Mäns och kvinnors alkoholvanor i en tid av förändring - Förväntade resultat och utvecklingen decennierna efter det svenska EU-medlemsskapet [The alcohol habits of men and women in a time of change - expected results and the development the

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  [Men and women’s alcohol habits during a period of changes – Expected results and the development the decenniums after the Swedish membership in the European Union] Several large changes which were assumed to have a large impact on Swedes drinking
Share
Transcript
  tema Socialmedicinsk tidskrift 6/2014 587 Mäns och kvinnors alkoholvanor i en tid av förändring  – Förväntade resultat och utveckling-en decennierna efter det svenska EU-medlemsskapet Nina-Katri Gustafsson FD i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm. E-post: nina-katri.gustafsson@sociology.su.se.   Sedan 1995 har era stora förändringar genomförts vilka man antog skulle ha stora effekter på svenskarnas alkoholkonsumtion. De första studierna visade också en konsumtionsökning. Denna artikel diskuterar de senare förändring-arna som gjordes och fokuserar särskilt på hur mäns och kvinnors drickande förändrades efter 2004 i förhållande till dessa. Det fanns en förväntning om att det var bland grupper som är kända för att dricka mycket, dvs. män, unga och högkonsumenter, som man skulle se de största konsumtionsökningarna. Med facit i hand var det snarare just de grupperna som minskade sitt drickande. Istället kunde en ökning noteras bland de som utmärkt sig som lågkonsumen-ter, tex. äldre kvinnor. Artikeln avslutas med en diskussion om vad som skulle kunna förklara de oväntade resultaten.Several large changes which were assumed to have a large impact on Swe- des drinking have been implemented since 1995. The rst studies showed increases in consumption levels. This article discusses the later changes and focuses in particular on men’s and women’s drinking after 2004 and how these were affected by the changes. It was expected that population groups known to drink large amounts, i.e. men, young and high consumers, would be the ones who would increase their drinking the most. Looking back, those were rather the groups which decreased their drinking. Instead an increase could be noted among those traditionally known as low consumers, e.g. older women. The article ends with a discussion on what could explain the unexpected results. Inledning Två i grunden oförenliga alkoholkultu- rer har ställts mot varandra; den nordiska (/undantaget Danmark) och den Syd- och Centraleuropeiska. Det har nu blivit uppen- bart att det är den nordiska synen på alko- hol som fått ge vika. Svenskarnas konsum- tion av alkohol ligger redan nu på en även historiskt sett hög nivå och mycket talar för att detta bara är början på en mer långsiktig konsumtionsökning. Ovanstående citat är taget från bak-sidestexten till ”En skål för det nya millenniet” som publicerades 2003 (Leifman & Gustafsson 2003). Rap-porten skrevs under en tid då alkohol- konsumtionen hade ökat under era år. Traditionellt sett hade det svenska  588 Socialmedicinsk tidskrift 6/2014 tema drickandet främst varit förlagt till hel-ger men nu tyckte man sig se att vi till detta dessutom lade till drickande un-der vardagarna. Alkoholkonsumtionen och de problem som hör till densamma har traditionellt varit en central fråga i Sverige politiskt, men i och med Sve-riges medlemskap i Europeiska Unio-nen (EU) hade man tvingats genom- föra era förändringar som innebar att den tidigare restriktiva alkoholpolitiken försvagades. Alkoholforskare befarade därför en fortsatt dramatisk ökning av konsumtionsnivåerna och att denna utveckling därtill skulle vara större för några populationsgrupper än andra. Syfte Huvudsyftet med artikeln är att be-lysa och diskutera mäns och kvinnors drickande och alkoholrelaterade pro-blem under de senaste decennierna.  Artikeln kommer att göra en återblick på i huvudsak de senaste tio åren vad gäller alkoholkonsumtion och relatera-de problem. Den kommer att redogöra för de förväntningar som fanns kring hur dessa skulle utvecklas, i huvudsak i relation till de större förändringar som den svenska alkoholpolitiken mötte i och med att vi gick med i EU. Artikeln kommer därefter att belysa och disku-tera utvecklingen av de samma, i hu- vudsak med utgångspunkt från kvan-titativa survey-undersökningar som gjorts på populationsnivå. Nya förutsättningar för alkoholpolitiken Den största förändringen som skett under de senaste tio till tjugo åren som antagits haft konsekvenser för svensk-arnas alkoholkonsumtion och som diskuterats itigt inom den svenska alkoholforskningen är Sveriges med-lemskap i EU 1995. De alkoholpoli-tiska förändringar som genomfördes som en följd av detta var bland annat lördagsöppet på Systembolaget, sänkta skatter på vin och öl, och framför allt avskaffades införselkvoterna för pri- vatimporterad alkohol stegvis så att de 2004 motsvarade EU:s indikativa nivåer (Gustafsson 2010a). Svensk al-koholpolitik har traditionellt vilat på höga skatter, begränsad tillgänglighet och avsaknad av kommersiella intres-sen. Det är också begränsningen av pris och tillgänglighet samt åtgärder mot rattonykterhet som identierats som de starkaste kontrollinstrumenten för att hålla alkoholrelaterade skador nere. Förändringarna innebar att dessa kontrollinstrument försvagades (Gus-tafsson 2012). Mot den bakgrunden  var ett rimligt antagande att alkohol-konsumtionen och de problem som är förknippade med den skulle öka i den svenska befolkningen och att ökningen skulle vara särskilt stor bland svenskar boendes i de södra delarna av Sverige, eftersom de redan hade en hög andel privatinförsel och dessutom geogra- skt sett låg nära Tyskland och Dan -mark – de länder där priserna var som lägst. Liknande förändringar har tidi-gare särskilt visat sig påverka högkon-sumenter. Eftersom de de facto därtill skulle tjäna mer på en prissänkning än andra grupper förväntade man sig vi-dare att särskilt denna grupp skulle öka sitt drickande i relation till förändring-arna (ibid.). Som antyddes av ingressen till arti-  tema Socialmedicinsk tidskrift 6/2014 589 keln hade alkoholkonsumtionen ökat till följd av de tidigare förändringarna (Leifman & Gustafsson 2003). Med ut-gångspunkt från olika studier skattade man att konsumtionen mellan 1996 och 2002 hade ökat med närmare 24 procent, från 8.0 till 9.9 liter ren alko-hol. Forskningsresultaten tyder på att det var en faktisk ökning av alkohol-konsumtionen under de första åren, och att den främst skedde i de södra delarna av Sverige som en följd av de mer generösa införselreglerna för pri- vatimport (Ramstedt & Gustafsson 2009). De större förändringarna under 2004 (året för avskaffandet av privatin-förselkvoterna) antogs få ännu större konsekvenser för svenskarnas alko-holkonsumtion totalt sett, med särskilt stor ökning för några grupper. Kvinnligt och manligt drickande Det är väl känt att män och kvinnors dryckesvanor skiljer sig åt; män konsu-merar i genomsnitt ungefär dubbelt så mycket som kvinnor (Ramstedt m.. 2013). Detta är heller inget unikt för Sverige, utan något som observerats i såväl andra europeiska länder (Mäkelä m.. 2006) som internationellt i övrigt (Wilsnack m.. 2000). Dessa studier har visat att det nns skillnader mel -lan män och kvinnor vad gäller såväl nykterhet, hur ofta man dricker, som hur mycket man dricker vid varje till-fälle, och som en naturlig följd av detta är alkoholrelaterade problem vanligare bland män. Däremot verkar konsum-tionsskillnaderna vara mindre i norra Europa än i andra europeiska länder, och i Sverige har skillnaderna för vis-sa typer av alkoholrelaterade problem minskat under en lång tid. Man antog att män, i egenskap av storkonsumen-ter, skulle tjäna mest på att tillgänglig-heten av billigare alkohol skulle öka och, som ett resultat av detta, också öka sin konsumtion mer än andra grupper. Tidigare studier har också noterat att det nns vissa åldersskillnader då unga tenderar att dricka mer än äldre. Ungdomar har också vid tidigare för-ändringar av tillgängligheten (folköl i livsmedelsbutiker) visat sig öka sin konsumtion mer än andra åldersgrup-per (Ramstedt 2002). Man misstänkte att de nya införselreglerna även skulle bidra till en ökad smuggling och att det-ta bl.a. skulle få till följd att langningen till unga skulle öka. Eftersom det även bland unga nns en skillnad mellan kö -nen (om än mindre än bland de vux-na), förväntades detta därför särskilt ha en inverkan på de unga männens konsumtion. Hur olika grupper (kön, ålder) påverkas kan vara beroende på kontextuella sociala skillnader. Stöd för att unga män skulle vara känsligast för förändringar fann man också i Schweiz där liknande förändringar studerats. Konsumtionsutvecklingen efter 2004  Totalt sett ökade inte svenskarnas to-tala alkoholkonsumtion ytterligare ef-ter 2004 i den utsträckning som man hade befarat. Den ökning som notera-des inledningsvis sedan 1996 verkade till stor del vara tillfällig och nådde sin topp 2004. Tvärtemot vad man hade trott minskade den totala alkoholkon-sumtionen därefter stadigt till och med 2013 (Leifman & Trolldal 2014). Sam-ma mönster kunde observeras för de självskattade uppgifterna mellan åren  590 Socialmedicinsk tidskrift 6/2014 tema Figur 1. Total och självrapporterad alkoholkonsumtion 2004-2012 uppdelat på kön. Källa: Ramstedt m.., 2013. 