Model contract inchiriere imobil

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  Model pentru contract de inchiriere a unui imobil
Share
Transcript
  CONTRACT - CADRU DE INCHIRIERE Intre subsemnatul (a) ........................................................................................, incalitate de PROPRIETAR, cu domiciliul in localitatea ...., str. ........... nr. ...., judetul ....,B.I. / C.I. seria ....nr. ……....., eliberat/eliberata de ……….... la data de …………..., sisubsemnatul …………………………………… in calitate de chirias, in baza Legii locuinteinr. 114/1996, republicata, si a repartitiei nr. .... din ...., emisa de ...., a intervenitprezentul contract. I. Obiectul inchirierii Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias, ia cu chirielocuinta din localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ....,compusa din .... camere in suprafata de .... mp (camera .... mp, camera .... mp,camera .... mp, camera .... mp), dependinte in suprafata de .... mp (baie .... mp,bucatarie .... mp, WC .... mp, debara .... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod.... mp, pivnita .... mp, boxa ..... mp), .... mp curte (gradina) si .... mp terasa, folosite inexclusivitate, si .... , folosite in comun.Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si de membrii familieimentionati in comunicarea de inchiriere, astfel: .... chirias, .... sotie, .... fiu, .... fiica.Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarulprevazute in procesul-verbal de predare-preluare incheiat intre subsemnatii, care faceparte integranta din prezentul contract.Termenul de inchiriere este .... ani (luni), cu incepere de la data de .... pana la datade .... . II. Chiria aferenta locuintei inchiriate Chiria lunara aferenta locuintei inchiriate este de .... , calculata in conformitate cuprevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzator art. 44 alin. 2 din Legealocuintei nr. 114/1996, republicata, astfel:- de catre chiriasi ...........lei**);- de la bugetul local .... lei.Chiria se datoreaza incepand cu data de .... si se achita in numerar la casieria .... .Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentrufiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenitexigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.In caz de neplata executarea silita se va face prin hotarare judecatoreasca prin carechiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum si dobanda si cheltuielile de judecata.------------------*) Utilizat pentru inchirierea locuintelor sociale si, dupa caz, a locuintelor de necesitate.**) Cota-parte pe care o suporta chiriasul se va recalcula ori de cate ori apar modificariale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuintei nr. 114/1996,republicata. Diferenta se va suporta din bugetul local. Se vor avea in vedere pentruacest calcul prevederile legale in vigoare cu privire la inchirierea locuintelor.  III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectulcontractului a) Proprietarul se obliga:- sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;- sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare sifunctionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;- sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele deconstructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scariexterioare), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casascarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditiiinstalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, decanalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electricesi de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii deantena colectiva, telefonie etc.).b) Chiriasul se obliga:- sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor deconstructii si instalatii din folosinta exclusiva;- sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate dinfolosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acesteasunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nusunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces saufolosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;- sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comunape toata durata contractului de inchiriere;- sa comunice in termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa in venitulnet al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;- sa predea proprietarului, la mutarea din locuinta, locuinta in stare de folosinta sicuratenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-preluareintocmit la preluarea locuintei. IV. Nulitatea si rezilierea contractului Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:- obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cutitlu de reparatie in sarcina proprietarului;- prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor deconstructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptiacelor mentionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;- impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;- exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;- autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului deinchiriere.Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face:  a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 30 dezile;b) la cererea proprietarului, atunci cand:- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;- venitul net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20%nivelul minim prevazut la art. 42 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, iar chiriasul nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de lacomunicare;- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta,instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau a instrainat fara drept parti aleacestora;- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedicafolosirea normala a locuintei;- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale si/sau prevederile art. 49 din Legealocuintei nr. 114/1996, republicata;c) chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce ii revin din cheltuielile comune pe o perioada de3 luni, daca acestea au fost stabilite prin contractul de inchiriere in sarcina chiriasului.Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile sichiriasul este obligat sa plateasca chiria prevazuta in contract pana la data executieiefective a hotararii de evacuare.Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catretitularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatiteprin lege nu au solicitat locuinta. V. Clauze speciale:....................................................... (conditii de inchiriere si de eliberare a locuintei de necesitate etc.)Prezentul contract s-a incheiat astazi, .... , in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare partesi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.Proprietar, Chirias,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks