O sonho de D. Pedro I e a salvação do reino: D. João I e o destino régio nas crônicas de Fernão Lopes (Séc. XV). In: COSTA, Ricardo da (org.). Os Sonhos na História. Alicante/Madrid: e-Editorial IVITRA Poliglota. Estudis, Edicions i Trad

Please download to get full document.

View again

of 127
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5
 
  O sonho de D. Pedro I e a salvação do reino: D. João I e o destino régio nas crônicas de Fernão Lopes (Séc. XV). In: COSTA, Ricardo da (org.). Os Sonhos na História. Alicante/Madrid: e-Editorial IVITRA Poliglota. Estudis, Edicions i Traduccions /
Share
Transcript
  !    Estudos      I    S    I    C              I    V    I    T    R    A Os Sonhos na História  Ricardo da COSTA (org.)  2014I.S.B.N. 978-84-95855-18-3Edición electrónica al cuidado de Prof. Dr. Dr. Vicent Martines Peres, Profa. Dra. Elena Sánchez López, Investigador MEC Jordi Antolí Martínez, Investigador PrometeoII Josep Vicent Garcia Sebastià, Enginyer Informàtic Ramón Ruiz Guardiola; Col·laboradors ISIC-IVITRA: Caterina Martínez Martínez, Jaume Pons Conca. Edició electrònica a cura de Prof. Dr. Dr. Vicent Martines Peres, Profa. Dra. Elena Sánchez López, Investigador MEC Jordi Antolí Martínez, Investigador PrometeoII Josep Vicent Garcia Sebastià, Enginyer Informàtic Ramón Ruiz Guardiola; Col·laboradors ISIC-IVITRA: Caterina Martínez Martínez,  Jaume Pons ConcaSèrie: e-Editorial IVITRA Poliglota. Estudis, Edicions i Traduccions / IVITRA Polyglote-Publishing. Studies, Editions and Translations Subsèrie: Biblioteca de Clàssics de la Mediterrànea-Corona d’Aragó / Library of Mediterranean Classics-Crown of Aragon Editors Compta amb el suport de:  Director de la Col·lecció / Series’ Editor Prof. Dr. Dr. Vicent Martines (ISIC-IVITRA, RABLB, Universitat d’Alacant, Spain) Consell Cientí fi c Internacional/ International Scienti fi c Committee Prof. Dr. Hans-Ingo Radatz (Universitat Bamberg. Germany)Prof. Dr. Ricardo Luiz Silveira da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo. Acadèmic corresponentReial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona [RABLB])Prof. Dr. Dominique De Courcelles (CNRS, École Nationale des Chartres. RABLB. France)Prof. Dr. Jean-Marie Barberà (Universitè Aix-en-Provence. France)Prof. Dr. Balázs Déri (Universitat Eötvös Loránd de Budapest, Hongria)Prof. Dr. Kálmán Faluba (Universitat Eötvös Loránd de Budapest, Hongria)Prof. Dr. Anna Maria Annichiarico (Università di Roma Tre. ltaly)Prof. Dr. Annamaria Babbi (Università di Verona. Italy)Prof. Dr. Costanzo Di Girolamo (Università Federico 11, Nàpols, ltaly)Prof. Dra. Alfonsina Di Benedetto (Università di Bari. Italy)Prof. Dr. Giusseppe Mazzocchi (Università di Pavia. Italy)Prof. Dr. Coman Lupu (Universidad de Bucarest. Romania)Prof. Dr. Robert Archer (Cervantes Chair, King’s College, Londres. Institut d’Estudis Catalans [IEC].United Kingdom)Prof. Dr. Dominic Keown (Fitzwilliams College, University of Cambridge, United Kingdom)Prof. Dr. Júlia Butinyà (Universidad Nacional de Educación a Distancia. RABLB. Madrid. Spain)Prof. Dr. Julio Cabero (Universidad de Sevilla, Spain)Prof. Dr. Antoni Ferrando (Universitat de València, IEC, RABLB, Acadèmia Valenciana de la Llengua [AVL]. Spain)Prof. Dr. Albert Hauf (Universitat de València, IEC, AVL, Estudi General Lul·lià. Spain)Prof. Dr. Francisco Franco Sanchez (Universitat d’Alacant. Spain)Dra. Europea Maria Àngels Fuster Ortuño (Universitat d’Alacant. Spain)Prof. Dr. Josep Martines (Universitat d’Alacant, IEC. Spain)Prof. Dr. Juan Francisco Mesa Sanz (Universitat d’Alacant. Spain)Prof. Dr. Pedro Mogorrón (Universitat d’Alacant. Spain)Profa. Dr. Rosabel Roig Vila (Universitat d’Alacant. Spain)Dra. Europea Elena Sánchez López (Universitat d’Alacant. Spain)Prof. Dr. Manuel Serrano Espinosa (Universitat d’Alacant. Spain)  O   S      H  Ricardo da COSTA (org.)
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks