Luận văn: Website hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ, 9đ

Please download to get full document.

View again

of 155
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành phương pháp dạy môn hóa với đề tài: Thiết kế Website hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ lớp 11 ban cơ bản, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------- Phan Đăng Khoa THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HOÁ HỮU CƠ LỚP 11 BAN CƠ BẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ------------------------- Phan Đăng Khoa THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HOÁ HỮU CƠ LỚP 11 BAN CƠ BẢN Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học môn Hoá học Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. TRỊNH VĂN BIỀU Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 3. LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Ban Giám hiệu trường ĐHSP TP. HCM, Phòng sau Đại học đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để khóa học được hoàn thành tốt đẹp. Cùng với tất cả học viên lớp Cao học Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học khóa 21, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giảng viên đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm cho cả lớp trong suốt khóa học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến thầy hướng dẫn - PGS.TS. Trịnh Văn Biều người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, cùng tất cả bạn bè thân thiết đã luôn là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt luận văn này. Phan Đăng Khoa Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 4. MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI................................5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ..................................................................................5 1.1.1. Các luận văn thạc sĩ về thiết kế website ............................................................5 1.1.2. Các luận văn thạc sĩ về thiết kế e-book .............................................................6 1.1.3. Các luận văn thạc sĩ về tự học ...........................................................................7 1.2. Tổng quan về phương pháp dạy học hóa học...........................................................9 1.2.1. Phương pháp dạy học hóa học...........................................................................9 1.2.2. Những yêu cầu chung đối với phương pháp dạy học hóa học.........................11 1.2.3. Phương pháp học tập hóa học..........................................................................13 1.3. Tự học ...................................................................................................................18 1.3.1. Thế nào là tự học .............................................................................................18 1.3.2. Vai trò của tự học.............................................................................................19 1.3.3. Một số phương châm trong tự học...................................................................20 1.3.4. Những trở ngại cho việc tự học .......................................................................21 1.3.5. Tự học qua mạng và lợi ích của nó..................................................................22 1.4. Tổng quan về website.............................................................................................24 1.4.1. Khái niệm về website ......................................................................................24 1.4.2. Khái niệm website dạy học .............................................................................24 1.4.3. Ưu điểm của website dạy học..........................................................................24 1.4.4. Hạn chế của website dạy học...........................................................................25
 • 5. 1.4.5. Những lưu ý khi sử dụng website dạy học ......................................................25 1.4.6. Một số phần mềm thiết kế website ..................................................................26 1.5. Thực trạng sử dụng website DHHH ở trường THPT.............................................31 1.5.1. Mục đích điều tra.............................................................................................31 1.5.2. Đối tượng điều tra............................................................................................31 1.5.3. Nội dung điều tra .............................................................................................32 1.5.4. Phương pháp xử lý kết quả ..............................................................................33 1.5.5. Kết quả điều tra................................................................................................33 Tóm tắt chương 1 ........................................................................................................38 Chương 2. THIẾT KẾ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ LỚP 11 BAN CƠ BẢN ....................................40 2.1. Tổng quan về chương trình Hóa học hữu cơ lớp 11 cơ bản...................................40 2.1.1. Nội dung và cấu trúc chương trình hóa học hữu cơ 11 cơ bản........................40 2.1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng và đặc điểm của phần hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông ......................................................................41 2.1.3. Các nguyên tắc sư phạm và PPDH chủ yếu sử dụng trong giảng dạy chất hữu cơ...............................................................................................................43 2.2. Nguyên tắc thiết kế website ...................................................................................47 2.2.1. Về cấu trúc.......................................................................................................47 2.2.2. Về nội dung......................................................................................................48 2.2.3. Về hình thức.....................................................................................................49 2.2.4. Về tính năng.....................................................................................................50 2.3. Quy trình thiết kế website ......................................................................................50 2.3.1. Định hướng việc thiết kế website ....................................................................50 2.3.2. Thiết kế nội dung của website .........................................................................51 2.3.3. Thiết kế website...............................................................................................51 2.3.4. Chạy thử...........................................................................................................51 2.3.5. Hoàn thiện và giới thiệu địa chỉ trang web......................................................52 2.3.6. Thử nghiệm......................................................................................................52
 • 6. 2.3.7. Đánh giá hiệu quả ............................................................................................52 2.4. Giới thiệu tổng quan về website.............................................................................52 2.4.1. Cấu trúc của website........................................................................................52 2.4.2. Mục đích thiết kế các trang của website..........................................................56 2.4.3. Ưu điểm của website trong hỗ trợ hoạt động tự học .......................................62 2.5. Nội dung của website.............................................................................................62 2.5.1. Trang chủ .........................................................................................................62 2.5.2. Trang “Bài giảng”............................................................................................63 2.5.3. Trang “Thí nghiệm”.........................................................................................64 2.5.4. Trang “Hình ảnh” ............................................................................................66 2.5.5. Trang “Bài tập”................................................................................................66 2.5.6. Trang “Đề kiểm tra” ........................................................................................70 2.5.7. Trang “Lịch sử hóa học”..................................................................................71 2.5.8. Trang “Danh nhân hóa học” ............................................................................72 2.5.9. Trang “Hóa học diệu kì”..................................................................................74 2.5.10. Trang “Truyện kể 109 nguyên tố hóa học” ...................................................74 2.5.11. Trang “Phương pháp học tập” .......................................................................75 2.5.12. Trang “Phương pháp tìm kiếm thông tin” .....................................................77 2.5.13. Trang “Thư giãn”...........................................................................................78 2.6. Sử dụng website hỗ trợ cho hoạt động tự học........................................................78 2.6.1. Cách sử dụng website trên máy tính................................................................78 2.6.2. Sử dụng website nâng cao hiệu quả tự học......................................................80 Tóm tắt chương 2 ........................................................................................................81 Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ..................................................................83 3.1. Mục đích thực nghiệm ...........................................................................................83 3.2. Đối tượng thực nghiệm ..........................................................................................83 3.3. Nội dung thực nghiệm............................................................................................83 3.4. Tiến hành thực nghiệm...........................................................................................83 3.5. Phương pháp phân tích kết quả thực nghiệm.........................................................84
 • 7. 3.6. Kết quả thực nghiệm ..............................................................................................86 3.6.1. Kết quả thực nghiệm định lượng .....................................................................86 3.6.2. Kết quả thực nghiệm định tính ........................................................................95 3.7. Một số kinh nghiệm để sử dụng website có hiệu quả rút ra từ thực nghiệm.......101 Tóm tắt chương 3 ......................................................................................................102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................104 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................108 PHỤ LỤC
 • 8. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNTT : Công nghệ thông tin CTPT : Công thức phân tử DHHH : Dạy học hóa học ĐHSP : Đại học Sư phạm GD : Giáo dục GV : Giáo viên HS : Học sinh PPDH : Phương pháp dạy học SBT : Sách bài tập SGK : Sách giáo khoa THPT : Trung học phổ thông
 • 9. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Thống kê số lượng HS tham gia điều tra ............................................ 32 Bảng 1.2. Thống kê số lượng GV tham gia điều tra............................................ 32 Bảng 1.3. Điểm quy đổi mức độ trả lời của phiếu thăm dò .................................. 33 Bảng 1.4. Thực trạng sử dụng website của HS .................................................... 34 Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng website hỗ trợ hoạt động tự học của HS ................... 34 Bảng 1.6. Thuận lợi và khó khăn của HS khi sử dụng website hỗ trợ tự học........ 35 Bảng 1.7. Thực trạng sử dụng website hỗ trợ giảng dạy bộ môn hóa học ............ 36 Bảng 1.8. Thuận lợi và khó khăn của GV khi sử dụng website............................ 36 Bảng 3.1. Danh sách các lớp TN và ĐC .............................................................. 84 Bảng 3.2. Kết quả bài kiểm tra lần 1 ................................................................... 87 Bảng 3.3. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích bài kiểm tra lần 1.......... 88 Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra lần 1........................................ 89 Bảng 3.5. Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra lần 1 ....................... 89 Bảng 3.6. Kết quả bài kiểm tra lần 2 ................................................................... 90 Bảng 3.7. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích bài kiểm tra lần 2.......... 91 Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra lần 2........................................ 92 Bảng 3.9. Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra lần 2 ....................... 92 Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả hai bài kiểm tra ..................................................... 93 Bảng 3.11. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích 2 bài kiểm tra.............. 93 Bảng 3.12. Tổng hợp kết quả học tập tổng 2 bài kiểm tra.................................... 94 Bảng 3.13. Tổng hợp các tham số đặc trưng của 2 bài kiểm tra .......................... 95 Bảng 3.14. Thống kê danh sách GV tham gia nhận xét........................................ 96 Bảng 3.15. Thống kê số lượng HS tham gia nhận xét.......................................... 96 Bảng 3.16. Ý kiến nhận xét của GV .................................................................... 97 Bảng 3.17. Ý kiến nhận xét của HS..................................................................... 98
