Luận văn: Tài liệu hỗ trợ việc dạy học phần hóa phi kim lớp 10

Please download to get full document.

View again

of 158
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành phương pháp dạy hóa học với đề tài: Thiết kế tài liệu hỗ trợ việc dạy và học phần hóa phi kim lớp 10 với đối tượng học sinh trung bình – yếu, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Trần Thị Thúy Nga LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Trần Thị Thúy Nga Chuyên ngành : Lý luận và Phương pháp dạy học môn Hóa học Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ VĂN NĂM Thành phố Hồ Chí Minh – 2012
 • 3. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn có sự động viên giúp đỡ của thầy cô, gia đình, bạn bè và người thân. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến: - PGS.TS Lê Văn Năm, thầy đã giúp tôi có được những định hướng rõ ràng, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ khi tôi khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài và luôn tạo cơ hội để tôi có thể phát huy hết khả năng của mình trong việc nghiên cứu khoa học. - PGS.TS Trịnh Văn Biều, thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp trở ngại trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. - Ban lãnh đạo, cùng các thầy cô giáo khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM đã tổ chức và thực hiện thành công khóa đạo tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Hóa học để tôi có điều kiện học tập, nâng cao trình độ về lĩnh vực mà mình tâm huyết. - Phòng Sau đại học – trường Đại học Sư phạm Tp.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được hoàn thành luận văn đúng tiến độ. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia đình đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và đóng góp những ý kiến quý báu để giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tác giả
 • 4. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.....................4 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .....................................................................4 1.1.1. Các khóa luận tốt nghiệp về học sinh trung bình – yếu............................4 1.1.2. Các luận văn thạc sĩ về học sinh trung bình – yếu....................................4 1.1.3. Các luận văn thạc sĩ về tài liệu hỗ trợ dạy và học.....................................5 1.2. Một số vấn đề về quá trình dạy học .................................................................6 1.2.1. Quá trình dạy học......................................................................................6 1.2.2. Dạy học phân hóa......................................................................................8 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh ........................12 1.3. Tài liệu dạy học..............................................................................................15 1.3.1. Khái niệm tài liệu....................................................................................15 1.3.2. Tài liệu dạy học.......................................................................................16 1.4. Học sinh trung bình – yếu môn Hóa học .......................................................19 1.4.1. Khái niệm học sinh trung bình – yếu......................................................19 1.4.2. Một số đặc điểm của HSTBY .................................................................19 1.4.3. Nguyên nhân học sinh học yếu môn Hóa ...............................................23 1.4.4. Những khó khăn khi dạy HSTBY môn Hóa...........................................28 1.5. Thực trạng dạy học và sử dụng tài liệu dạy học môn Hóa ở THPT ..............29 1.5.1. Mục đích điều tra ....................................................................................29 1.5.2. Phương pháp điều tra ..............................................................................29
 • 5. 1.5.3. Kết quả điều tra.......................................................................................29 Tóm tắt chương 1 ......................................................................................................33 CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TÀI LIỆU HỖ TRỢ VIỆC DẠY VÀ HỌC PHẦN HÓA PHI KIM LỚP 10 VỚI ĐỐI TƯỢNG HSTBY.........................................34 2.1. Tổng quan phần hóa phi kim lớp 10 ..............................................................34 2.1.1. Cấu trúc và nội dung phần hóa phi kim lớp 10.......................................34 2.1.2. Mục tiêu cơ bản phần hóa phi kim lớp 10...............................................35 2.1.3. Một số lưu ý khi dạy học phần hóa phi kim lớp 10 với HSTBY...........36 2.1.4. Phương pháp dạy học phần hóa phi kim lớp 10......................................38 2.