Особливості реалізації інформаційних прав у психіатрії

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Інформація у сфері надання психіатричної допомоги має двоїсту природу: з одного боку, це надання у доступній формі інформації особі про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, про застосування методів діагностики та
Share
Transcript
  Секція 4. «Медичне право, біоетика, кадрова політика  у сфері громадського здоров’я» –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 195 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Терешко х. Я. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІйНИх ПРАВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПСИхІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ Проблеми реалізації прав людини у сфері надання психіатричної допомоги не втрачають своєї акту - альності й досі та спектрально їх досліджують науковці й аналізують практики.Інформація у сфері надання психіатричної допомоги має двоїсту природу: з одного боку, це надан - ня у доступній формі інформації особі про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної допомоги, яку надають, зокрема, з метою отримання усвідомленої згоди чи відмови від психіатричної допомоги, за винятком випадків її надання у примусовому порядку, тобто це право особи на інформацію, а, з іншого  – це не розголошення інформації, яка є конфіденційною за своїм режимом – право на таємницю.Відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. [1], усвідомлена згода особи – це згода, яку вільно висловила особа, здатна зрозуміти інформацію, що на - дано доступним способом, про характер її психічного розладу та прогноз його можливого розвитку, мету, порядок та тривалість надання психіатричної допомоги, методи діагностики, лікування та лікар - ські засоби, що можуть бути застосованими у процесі надання психіатричної допомоги, їхні побічні ефекти та альтернативні методи лікування. Слід зазначити, що законодавець у цій нормі, закріпив не лише передумову надання психіатричної допомоги у добровільному порядку, як надання інформації у доступній формі, але й визначив обсяг такої інформації. Саме на лікаря-психіатра покладено обов’язок пояснити особі, якій надають психіатричну допомогу, з врахуванням її психічного стану, інформацію про стан її психічного здоров’я, прогноз можливого розвитку захворювання, про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної допомоги, її права та можливі обмеження цих прав при наданні психіатричної допомоги передбачені Законом України «Про психіатричну допомогу» [1]. Пра - во на одержання зазначеної інформації виникає в особи з досягненням 14 років, щодо неповнолітньої особи віком до 14 років та особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, на таку інформацію мають право їхні законні представники. Слід зазначити, що нечасто у спеціальному зако - нодавстві встановлють віковий ценз для реалізації права на інформацію, адже є загальна регламентація особливостей здійснення цього права. У ст. 285 Цивільного кодексу України вказано, що повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я. Подібна норма знаходиться і у ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», у якій закріплено право пацієнта, який досяг повноліття, на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я. Проте, спеціальна норма закріплює 14 років, як вік, з якого можна реалізувати досліджуване право. Такий підхід законодавця викликає багато запитань, адже сфера надання психі - атричної допомоги є особливо «чуттєвою», а пацієнти – особливо уразливими, тому, на нашу думку, доцільніше було б збільшити віковий ценз, уніфікувавши його з нормами, які розміщені у загальному законодавстві. Згідно з ч. 2 ст. 26 Закону України «Про психіатричну допомогу» [1], особа, під час надання їй пси - хіатричної допомоги, або її законний представник має право на ознайомлення з історією хвороби та іншими документами, а також на отримання у письмовому вигляді будь-яких рішень щодо надання їй психіатричної допомоги відповідно до закону. Однозначною у цьому аспекті є і практика Європейського суду з прав людини, яка, відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. [2], є джерелом права для України. Правова позиція Європейського суду з прав людини стосовно надання копій медичних документів, зокрема, в рішенні у справі «К. Х. та інші  Збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку»Секція 4. «Медичне право, біоетика, кадрова політика  у сфері громадського здоров’я» –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 196 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 197 –––––––––––––––––––––––––––––––––––– проти Словаччини» (K. H. and others v. Slovakia) від 28.04.2009 р. [3] є такою: «Пам’ятаючи про те, що  реалізація права на повагу до особистого та сімейного життя, передбаченого ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, повинна бути практичною й ефективною. Суд дотримується думки, що такий позитивний обов’язок повинен бути розширений, зокрема у справах, подібних до тієї, що є предметом цього розгляду, коли йдеться про персональні дані, щоб уможливити виготовлення копій документів з персональними даними».