Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 4
 
  1. Julkinen Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät 8.2.2019 Olli Rehn 8.2.2019 1 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen…
Share
Transcript
 • 1. Julkinen Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät 8.2.2019 Olli Rehn 8.2.2019 1
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Maailmantalouden kasvu jatkuu, mutta aiempaa vaimeampana… 2019: 3.5% 2020: 3.6% -0.2% -0.1% Maailmantalous 2019: 2.0% 2020: 1.7% -0.1% 0.0% Kehittyneet taloudet 2019: 4.5% 2020: 4.9% -0.2% 0.0% Nousevat ja kehittyvät taloudet Lähde: IMF:n ennuste, tammikuu 2019. -4 -2 0 2 4 6 8 10 1980 1990 2000 2010 2020 Maailmantalous Kehittyneet taloudet Nousevat ja kehittyvät taloudet Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähde: IMF, World Economic Outlook. 32427@IMF BKT:n kasvu … ei niin vahvana kun vielä kesällä ennustettiin … ei niin laaja-alaisena kuin 2017(—2018) … ei niin varmana, sillä riskit ovat kasvaneet 2Olli Rehn8.2.2019
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen pohjainflaatio edelleen vaimeaa -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. Energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio Alaerien kontribuutio inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja Macrobond. 32426@YKHIkontrib 3Olli Rehn8.2.2019
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen EKP:n rahapolitiikka: elvyttävä mitoitus jatkuu epävarmuuden maailmassa  EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2019 kesän ajan ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu edelleen kestävästi lähemmäksi hieman alle kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.  Epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin lukeutuvassa omaisuuserien osto- ohjelmassa hankittujen omaisuuserien (= lainapaperien) erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi. 4Olli Rehn8.2.2019
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Markkinoiden koronnosto-odotukset eonia -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 02/19 08/19 03/20 09/20 04/21 11/21 % 6.2.2019 13.12.2018 25.10.2018 Euroalueen yönylikoronvaihtosopimuksista johdettuja odotettuja eonia-tasoja. Talletus- korko nyt 5Olli Rehn8.2.2019
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talous, ennuste vuosille 2019-21: kasvu jatkuu, mutta vauhti vaimenee BKT, prosenttimuutos Joulukuun 2018 ennuste Kesäkuun 2018 ennuste 2017 2,8 2,6 2018e 2,7 2,9 2019e 1,9 2,2 2020e 1,7 1,7 2021e 1,4 6Olli Rehn8.2.2019
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työllisyyden kasvu nopeaa – tavoitteeksi pohjoismainen taso  Työllisyys kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti vuonna 2018  Jatkossa työllisyyden kasvu hidastuu selvästi – Työmarkkinoilla pullonkauloja – Yhteensopivuusongelmia – Työikäisen väestön supistuminen jatkuu  Ennuste (SP, joulukuu 2018): työllisyysaste nousee 72 prosenttiin 2019 ja 73 prosenttiin 2021  Realistinen tavoite: pohjoismainen taso > 75 % 7Olli Rehn8.2.2019
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kustannuskilpailukyky parani 2017 ja on paranemassa edelleen hieman 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Suomi Euroalue 12** Kauppakumppanimaat*** Europohjainen indeksi, 2005 = 100 *) Palkansaajakorvaukset suhteessa kansantulon määrään. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. ***) 14 perinteistä teollisuusmaata. Ennusteet: Suomen Pankki (Suomi) ja Euroopan komissio (muut maat). Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja Euroopan komissio. 34093 Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset*  Kustannuskilpailukyky ei silti vielä vahvalla tasolla – Viennin markkinaosuus – Vientialojen työllisyys – Koko talouden työllisyystilanne  Työn hinnan vaimea kehitys muissa maissa on hidastanut Suomen kustannuskilpailukyvyn paranemista – Tilanne voi muuttua, jos palkkojen nousu euroalueella osoittautuu pysyväksi trendiksi, kasvun hidastumisesta huolimatta 8Olli Rehn8.2.2019
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kasvu nojaa lähivuosina pitkälti kotimaiseen kysyntään – kotitalouksien ostovoiman kasvu tukee kysyntää  Käytettävissä olevat tulot kasvavat  Palkkojen nousu n. 2,5 % vuosittain 2019–2021  Inflaation ennakoitu kiihtyminen vaimentaa ostovoiman kasvua ennustejakson lopulla – Reaalipalkat kasvavat n. 1 % vuosittain 2019–2021  Kulutusmenot pysyvät suurempina kuin tulot, ja velkaantuminen jatkuu 9Olli Rehn8.2.2019
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen tärkeää  Julkisen talouden tila on parantunut viime vuosina, mutta yhä alijäämäinen  Kuten VM:n virkamiespuheenvuorossa tuodaan esiin, julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä ei ole varmistettu  Suomen Pankin arvio pitkän aikavälin kestävyysvajeesta on 3 % suhteessa bruttokansantuotteeseen – Ikäsidonnaiset menot kasvavat jo 2020-luvulla; terveyden- ja pitkäaikaishoidon menojen kasvu nopeaa 2040-luvulle saakka – Uusi väestöennuste heikensi arviota kestävyysvajeesta  Kun otetaan huomioon kestävyysvaje ja yhä varsin suotuisa suhdannetilanne, julkisen talouden nykyistä määrätietoisempi vahvistaminen olisi perusteltua  Kestävyyttä on syytä vahvistaa myös rakenteellisten uudistusten avulla 8.2.2019 Olli Rehn 10
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Ilmastonmuutoksen hidastamisessa tärkeä rooli uusiutuvalla energialla – mutta myös liikenteellä  Suomi tekee oman osuutensa pienentäen kasvihuonepäästöjään – Suomen päästöt alenevalla uralla jo 15 vuotta; vuonna 2017 vähennykset EU:n suurimmat – EU on globaali edelläkävijä ilmastonmuutoksen hidastamisessa – pitkäjänteisyyttä  Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030: – Uusiutuvan energian osuus 50 prosenttiin loppukulutuksesta (oli n. 40 % vuonna 2017) – Suomi luopumassa kivihiilen käytöstä energiantuotannossa viimeistään vuonna 2029 – Osa EU-maista luopunut jo nyt, Saksassa kaavailuja luopumisesta v. 2038 mennessä  Liikenteellä merkittävä rooli merkittävä energia- ja ilmastostrategiassa: – Biopolttoaineiden osuus 52 prosenttiin (EU-laskentatavalla) – Tavoitteena vähintään 250 000 sähköautoa v. 2030 11Olli Rehn8.2.2019
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yhteenveto Suomen taloudesta 2019  Suomi on päässyt kiinni muun euroalueen kasvuvauhtiin, suomalaisen työn kilpailukyky on parantunut ja työllisyys kohentunut  Mutta maailmantalouden hidastuminen vaimentaa kasvunäkymiä meilläkin – ja jos epävarmuudet lykkäävät investointeja Suomelle tärkeissä vientimaissa, viennin ja talouden kasvu voi meillä jäädä selvästi ennustettua hitaammaksi  Suomessa on nyt syytä varautua heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen; siksi tavoitteeksi: – julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen ja – työllisyysasteen nostaminen vähintään pohjoismaiselle tasolle  Huomisen haasteet, jo tänään: – kansantalouden tuottavuuskehitys – kestävä kehitys ja ilmastomuutos 12Olli Rehn8.2.2019
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! 13Olli Rehn8.2.2019
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x