα εἴησαν/εἶεν     π  ρ  ο  σ  τ  α  κ  τ  ι  κ   ή - - - λύου   λύθητι   λέλυσο   λυέσθω   λυθήτω   λελύσθω   - - - λύεσθε   λύθητε   λέλυσθε   λυέσθων -   λυθέντων -   λελύσθων -   λυέσθωσαν λυθήτωσαν λελύσθωσαν απ λύεσθαι   λυθήσεσθαι   λυθῆναι   λελύσθαι     μ  τ  χ λυόμενος   λυθησόμενος   λυθείς   λελυμένος   λυομένη   λυθησομένη   λυθεῖσα   λελυμένη   λυόμενον   λυθησόμενον   λυθέν   λελυμένον  
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x