Metodologie_Admitere_Licenta_2019_Senat.pdf

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    Pagină 1  din 10   M E T O D O L O G I E   privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru   anul universitar 2019/2020   (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă)   I. PRINCIPII   1.   Admiterea în învăţământul superior de stat în anul universitar 2019/2020 se face în conformitate cu următoarele acte normative: Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare , Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , O.U.G. nr. 133/2000 privind   învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă pentru locurile  finanţate de bugetul de stat , aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001 cu modificările ulterioare, H.G. nr. 1004/2002  privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul  preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare , cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 158 din 10 aprilie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018- 2019, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind    organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat , precum şi alte reglementări legale în vigoare.   2.   Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă numai absolvenţii cu di plomă de bacalaureat obţinută în România sau echivalentă , indiferent de anul absolvirii liceului.   3.   Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene , candidează la admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.   4.   Admiterea cetăţenilor din statele terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi este gestionată de către Departamentul de Relaţii Internaţionale.    Metodologie admitere – studii universitare de LICENŢĂ – 2019   Pagină 2 din 10   5.   Admiterea românilor de pretutindeni  se realizează în baza metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.   6.   (1)   Admiterea la studii universitare se susţine în limba română.   (2) Pentru studiile universitare organizate într - o limbă străină, admiterea se susţine în limba de predare a programului de studii universitare. (3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române (să prezinte un certificat de competenţă lingvistică eliberat de către in stituţii abilitate de M.E.N.). (4) Modalitatea de certificare a competenţelor lingvistice, în cazul candidaţilor la programele de studii şcolarizate în limbi de circulaţie internaţională şi care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă sunt prevăzute de fiecare facultate  în Anexa I.   7.   Admiterea    în învăţământul superior se organizează pe domeniile de licenţă/ programele de studii, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu. 8.    Înaintea sesiunii de admitere se vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe pagina web a facultății și pe site - ul central al universității, pe suport papetar (pliante, broșuri, fluturași informativi etc.), caravane, participare la târguri etc. informaţii privind:   a)   perioadele sesiunilor de admitere;   b)   metodologia proprie de admitere;   c)   numărul total de locuri oferite de către fiecare facultate pe domenii de licenţă/ programe de studii;   d)   programele aferente fiecărui domeniu;   e)   condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere, inclusiv condiţiile şi procedura de recunoaştere a diplomelor obţinute în străinătate;   f)   modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;   g)   facilităţi sau/și condiţii speciale în cadrul procesului de admitere (inclusiv pentru persoanele cu handicap);   h)   taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;   i)   perioada confirmărilor și calendarul afișării listelor;   j)   alte informaţii utile candidaţilor.   9.   Admiterea în învăţământul superior se organizează astfel: ●   pe locuri finanţate de la bugetul de stat (în învăţământul cu frecvenţă);   ●   pe locuri cu taxă (în învăţământul cu frecvenţă, în învăţământul la distanţă şi în  învăţământul cu frecvenţă redusă). a)   Locurile finanţate de la bugetul statului sunt stabilite prin ordin al ministrului.   Absolvenții liceelor din mediul rural candidează pe locurile bugetate special alocate acestei categorii în aceleași condiții ca și ceilalți candidați români. Se poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, cel puţin un loc fără taxă de şcolarizare absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.  Metodologie admitere – studii universitare de LICENŢĂ – 2019   Pagină 3 din 10   b)   Locurile cu taxă sunt aprobate de către Senatul Universității și, pentru ocuparea lor, se pot califica toți candidaţii care au obținut punctaje inferioare mediei de admitere pentru locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor sau punctajelor, dar care satisfac cerinţa minimală de admitere (media minimă 5,00), precum şi cei care optează pentru această formă de învățământ în fişa de înscriere, ori cei care îndeplinesc condițiile pentru a fi admişi doar cu taxă de studiu. c)   Candidații admiși proveniți de la instituțiile de învățământ superior, înclusiv UAIC, pot beneficia de recunoaşterea studiilor universitare efectuate la specializări/programe autorizate provizoriu sau acreditate . Pentru aceasta, vor anexa la fişa de înscriere suplimentul la diplomă/situaţia şcolară, în srcinal. Conducerile facultăţilor vor stabili comisii speciale  pentru această categorie de candidaţi care vor decide, după studierea actelor de la dosar, dacă solicitările se  încadrează prevederilor legale, precum şi înmatricularea într - un an superior. d)   Candidaţii declaraţi admişi, care au mai urmat o formă de învăţământ universitar fără a - şi finaliza studiile (exmatriculaţi, absolvenţi fără examen de diplomă/licenţă etc.), beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanţare de la buget urmaţi la specializarea iniţială). Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare.   Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal . Dacă prima specializare a fost urmată prin achitarea taxei de studiu, cea de - a doua specializare poate beneficia de finanţare de la buget, dacă sunt îndeplinite, în momentul admiterii, condițiile necesare. e)   Absolvenţii  cu diplomă  de licenţă  pot urma un nou program de licenţă. Specializarea ulterioară va fi în regim cu taxă (dacă s - a consumat finanţarea cu prima specializare) sau cu finanţare de la buget  ( scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu finanţaţi urmaţi la specializarea iniţială, dacă este cazul).  f)    În situaţia în care se prezintă candidaţi, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi cetăţeni din statele terţe care solicită admiterea în an superior pe baza recunoaşterii unor studii parţiale efectuate în străinătate, echivalarea acestor studii se realizează conform OMECTS 3223 din 12 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate .   g)   Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.   II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII   10.   Până la 24 mai 2019  se constituie Comisia centrală de admitere  (Anexa II), în componenţa căreia intră membrii Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie şi alte cadre didactice. Preşedintele comisiei este Rectorul/Ordonatorul de Credite al Universităţii, vicepreşedintele este prorectorul responsabil cu activitatea didactică, iar secretarii comisiei sunt cadre didactice.   11.   Până la 28 februarie 2019  se constituie şi se numesc Comisiile de admitere   și Comisiile de contestații la nivelul fiecărei facultăţi  în componenţa cărora intră membrii Biroului Consiliului facultăţii respective şi alte cadre didactice. Comisia de admitere pe facultate este condusă de decan sau de reprezentantul acestuia și își îndeplinește atribuțiile din momentul numirii până în momentul semnării deciziilor de înmatriculare.    Metodologie admitere – studii universitare de LICENŢĂ – 2019   Pagină 4 din 10   12.   Sediul Comisiei centrale de admitere este la Rectorat. 13.   Comisia centrală de admitere  organizează şi supervizează desfăşurarea admiterii la nivelul Universității, rezolvă contestațiile celor nemulțumiți de răspunsul primit de la comisiile de contestații ale facultăților și centralizează rezultatele admiterii.   14.   Comisiile de admitere pe facultăţi au următoarele atribuții :   a)    însușirea prevederilor prezentei metodologii;   b)   gestionează distribuirea informațiilor referitoare la admitere (site, pliante, e - mail etc.) și răspund pentru corectitudinea acestora;   c)   răspund la e - mail - urile primite pe adresele special alocate admiterii în termen de 48 de ore în perioada anterioară începerii sesiunii de admitere iulie/septembrie și 24 de ore după această dată;   d)   fixează, anterior începerii perioadei de înscriere, calendarul confirmărilor (numărul etapelor de confirmare, perioada în care se desfășoară, datele la care se vor afișa listele).   e)   organizează înscrierea candidaţilor;   f)   certifică conformitatea cu srcinalul a copiilor actelor necesare înscrierii;   g)   asigură materialele necesare desfăşurării admiterii;   h)   instruiesc personalul antrenat în activităţile de admitere;   i)   propun lista cadrelor didactice care vor face parte din comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor și lista examinatorilor;   j)   preiau lucrările de la colectivul de supraveghere şi le pregătesc pentru verificare şi notare;   k)   organizează (după caz) accesul candidaţilor în sălile de concurs şi supravegherea acestora în timpul probelor;   l)   stabilesc rezultatele finale ale concursului de admitere (liste de rezultate, decizii de  înmatriculare etc.);   m)   rezolvă situaţiile particulare privind calculul mediei de admitere;   n)   preiau dosarele pentru echivalarea diplomelor obţinute în străinătate a candidaţilor admişi şi le înaintează către Biroul Programe Didactice, în termen de maxim 5 zile de la confirmarea locurilor, în vederea obţinerii atestatelor de la C.N.R.E.D., răspunzând de corectitudinea întocmirii dosarelor.   15.    Întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere revine conducerii facultății și comisiei de admitere a acesteia.   16.   Persoanele care au rude apropiate (până la gradul IV) printre candidaţi nu pot participa la activităţile de admitere. În cazul admiterii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, persoanele care participă la o formă de pregătire, în mod direct sau indirect (antrenori, conducători de cluburi sportive) nu pot fi membri în comisia de admitere. 17.    În perioada 11   martie 2019 – 14 iulie 2019  va avea loc sesiunea de preînscriere a candidaților pentru admiterea în anul universitar 2019/2020. Aceasta se va realiza doar on - line. 18.   Pentru toate formele de învăţământ (cu frecvenţă, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă) admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice, după următorul program:   Sesiunea din iulie:   - 15  – 20   iulie: înscrierea;   - 21  – 2 3 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x