 • 10. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1. Hình ảnh phần mềm Macromedia Dreamweaver ................................... 26 Hình 1.2. Giao diện phần mềm Macromedia Dreamweaver khi mới khởi động ..... 27 Hình 1.3. Màn hình làm việc của Macromedia Dreamweaver ............................... 28 Hình 1.4. Hình ảnh phần mềm Adobe Photoshop.................................................. 28 Hình 1.5. Màn hình làm việc của Adobe Photoshop.............................................. 29 Hình 1.6. Hình ảnh phần mềm Flash Professional 8 .............................................. 30 Hình 1.7. Giao diện phần mềm Macromedia Flash khi mới khởi động .................. 31 Hình 2.1. Sơ đồ cấu trúc phần “Tài liệu tự học” của website................................. 53 Hình 2.2. Sơ đồ cấu trúc phần “Tư liệu tham khảo” của website ........................... 55 Hình 2.3. Giao diện trang chủ ............................................................................... 63 Hình 2.4. Giao diện trang “Bài giảng”................................................................... 64 Hình 2.5. Giao diện trang “Thí nghiệm”................................................................ 65 Hình 2.6. Giao diện trang “Hình ảnh” ................................................................... 66 Hình 2.7. Giao diện trang “Bài tập” phần “Một số vấn đề cần chú ý khi giải bài tập hóa hữu cơ”...................................................................................... 67 Hình 2.8. Giao diện trang “Bài tập” phần “Phương pháp giải nhanh các bài toán hóa hữu cơ 11”....................................................................................... 68 Hình 2.9. Giao diện trang “Bài tập” phần “Bài tập trắc nghiệm” ........................... 69 Hình 2.10. Giao diện trang “Bài tập” phần “Bài tập tự luận”................................. 70 Hình 2.11. Giao diện trang “Đề kiểm tra” ............................................................. 71 Hình 2.12. Giao diện trang “Lịch sử hóa học”....................................................... 72 Hình 2.13. Giao diện trang “Danh nhân hóa học”.................................................. 73 Hình 2.14. Giao diện trang “Hóa học diệu kì” ....................................................... 74 Hình 2.15. Giao diện trang “Truyện kể 109 nguyên tố hóa học”............................ 75 Hình 2.16. Giao diện trang “Phương pháp học tập”............................................... 77 Hình 2.17. Giao diện trang “Phương pháp tìm kiếm thông tin” ............................. 77 Hình 2.18. Giao diện trang “Thư giãn”.................................................................. 78 Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích bài kiểm tra lần 1................................................. 88
 • 11. Hình 3.2. Biểu đồ kết quả học tập bài kiểm tra lần 1................................................89 Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích bài kiểm tra lần 2 ...................................................91 Hình 3.4. Biểu đồ kết quả học tập bài kiểm tra lần 2................................................92 Hình 3.5. Đồ thị đường lũy tích 2 bài kiểm tra ........................................................94 Hình 3.6. Biểu đồ kết quả học tập 2 bài kiểm tra .....................................................94
 • 12. 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Công nghệ thông tin (CNTT) - đặc biệt là internet, bắt đầu được sử dụng ở Hoa Kỳ vào những thập niên 90 của thế kỉ trước và sau đó bắt đầu được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Thật khó có thể hình dung được thế giới của chúng ta sẽ như thế nào nếu như không có các ứng dụng CNTT và nó ngày càng khẳng định được tính hữu dụng và sức mạnh trong mọi phương diện, mọi ngành nghề của cuộc sống, nhất là trong thời đại ngày nay. Internet, đầu tiên được áp dụng nhằm mục đích quân sự và công nghiệp, sau đó mới được ứng dụng vào giáo dục và ngành giáo dục cũng đã từng bước tiếp cận với công nghệ hiện đại này. Có thể tin tưởng rằng CNTT có thể đem lại giá trị cho quá trình giảng dạy và học tập. Ở nước ta, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục rất được mong đợi. Các nhà giáo dục được khuyến khích ứng dụng CNTT hợp lý ở tất cả các lớp học và các môn học. Và đặc biệt là trong đổi mới PPDH: áp dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp ứng dụng CNTT ngay trong mỗi môn học một cách hiệu quả và sáng tạo ở những nơi có điều kiện thiết bị tin học; phát huy tính tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng internet của người học; tạo điều kiện để người học có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, tìm được nội dung học phù hợp; xóa bỏ sự lạc hậu về công nghệ và thông tin do khoảng cách địa lý đem lại. Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài trình chiếu, bài giảng điện tử, giáo án trên máy tính, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy qua website của các cơ sở Giáo dục và Đào tạo, qua diễn đàn giáo dục trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm, gắn bó rất mật thiết với cuộc sống và với các quá trình sản xuất. Do vậy tạo sự hứng thú học tập bộ môn hóa học đối với học sinh là một việc làm hết sức cần thiết và thiết thực giúp môn hóa ngày càng trở nên gần gũi, sinh động và hứng thú hơn đối với học sinh, để giờ học môn hóa học đạt hiệu quả hơn và trở nên nhẹ nhàng hơn đối với người dạy và người học. Ứng dụng CNTT vào dạy và học hóa học là một xu hướng mới và tiến bộ đang được ngành giáo dục quan tâm. Với xu thế phát triển cơ sở hạ tầng CNTT hiện
 • 13. 2 nay trong cả nước, internet ngày càng trở nên gần gũi hơn với mọi người. Đối với việc học bộ môn hóa học ở trường THPT thì internet - cụ thể là các website cung cấp cho học sinh nguồn tài liệu phong phú giúp các em hiểu sâu sắc hơn nội dung bài học và mở mang thêm vốn kiến thức của mình. Bên cạnh đó, website cũng cung cấp cho học sinh một hệ thống bài tập đa dạng cùng với nhiều phương pháp giải ứng với mỗi dạng bài tập khác nhau để hỗ trợ các em rèn luyện khả năng giải bài tập hóa học được tốt hơn. Đối với một số nội dung học tập mang tính trừu tượng cao hay những thí nghiệm phức tạp, có tính độc hại thì website cũng
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x