MatV Zadaci Za Vjezbu

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  PMF Podgorica, Raˇcunarstvo i informacione tehnologije  1 Matematika V Zadaci za vjeˇzbu 1.  Ispitati da li je niz (a) (11 , 11 , 11 , 10 , 7 , 7 , 6 , 6 , 5 , 5 , 2 , 1 , 1 , 1), (b) (5 , 4 , 4 , 4 , 3 , 2 , 2 , 2) grafiˇcki i usluˇcaju da jeste konstruisati odgovaraju´ci graf. 2.  Jedanaest drugova iz odjeljenja odlaze´ci na raspust dogovorili su se da ´ce svaki od njih da se javi e-mailom petorici od ostalih deset. Da li se ovo moˇze realizovati tako da svako piˇse onimdrugovima koji ´ce i njemu pisati? Obrazloˇziti odgovor. 3.  Nacrtati oznaˇceno stablo ˇciji je Priferov kod (3, 8, 5, 2, 5, 8). 4.  Odrediti Priferov kod oznaˇcenog stabla sa slike.574 1236                       5.  Koriste´ci Primov algoritam na´ci minimalno razapinju´ce stablo grafa sa slike, polaze´ci iz ˇcvora  v . 2122 141216172511201323191815 24 v                          6.  Dat je graf   G                           (a) Odrediti matricu susjedstva grafa  G .(b) Da li u datom grafu postoji Ojlerov put? Obrazloˇziti odgovor.(c) Da li je dati graf Hamiltonov? Obrazloˇziti odgovor.(d) Nacrtati graf   G .(e) Da li je dati graf bipartitan? Obrazloˇziti odgovor. 7.  (a) Dat je graf   G  = ( V,E  ), gdje je  V    =  { v 1 ,v 2 ,v 3 ,v 4 ,v 5 ,v 6 }  i  E   =  v 1 v 2 ,v 1 v 4 ,v 2 v 3 ,v 4 v 5 ,v 4 v 6  .Odrediti graf grana  L ( G ) pridruˇzen grafu  G .(b) Da li je dobijeni graf planaran? Obrazloˇziti odgovor. 8.  Dati su grafovi  G 1  i  G 2 G 1  G 2                                                  (a) Dokazati da grafovi  G 1  i  G 2  nijesu izomorfni med¯u sobom.(b) Da li je graf   G 1  planaran? Obrazloˇziti odgovor. 9.  Dat je graf   G                          (a) Odrediti matricu incidentnosti grafa  G .(b) Da li je dati graf Ojlerov? Obrazloˇziti odgovor.(c) Da li je graf   G  poluhamiltonov? Obrazloˇziti odgovor. 10.  Dat je graf   G 2                                 (a) Koliko komponenti povezanosti ima graf   G ?(b) Da li je dati graf regularan? Obrazloˇziti odgovor.(c) Odrediti sve artikulacione ˇcvorove i sve mostove u grafu  G . 11.  (a) Ako graf   G  ima 2014 ˇcvorova i 2012 grana, da li je taj graf povezan? Obrazloˇziti odgovor.(b) Da li graf sa 2014 ˇcvorova moˇze biti samokomplementaran? Obrazloˇziti odgovor. 12.  Neka je data binarna matrica A  =  0 1 0 0 1 01 0 1 1 0 00 1 0 1 0 00 1 1 0 1 11 0 0 1 0 10 0 0 1 1 0  . (a) Odrediti graf   G  = ( V,E  ) za koji bi matrica  A  bila matrica susjedstva.(b) Za dobijeni graf odrediti matricu incidentnosti. 13.  Dat je graf   G                             (a) Dokazati da je graf   G  planaran.(b) Na koliko oblasti dati graf dijeli ravan? 14.  (a) Ispitati da li su grafovi sa slike izomorfni med¯u sobom3  G 1  G 2                          (b) Nacrtati graf   G 1 . 15.  Neka je  G  planaran graf koji dijeli ravan na 53 oblasti. Ako je svaka oblast ograniˇcena s bar petgrana, dokazati da je broj ˇcvorova bar 82.4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x