Maturski Rad Iz Racunovodstva

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Amortizacija
Share
Transcript
  Техничка школа   Матурски   рад из рачуноводства   Област: Пословна средства у предузећу   Тема: Амортизација основних средстава   Професор: Ученик:    Садржај:   ã   Увод...............................................................................................................3   1.1. Извори средстава..................................................................................3   1.2. Врсте средстава.............. .......................................................................4 1.3. Стална средства.....................................................................................4   1.4. Обртна средства........................................................ ............................4 ã   Трошкови основних средстава –   амортизација.........................................5   ã   Методе обрачуна амортизације.................................................................8   3.1. Метода временске амортизације............ ............................................8 3.2. Функционална метода..........................................................................9      1. УВОД   ПОЈАМ СРЕДСТАВА   Да би предузеће могло да обавља своју делатност мора да поседује одређена средства. Имовину предузећа можемо посматрати и дефинисати са два аспекта. Са економског аспекта имовину предузећа чини скуп различитих средстава која се користе у процесу обављања његове делатности. Са правног аспекта имовином предузећа сматра се имовина према свом пореклу.   Предузеће мора располагати одређеним средствима, тј имовином јер је то услов у процесу рада да би се добио одређени производ у процесу репродукције. Средства морају и квантитативно и квалитативно да одговарају задатку предузећа. То значи да ће једно производно предузеће, на пример, за производњу конфекције имати другачија средства од трговинског предузећа које продаје конфекцију.   1.1. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА   Средства уложена при оснивању предузећа или која су резултат пословања предузећа представљају сопствена средства, тзв.сопствени или трајни капитал. Средства прибављена путем кредита имају извор у обавезама (дуговањима) предузећа. Обавезе могу бити дугорочне и краткорочне, било да се ради о обавези према кредиторима или осталим повериоцима (добављачима).   Сва средства предузећа представљају његову бруто имовину и  књиговодственим именом се називају АКТИВА. Извори средстава називају се заједничким именом ПАСИВА . АКТИВА = ИМОВИНА = УКУПНА СРЕДСТВА = БРУТО ИМОВИНА   ПАСИВА = НЕТО ИМОВИНА (СОПСТВЕНИ КАПИТАЛ) + ОБАВЕЗЕ   1.2. ВРСТЕ СРЕДСТАВА   Пословна средства служе искључиво за обављање пословне делатности предузећа и у њих спадају стална и обртна средства. У имовину предузећа спадају још и резервна средства и средства заједничке потрошње.   1.3. ОСНОВНА ИЛИ СТАЛНА СРЕДСТВА   Основна или стална средства   су трајни, материјални облик средстава предузећа која у једном циклусу репродукције производа делимично преносе своју вредност, задржавајући употребне карактеристике до краја свог радног времена.   У стална средства убрајамо:  - земљиште  - зграде  - опрема (машине, транспортна средства, инвентар)  - вишегодишњи засади  - основно стадо  - патенти и лиценце  - дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности)   1.4. ОБРТНА СРЕДСТВА  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x