1  Totalkonsumtionen skattas utifrån registrerade och oregistrerade siffror, dvs. självrapporterade uppgifter och försäljningsstatistik från Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker (lättöl). 2  AUDIT - Alcohol Use Disorders Identication Test, utformat främst för att identiera problem -konsumenter. 2004 och 2012 (Ramstedt m.. 2013), även om de visade en mer modest ned-gång i jämförelse med totalkonsumtio-nen 1  (se Figur 1).Enligt självskattade uppgifter (Figur 1) minskade vidare såväl män som kvin-nor sin konsumtion mellan 2004 och 2012 (Ramstedt m.. 2013). Förvånan -de nog var det männen som minskade sin konsumtion mer än kvinnorna. Delvis kan detta bero på att andelen som berusade sig minskade mer bland männen i de grupper som brukade be-rusa sig ofta. Ännu mer förvånande  var att även andelen riskkonsumenter minskade mer bland männen än kvin-norna. Ramstedt med kollegor visade  vidare att det främst var de yngre män-nen som minskade sin konsumtion, medan viss uppgång syntes bland de äldsta männen. Liknande mönster observerades bland kvinnorna. Detta går i huvudsak i linje med resultaten av Källmén med kollegor (2011) då de mellan 1997 och 2009 noterade en ökning i AUDIT 2  bland de äldsta kvin-norna, medan de yngre männen och kvinnorna uppvisade en minskning. Sammantaget tydde resultaten för hela Sverige på en minskning av alkohol-konsumtionen som verkade vara störst bland de yngre männen, medan de äld-re kvinnorna i någon mån hade ökat sin konsumtion mer än andra grupper.I de undersökningar som fokuserade på geograska skillnader uppvisa -  tema Socialmedicinsk tidskrift 6/2014 591 des också en del förvånande resultat. I en studie för perioden 2003-2006 fann Gustafsson (2010b) inga stora förändringar i alkoholkonsumtionen i de södra delarna av Sverige. Tillfäl-liga nedgångar kunde observeras för hela gruppen kvinnor samt bland de yngsta (både bland män och kvinnor) i de södra delarna mellan 2003 och 2005, men dessa nedgångar kvarstod inte under 2006. I norra delarna ob-serverades däremot en ökning, särskilt bland männen och då särskilt för män i åldersgruppen 30-49 år. Särskilda analyser för högkonsumenter visade att det fanns indikationer på att kon-sumtionen ökat bland äldre (50-80 år) högkonsumenter (ibid., Gustafs-son & Ramstedt 2011) boende i södra delarna. Jarl och kollegor (2006) drog också slutsatsen att högkonsumenter påverkats i södra delarna av Sverige i förhållande till de förändrade införsel-reglerna och fann dessutom en skill-nad mellan män och kvinnor. Deras resultat är dock svårtolkat, eftersom de analyserat sjukvårdskostnader och det tycks ha skett en förändring i hur fall prioriteras. Även i de norra delarna ökade konsumtionen bland högkon-sumerande män (Gustafsson 2010b). Dessa resultat överensstämde med de analyser som gjordes för självrappor-terade problem, då alkoholrelaterade problem som indikerar beroende eller upplevelse av förlorad självkontroll ökade bland män i norr, och problem som kunde bekräftas av någon utom-stående (externa problem, ex. att drick-andet skadat arbete/skola eller familj) ökade bland de yngsta männen, särskilt de högkonsumerande, boendes i denna region (Gustafsson 2010c). Trots viss osäkerhet tydde analyser på att kvinnor i norr skulle ha minskat sin konsum-tion (Gustafsson 2010b). Även detta resultat ck stöd i problemanalyserna, då kvinnor uppgav färre externa pro-blem (Gustafsson 2010c). Den äldsta åldersgruppen (50-80 år), bland både män och kvinnor, i de södra delarna rapporterade också färre problem kopplade till beroende eller förlorad självkontroll. Externa problem mins-kade också bland männen och sär-skilt bland de yngsta männen (16-29 år) i samma region. Specika analyser av högkonsumenterna bekräftade att det främst var i gruppen med de hög-konsumerande männen (och särskilt de yngsta) i söder som denna typ av problem minskat. Gruppen av yngre högkonsumerande män rapporterade även färre problem kopplade till bero-ende (ibid.). Detta går också i linje med den minskning av berusningsdrickande som Stafström (2007) rapporterat om för de yngre i södra delarna av Sverige.  Avslutande diskussion  Totalt sett förväntades svenskarna öka sin alkoholkonsumtion ytterligare även i och med de senare förändringar som genomfördes som ett resultat av EU-medlemskapet. I dagsläget, då 2014 närmar sig sitt slut, ser vi att de lång-siktiga konsekvenserna inte blev lika dramatiska som vi antog för runt tio år sedan. Att dessa inte blev så omfat-tande som förväntats, utan att kon-sumtionen snarare minskade, särskilt i de södra delarna, har föreslagits ha att göra med en ”nyhetens behag”; efter-som svenskarna inledningsvis ökade sin privata införsel av alkohol och till följd av det sin alkoholkonsumtion,
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x