Окрім того, особливу увагу привертає ч. 3 ст. 26 Закону України «Про психіатричну допомогу» [1], у якій вказано: «У випадках, коли повна інформація про стан психічного здоров’я особи може завдати шкоди її здоров’ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб, лікар-психіатр або ко - місія лікарів-психіатрів можуть таку інформацію обмежити. У цьому разі лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів інформує законного представника особи, враховуючи особисті інтереси особи, якій надають психіатричну допомогу. Про надану інформацію або її обмеження роблять запис у медичній документації». Законодавець зробив виняток із загального правила про надання особі повної інфор - мації про її стан психічного здоров’я у доступній формі, у певних випадках. Ця норма не викликала б наукового та практичного інтересу, якби не містила положення про розголошення лікарської таємниці, адже законодавець передбачив не лише обмеження пацієнта в отриманні, у певних випадках, інфор - мації, а й зобов’язав лікаря-психіатра або комісію лікарів-психіатрів поінформувати законного пред - ставника і зробити відповідний запис у медичній документації. Ця норма недосконала і порушує право дієздатної особи на лікарську таємницю. Статтею 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» [1] особі, якій надають психіатричну до - помогу, гарантоване право на лікарську таємницю. Зокрема, до відомостей, що не підлягають розголо - шенню законодавець відніс інформацію: про наявність в особи психічного розладу, про факти звер - нення за психіатричною допомогою та лікування у закладі з надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі, а також інші відомості про стан психічного здоров’я особи, її приватне життя.Однозначною у цьому аспекті є судова практика, зокрема, у рішенні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2010 р. [4], суд вказує на таке: «Позивач у позовній заяві та у судовому засіданні в обґрунтування своїх позовних вимог покликався на те, що 10.06.2008 року заступником головного лікаря лікарні № 14 ОСОБА_4, без письмового запиту Жовтневого районного суду м. Дні - пропетровська, а також без згоди позивача на ознайомлення сторонніх осіб з інформацією стосовно нього, було направлено до зазначеного суду, конфіденційну інформацію щодо позивача, зокрема копію медичної картки, чим було порушено його права.Оцінюючи усі докази, які були досліджені судом під час судового засідання у їх сукупності, суд виходив з того, що у судовому засіданні був встановлений факт направлення відповідачем 10.06.2008  року порушення вимог Закону України «Про психіатричну допомогу» копії медичної картки ОСО - БА_1 на адресу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська та прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська без згоди на те самого ОСОБА_1 чи його представника та за відсутності відповід - них запитів прокуратури та суду щодо надання такої інформації. Також у судовому засіданні знайшов підтвердження факт неправомірної відмови відповідачем позивачу у праві на ознайомлення з його медичною карткою, а тому суд дійшов до висновку, що позовні вимоги у цій частині є обґрунтованими та підлягають задоволенню». Суд визнав дії закладу охорони здоров’я щодо розголошення лікарської таємниці та позбавлення права особи на ознайомлення з медичною документацією – неправомірними.Відповідно до положень, які розміщені у ст. 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» [1], можна дійти висновку, що законодавець допускає винятки з правил, тобто випадки правомірного роз - голошення лікарської таємниці. Одним із таких випадків є передання відомостей про стан психічно - го здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги іншим особам лише в інтересах особи, яка страждає на психічний розлад, для проведення обстеження та лікування чи захисту її прав і законних інтересів, для здійснення наукових досліджень, публікацій у науковій літературі, використання у на - вчальному процесі. Проте слід наголосити, що під час надання конфіденційної інформації про особу шляхом «правомірного» розголошення лікарської таємниці необхідно враховувати насамперед най - кращі інтереси самої особи. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Пантелеєнко проти України» (Panteleyenko v. Ukraine) від 29.06.2006 р. [5] у пп. 57-58 вказує: «У цьому випадку національний суд надіслав запит і отримав із психіатричної лікарні конфіденційну інформацію про психічний стан і відповідне медичне лікування заявника. Ця інформація була у подальшому оприлюднена суддею сторонам та іншим осо - бам, присутнім у судовій залі на публічних слуханнях. Суд вважає, що подібні подробиці, безперечно, є інформацією, що належить до «особистого жит - тя» заявника, і що захід, який розглядають, призвів до розширення кола осіб, ознайомлених з цими подробицями. Таким чином, заходи, вжиті судом, є порушенням права заявника, гарантованого йому статтею 8 Конвенції («Z. проти Фінляндії», ухвала від 25 лютого 1997 року, Звіти про ухвали і рішення 1997-I, п. 71). Суд відзначає, що здійснений запит Новозаводським судом інформації був непотрібним, оскільки інформація не була «важливою для розслідування, досудового слідства чи судового розгляду», і, отже, був незаконним згідно зі ст. 6 Закону України «Про психіатричну допомогу»».Сфера надання психіатричної допомоги особливо сенситивна і потребує максимально чіткого й ви - важеного законодавчого регулювання, аби запобігти зловживанню, дискримінації та створити ком - фортні нормативні умови для осіб, які страждають на психічні розлади, з одного боку, а з іншого – для осіб, які таку допомогу надають. Література: 1. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 р. №1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради Укра - їни. – 2000. – №19. – Ст. 143.2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №30. – Ст. 260.3. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «К.Х. та інші проти Словаччини» від 28.04.2009 р. // Медичне право. – 2013. – № 2. – С.125-140.4. Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 01.02.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85242825. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Пантелеєнко проти України» від 29.06.2006 р. [Елек - тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/974_274
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x