Metodologie Admitere Licenta 2019

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Description:
Share
Transcript
    MINISTERUL EDUCAŢIEI   NAȚIONALE   UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE  ARTE DIN BUCUREŞTI   METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN CICLUL I STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  sesiunea SEPTEMBRIE 2019 Aprobată în şedinţa Senatului din data de 07.03.2019 , conform Hotărârii nr. 79   BUCUREŞTI     2 DESFĂSURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN CICLUL I DE STUDII UNIVERSITARE  –    LICENȚĂ   În conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 205, 277 şi 304 alin. (17) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările  ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi   completările ulterioare ş i a Ord onanţei de   urgenţă a  Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul   universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată   cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,  în baza art. 76 din Legea nr  . 448/2006, privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicat ă cu modificările și completările ulterioare,   în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit dist incţii la olimpiadel e şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul    preuniversitar ş i a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 40 4/2006 privind or  ganizarea şi   desfăşurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind a  probarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,  având în vedere Ordinul Ministerului Educ aţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice  nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016, privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul nr. 3062/2018, în temeiul H otă rârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifică, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Regulamentul (UE) 679/2016 (“RGPD”)    privind protecţia  persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în conformitate cu Carta Universității Naționale de Arte din București,  Senatu l Universității Naționale de Arte din București aprobă  prezenta Metodologie a desfăşurării concu rsului de admitere în ciclul I  –    studii universitare de licenţă.   Universitatea Națională de Arte din Bucureș ti este o universitate de educa ț ie artistică , c ă reia Agen ț ia Român ă  de Asigurarea Calit ăț ii în Înv ăţă mântul Superior i-a conferit   3 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evalu ă rii institu ț ionale, ș i are în structura sa  programe de studii acreditate de c ă tre Agen ț ia Român ă  de Asigurarea Calita ț ii în Învatamântul Superior, având dreptul să  organizeze concurs de admitere pentru ramura de știință Arte. Universitatea Națională de Arte din București are misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea artistică și științifică, de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa muncii prin programe de pre gătire iniţială  în sistemul L-M- D (Licenţa, Master, Doctorat)   şi  prin programe de pregătire continuă . CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE Art. 1. Admiterea în anul I la Universit atea Naţională de Arte din Bucureşti se organizează    pe bază d e concurs în baza prezentei metodologii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigo are. Art. 2.  Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admitere a se organizează pe domenii de studii universitare, la specializările/programele de studii acreditate în cadrul f  iecărei fa cultăţi, î n co nformitate cu legislaţia în vigo are. Art. 3.   Concursul de admitere la toate specializările se organizează într  - o singură sesiune şi î ncepe la data de 9 SEPTEMBRIE 2019. Art. 4.  În vederea admiterii, Universitatea Naţională d e Arte ofe ră  posibilitatea celor interesaţi să se pregătească în spaţiile universităţii, cu personal didactic calificat, pe perioada vacanţei de vară,  în perioada 29 iulie - 24 august 2019 . Cursurile de pregătire se desfăşoa r  ă  în două etape a câte două   săptămâ ni, câte 6 or  e pe zi (inclusiv sâmbăta).  Taxa este de 600 lei pentru ambele etape; 300 lei perioada 29 iulie - 10 august 2019   (etapa I) şi 300 lei perioada 12 august  –   24 august   2019 (etapa a II-a).   Înscrierea pentru pregătire se va face începând cu data de 8 iulie 2019 , de luni-joi 12,00-14,00 și  vineri între orele 11,00-13,00. Art. 5.   În vederea informării candidaţilor la co ncursul de admitere, în curtea u niversităţii se organizea ză   “Panoul admiterii“, în cadrul că ruia vor fi prezentate, pr  in afişa re, info rmaţii, recomandări şi indicaţii ut i le pentru candidaţi. Materialele afişate vor aduce la cunoştinţ a candidaţilor precizări de detaliu privind organizarea concursului de admitere,   numărul de locuri, condiţiile de înscriere, organizarea şi desfăşura rea concursului,  precum şi normele care trebuie să fie respectate pe parcursul desfăşurării concursului.     4 Art. 6. Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Un iversitatea Naţională de Arte din Bucureşti se organizează în  mod unitar pe baza unor reglementări proprii care vor fi făcute publice prin afişare la sediul u niversității.   Art. 7. Toate informaţiile privind concursul de admitere vor fi publicate şi pe pagi na web a U niversităţii.   Art. 8. Pentru buna organizare şi desfăşurare  a concursului de admitere, prin decizia rectorului se numeşte comisia de admitere pe universitate. Î n componenţa acesteia intră  rectorul, prorectorul , decanii facultăţilor şi alte cadre didactice. Rectorul numeşte ca secretar al comisiei un cadru didactic care nu a îndepl init această funcţie în anul precede nt. Art. 9.   La nivelul fiecărei facultăţi se va constitui comisia de admitere pe facultate, condusă de un preşedinte, de regulă, decanul facultăţii, alcătuită din membri i ai Consiliului facultăţii şi alt e cadre didactice din faculta tea respectivă. Preşedintele comisiei de admitere pe facultate numeşte un secretar al comisie i , care nu a îndeplinit această funcţie în anul precedent. Art. 10. Comisiile de admitere pe facultăţi se numesc prin decizia rectorului, cu cel mult 1 0 zile înainte de începerea concursului şi sunt subordonate comisiei de admitere de la nivelul u niversităţii.   Art. 11. Comisiile de admitere  pe facultăţi  sunt   direct răspunzătoare de organizarea şi desfăşurarea concursului de admit ere la f  acultăţ ile respective,inclusiv de asigurarea caracterului secret al acestuia. Art. 12.  Comisiile de admitere  pe facultăţi au obligaţia să asigure concordanţa di ntre i nformaţiile referito are la concursul de admitere publicate ș i organizarea concursului de admitere. Art. 13.  Comisia de admitere pe u niversitate va efectua instruirea comisiilor pe facultăţi şi va verifica permanent modul   cum acestea îşi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile re  partizate. Se recomandă comisiilor de admitere să - şi întocmească un p rogram de lucru d etaliat şi să ia măsuri pentru organizarea activităţii şi instruirea  întregului personal didactic antrenat în organizarea şi desfăşurarea concursului.   CAPITOLUL II CAN DIDAŢII LA ADMITERE   Art. 14. La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de  bacalaureat obținută în România  sau e chivalentă , indiferent de anul absolvirii liceului, fără nici o discriminare .
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x