Nchi Memorandum

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Memorandum Napochim Imobiliare
Share
Transcript
    2015 SSIF BROKER S.A. Consultant Autorizat AeRO 5/12/2015 NAPOCHIM IMOBILIARE  NAPOCHIM IMOBILIARE   Memora ndum de Admitere la Tranzacţionare   SSIF BROKER S.A.   Consultant Autorizat AeRO   MEMORANDUM    întocmit pentru admiterea ac  ţ  iunilor emise de NAPOCHIM IMOBILIARE pe  AeRO –   pia ţ  a de ac  ţ  iuni a Bursei de Valori Bucure ş ti    Consultant Autorizat: POTEN ŢIALII INVESTITORI Π N COMPANIILE LISTATE PE AeRO TREBUIE S Ă  FIE ÎN CUNO Ş TIN ŢĂ  DE CAUZ Ă  CU PRIVIRE LA FAPTUL C Ă  SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACŢ IONARE ESTE O PIA ŢĂ  PENTRU CARE EXIST Ă  TENDIN Ţ A S Ă  SE ATA Ş EZE UN RISC INVESTI Ţ IONAL MAI RIDICAT DECAT PENTRU COMPANIILE ADMISE LA TRANZAC Ţ IONARE PE O PIA ŢĂ  REGLEMENTAT Ă .    NAPOCHIM IMOBILIARE   Memora ndum de Admitere la Tranzacţionare   SSIF BROKER S.A.   Consultant Autorizat AeRO   NOT Ă  C Ă TRE INVESTITORI Prezentul Memorandum a fost întocmit de c ă tre Consultantul Autorizat pe baza documentelor, datelor ş i informa ţ iilor furnizate de c ă tre emitent. Informa ţiile cuprinse î  n acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat f  ă r ă  a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.  În situaţia în care, între data întocmirii prezentului Memorandum şi prima zi de tranzacţionare pe AeRO, vor fi modificări faţă de informaţiile conţinute în acest Memorandum, emitentul împreună cu Consultantul Autorizat, vor furniza un document suplimentar care va detalia aceste informaţii, sub forma unui raport curent.   Consultantul Autorizat nu acordă  nicio garan ţ ie privind oportunitatea plasamentului în valori mobiliare ce fac obiectul acestui Memorandum. Investitorii îş i asum ă  responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în aceste valori mobiliare. Investitorul trebuie să ia î  n considerare atât avantajele cât ş i riscurile implicate în investi ţie î  n baza unei examin ă ri proprii a termenilor ofertei. Orice investitor este obligat s ă  se conformeze regulilor ş i reglement ărilor î  n vigoare, indiferent de legea aplicabil ă  respectivei opera ţ iuni privind ac ţ iunile şi să  ob ţ ina toate aprob ă rile ş i avizele necesare pentru a se încadra în dispozi ţ iile legii respective. SSIF BROKER S.A. nu va avea nici o responsabilitate în legatur ă  cu aceasta. Investitorii poten ţ iali se vor informa în leg ă tur ă  cu: - Condi ţ iile de impozitare în vigoare ş i efectele acestora - Cerin ţ ele cadrului juridic - Orice restric ţ ii privind regimul valutar ce pot avea relevan ţă î  n cazul subscrip ţ iei, propriet ăţ ii sau renun ţă rii la ac ţ iuni. Consultantul Autorizat ş i Emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din investi ţ ia efectuat ă  în conformitate cu acest Memorandum în cazuri de for ţă  major ă. Forţ a major ă  înseamn ă  un eveniment neprev ă zut ş i de neevitat care este în afara controlului par ţ ilor ş i care împiedic ă  total sau par ţ ial îndeplinirea obliga ţilor contractuale  NAPOCHIM IMOBILIARE   Memora ndum de Admitere la Tranzacţionare   SSIF BROKER S.A.   Consultant Autorizat AeRO   ale părţ ilor sau ale uneia dintre p ă r ţ i; aceste evenimente includ dar nu se limiteaz ă  la: r ă zboi, dezordini civile, cutremur, incendiu, inunda ţ ie, alte calamit ăţ i naturale similare. Poten ţ ialii investitori nu vor interpreta con ţ inutul acestui Memorandum ca pe o recomandare de investi ţ ie. Fiecare investitor trebuie s ă - şi consulte proprii consultanţ i, contabili sau al ţ i consilieri în legatur ă  cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în leg ă tur ă  cu aspectele implicate de subscrip ţ ia, cump ă rarea, p ăstrarea sau transferarea acţ iunilor. Acest Memorandum a fost elaborat pe baza informa ţ iilor puse la dispozi ţ ie de c ă tre Emitent în scopul redact ă rii Memorandumului. Informa ţ iile din Memorandum con ţ in date limitative cu privire la Emitent. Pe lâng ă  faptul c ă  nu poate asigura acurate ţea ş i caracterul complet al informa ţ iilor, Consultantul Autorizat nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informa ţ iilor în cazul oric ă rei schimb ă ri care poate ap ărea î  n legatur ă  cu situa ţ ia emitentului, cu excep ţ ia situa ţ iilor în care legea prevede altfel, printr-un amendament la memorandum, şi numai î  n cazul în care aceste informaţ ii sunt disponibile sau puse la dispozi ţ ia Intermediarului. Nu exista informa ţ ii semnificative neincluse în Memorandum, de natur ă  a influen ţ a negativ interesele de ţ in ă torilor de valori mobiliare ale emitentului. Verificând con ţ inutul acestui memorandum, Dl. Remus Bolba  –  membru în Consiliul de Administra ţ ie al emitentului, accept ă  responsabilitatea pentru con ţ inutul acestuia şi confirmă  c ă  nu sunt omisiuni majore sau declara ţ ii neadev ă rate referitoare la acest memorandum. Consultantul Autorizat, declar ă  c ă   documentaţ ia a fost realizat ă î  n conformitate cu cerin ţ ele precizate în specificaţiile tehnice privitoare la Memorandum -ul de informare pentru admiterea acţiunilor pe AeRO, piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucure şti, emitentul fiind responsabil pentru toate informaţiile cuprinse în document.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks