omd_em5m2_ver2_tha.pdf

Please download to get full document.

View again

of 178
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  สารบ ัญ ด ัชนีการใช้งานด่วน 1. การเตรียมกล้อง กล้องดิจต ิ อล 2. การถ่ายภาพ 3. ดูภาพ
Share
Transcript
  สารบัญดัชนการใช  งานดวน   1.  การเตรยมกลอง 2.  การถายภาพ 3.  ดภาพ 4.  ฟังกช   ั นเมน 5.  การเช    อมตอกลองเขากับสมารทโฟน 6. การเช    อมตอกลองกับเคร องคอมพวเตอร และเคร องพมพ 7. แบตเตอร    เคร องชารจแบตเตอร    และการด 8.  เลนส  ท สามารถถอดเปล ยนได 9.  การใช  อปกรณเสรมท แยกจาหนาย 10.  ขอมล 11.  ขอควรระวังเพ อความปลอดภัย 12.  การเพ มเตม / การแก ไขจากการอัปเดตเฟรมแวร   ขอขอบคณท ซ      อกลองดจตอล  Olympus กอนเร มใช   กลอง   โปรดอานคาแนะนาเหลาน  โดยละเอยด   เพ อใหสามารถ เพลดเพลนไปกับประส    ทธภาพการทางานท ดท สดและเพ ออายการใช   งานท ยาวนานย งข  น   เกบค มอน  ไวในท  ปลอดภัยเพ อใช   อางองในอนาคต   เราขอแนะนาใหทานทดลองถายภาพเพ อใหคนเคยกับกลองกอนท จะถายภาพส  าคัญ   ภาพประกอบส าหรับหนาจอและกลองท ปรากฏในค มอน     จัดทาข  นในระยะการพัฒนาและอาจแตกตางจาก ผลตภัณฑจรง   หากมการเพ มเตมและ  / หรอปรับเปล ยนฟังกช   ั นเน องจากมการปรับปรงเฟรมแวรส  าหรับกลอง   เน  อหาจะแตกตางกัน   สามารถดขอมลลาสดไดจากเวบไซต  Olympus คมอแนะนาการใช  งาน กลองดจตอล Model No. : E-M5 II  2   TH    คาประกาศน  เก ยวของกับหนวยแฟลชท ใหมาดวย   และเปนคาประกาศส  าหรับผใช  ในอเมรกาเหนอเปนหลัก   Information for Your Safety IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following: ã Read and understand all instructions before using.ã Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.ã Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.ã Do not operate if the flash has been dropped or damaged - until it has been examined by qualified service personnel.ã Let flash cool completely before putting away.ã To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.ã To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.ã The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons. SAVE THESE INSTRUCTIONS ส   ัญลักษณท ใช   ในคมอน   ส  ัญลักษณตอไปน  จะนามาใช   ตลอดทังค มอน   ขอควรระวัง  ขอมลส าคัญเก ยวกับปัจจัยท อาจนาไปส  การทางานผดปกตหรอปัญหาการ ทางาน   นอกจากน  ยังเปนการเตอนถงการใช   งานท ควรหลกเล ยงเปนอยางย ง $   หมายเหต  ประเดนท ควรทราบขณะใช  งานกลอง %   เคลดลับ  ขอมลและคาแนะนาท เปนประโยชนท จะช  วยใหทานไดรับประโยชนสงสดจาก กลองของทาน g  หนาขอมลอางองท อธบายรายละเอยดหรอขอมลท เก ยวของ  3  TH  สา  ร บั    ญ ดัชนการใช  งานดวน  7 ช    อช     นส วนตางๆ  ........................10 การเตรยมกลอง  12 แกะส    งท บรรจอยในกลอง  ...........12 การชารจและใส แบตเตอร   ...........13 ใส การด  ...................................14 การถอดการด  ...........................14 การตดเลนส  เขากับตัวกลอง  ........15 การใช  งานจอภาพ  .....................16 การเปดกลอง  ............................17 การตั  งวันท  / เวลา  .......................18 การถายภาพ  19 ขอมลท แสดงในขณะถายภาพ  .....19 การแสดงผลบนจอภาพในขณะถายภาพ  ..................................19 การสลับการแสดงผลแบบตางๆ  ...21 การสลับระหวางการถายภาพโดยใช     Live View และการถายภาพโดยใช  ช องมองภาพ  ...........................21 การเปล ยนหนาจอแสดงขอมล  ......22 การถายภาพน ง  .........................23 การถายภาพดวยการทางานแบบทัชสกรน  .................................25 การใช  โหมด  iAUTO ...................26 การถายภาพในโหมดบรรยากาศ  (Scene) ..................................28 การใช  อารทฟลเตอร  ..................30 การใช  งาน  PHOTO STORY .........32 การถายภาพแบบ   เลงแลวถาย ( โหมดโปรแกรม   P ) ...................34 การเลอกคาเปดหนากลอง  ( A   โหมดกาหนดรรับแสง ) ..........35 การเลอกความเรวช  ัตเตอร  ( โหมด   S   กาหนดช  ัตเตอร ) .........36 การเลอกคารรับแสงและความเรว ช  ัตเตอร  ( โหมด   M   ปรับเอง ) .......37 การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน  (BULB) ...................................37 การถายภาพ  Live Composite ( ภาพท ประกอบข  นจากแสงมดและ แสงสวาง ) ...............................38 การบันทกภาพเคล อนไหว  ...........39 การใช  งานโหมดภาพเคล อนไหว  ( n ) ......................................40 การถายภาพขณะบันทกภาพ เคล อนไหว  ( โหมดภาพเคล อนไหว + ภาพถาย ) ..............................41 การใช  ฟังกช  ั นไรเส   ยงขณะถายภาพเคล อนไหว  ..............................41 การถายภาพ   My Clips ...........42 การแกไข   My Clips .................43 การถายภาพเคล อนไหวช   า  / เรว  .....44 การใช  งานตัวเลอกตางๆ   ในการถายภาพ  .............................45 การเรยกใช  ตัวเลอกตางๆ   ในการถายภาพ  .............................45 การควบคมระดับแสง  ( ชดเชยแสง ) ............................47 การลอคระดับแสง  ( ลอค  AE) .......47 การกาหนดเปา  AF (AF พ  นท  ) ......48 การใช  เปาเลกและกล มเปา  ( การตังคาเปา  AF) .....................48 AF โฟกัสเนนใบหนา  /AF คนหาดวงตา  ....................................49 AF กรอบการซม  /AF การซม  (AF เฉพาะจดพเศษ ) .................50 การเลอกโหมดโฟกัส  (AF โหมด ) ..............................51 การเปล ยนความสวางของภาพท  สวางจาหรอมเงามด  ...................52 การควบคมส     (Color Creator) ......52 การถายภาพ  HDR ( ช วงไดนามกสง ) .....................53   สารบัญ  4   TH  สา  ร บั    ญ การเลอกวธท กลองวัดความสวาง  ( การวัดแสง ) ............................54 ความไวแสง  ISO .......................54 การปรับส     ( สมดลแสงขาว ) ..........55 การปรับรายละเอยดสมดลแสงขาว  ( การชดเชยสมดลแสงขาว )..........56 การลดอาการกลองส  ั น  ( ปองกันภาพส  ั น ) .......................57 ถายภาพตอเน อง  / การใช  งานระบบตังเวลา  ...................................58 การถายภาพโดยไมมการส   ั นสะเทอนท เกดจากการทางานของป มช   ัตเตอร  ( ปองกันการส  ั น z ) ...................59 การถายภาพโดยไมมเส    ยงช  ัตเตอร  ( เงยบ [ ♥ ]) ...............................59 การถายภาพน งใหมความละเอยด สงข  น  ( ภาพความละเอยดสง ) ......60 การตังคาส  ัดส วนภาพ  .................60 การเลอกคณภาพของภาพ  ( โหมดคณภาพของภาพน ง ) .........61 การเลอกคณภาพของภาพ  ( โหมดคณภาพของภาพเคล อนไหว ) .............................62 การใช  งานแฟลช  ( การถายภาพโดยใช  แฟลช ) ..........................63 การปรับปรมาณแสงแฟลช  ( ควบคมความเขมแสงแฟลช ) .......66 การกาหนดฟังกช  ั นใหกับป มตางๆ  ( ฟังกช  ันป ม ).............................66 ตัวเลอกการประมวลผล  ( โหมดภาพ ) .............................70 การปรับรายละเอยดความคมช  ัด  ( ความคมช  ัด ) ...........................71 การปรับรายละเอยดคอนทราสต  ( คอนทราสต ) ...........................71 การปรับรายละเอยดความอ มส      ( ความอ มส    ) .............................71 การปรับรายละเอยดโทนส     ( การไลแสงเงา ) ........................72 การตังคารปแบบการแสดงส      ( ส   ซ   เปย ) .................................73 ตัวเลอกเส   ยงภาพเคล อนไหว  ( บันทกเส   ยงกับภาพเคล อนไหว ) ...74 การเพ มเอฟเฟกตในภาพ เคล อนไหว  ..............................74 ดภาพ  76 การแสดงขอมลระหวางการ ดภาพ  ......................................76 ขอมลภาพท แสดง  .....................76 การเปล ยนหนาจอแสดงขอมล  ......77 การดภาพถายและภาพเคล อนไหว  .........................78 การแสดงดัชนภาพ  / การแสดงภาพบนปฏทน  ................................79 การดภาพน ง  ............................79 ปรับเส   ยง  .................................80 การดภาพเคล อนไหว  .................81 การปองกันภาพ  ........................81 การลบภาพ  ..............................81 การตังคาลาดับการโอนภาพ  ([ คาส  ั งแบงปัน ]) .......................82 การเลอกภาพ  ([ เลอกคาส  ั งแบงปัน ], [ 0 ], [ ลบภาพท เลอก ]) ...........82 การใช  งานทัชสกรน  ...................83 การเลอกภาพและการปองกันภาพ  .......................................83 ฟังกช   ั นเมน  84 การใช  งานเมนขั  นพ   นฐาน  ...........84 การใช  เมนถายภาพ  1/ เมนถายภาพ  2 ..........................85 การฟอรแมทการด  ( ตังคาการด ) ...85 การลบภาพทังหมด  ( ตังคาการด ) ............................85 การกลับส การตังคาเร มตน  ( รเซ  ต ) ....................................86 การบันทกการตังคารายการโปรด  (Myset) ..................................86 ตัวเลอกการประมวลผล  ( โหมดถายภาพ ) .......................87 คณภาพของภาพ  ( K ) ..............87 ดจตอล   ซม  ( ดจตอลเทเลคอนเวอรเตอร ) .......88 การตังคาระบบตังเวลา  ( j  / Y ) .................................88
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x