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho HSTBY môn Hóa ...........39 2.3. Giới thiệu tổng quan về tài liệu hỗ trợ việc dạy và học môn Hóa học cho HSTBY ............................................................................................41 2.3.1. Ý tưởng thiết kế.......................................................................................41 2.3.2. Cấu trúc của tài liệu.................................................................................42 2.3.3. Điểm mới của tài liệu..............................................................................44 2.4. Thiết kế vở ghi bài phần phi kim lớp 10 ‎cho HSTBY...................................45 2.4.1. Những định hướng khi thiết kế vở ghi bài cho HSTBY .........................45 2.4.2. Cấu trúc của vở ghi bài ...........................................................................46 2.4.3. Vở ghi bài phần phi kim lớp 10 ..............................................................47 2.5. Hệ thống hóa lý thuyết phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY....................58 2.5.1. Nguyên tắc khi hệ thống hóa lý thuyết dùng cho HSTBY .....................58 2.5.2. Qui trình hệ thống hóa lý thuyết dùng cho HSTBY ...............................59 2.5.3. Hệ thống lý thuyết tóm tắt phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY .......59 2.6. Thiết kế hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY ................69 2.6.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập dùng cho HSTBY......................69 2.6.2. Quy trình xây dựng hệ thống bài tập dùng cho HSTBY.........................70 2.6.3. Xây dựng algorit phương pháp giải một số dạng bài tập phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY .....................................................................71 2.6.4. Hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY.......................86
 • 6. 2.7. Thiết kế các đề kiểm tra để học sinh tự đánh giá kết quả học tập .................99 2.7.1. Các đề tự kiểm tra thường xuyên............................................................99 2.7.2. Các đề tự kiểm tra định kì.....................................................................102 2.7.3. Phần hướng dẫn giải và đáp án .............................................................104 2.8. Sử dụng tài liệu hỗ trợ dạy và học phần phi kim lớp 10 để nâng cao kết quả học tập của HSTBY ...............................................................105 2.8.1. Đối với HSTBY ....................................................................................105 2.8.2. Đối với GV............................................................................................106 2.8.3. Những lưu ý khi sử dụng tài liệu ..........................................................108 2.8.4. Một số giáo án sử dụng tài liệu hỗ trợ dạy và học cho HSTBY phần phi kim lớp 10 .................................................................................................109 Tóm tắt chương 2 ....................................................................................................119 CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .....................................................120 3.1. Mục đích thực nghiệm .................................................................................120 3.2. Đối tượng thực nghiệm ...............................................................................120 3.3. Tiến hành thực nghiệm.................................................................................120 3.3.1. Chuẩn bị ................................................................................................120 3.3.2. Tiến hành thực nghiệm..........................................................................121 3.3.3. Tiến hành kiểm tra, chấm điểm.............................................................121 3.3.4. Xử lý kết quả thực nghiệm....................................................................121 3.4. Kết quả thực nghiệm ....................................................................................122 3.4.1. Kết quả định lượng................................................................................122 3.4.2. Kết quả định tính...................................................................................129 Tóm tắt chương 3 ....................................................................................................131 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................132 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................136 PHỤ LỤC
 • 7. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BT : bài tập BTVN : bài tập về nhà CTCT : công thức cấu tạo dd : dung dịch DH : dạy học DHPH : dạy học phân hóa ĐC : đối chứng ĐHSP : đại học sư phạm đktc : điều kiện tiêu chuẩn g : gam GV : giáo viên HĐ : hoạt động HS : học sinh HSTBY : học sinh trung bình – yếu HTBT : hệ thống bài tập NXB : nhà xuất bản PPDH : phương pháp dạy học PTHH : phương trình hóa học PTN : phòng thí nghiệm ptpư : phương trình phản ứng SGK : sách giáo khoa SBT : sách bài tập TB : trung bình TCHH : tính chất hóa học TCVL : tính chất vật lí THPT : trung học phổ thông TN : thực nghiệm Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh
 • 8. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 1.1. Số lượng và kiến thức của tài liệu dùng cho HSTBY 29 Bảng 1.2. Nguồn tài liệu GV thường sử dụng cho HSTBY 30 Bảng 1.3. Các hình thức hệ thống hóa lý thuyết của GV 30 Bảng 1.4. Đánh giá của GV về nguyên nhân học sinh học yếu môn Hóa 30 Bảng 1.5. Đánh giá của GV về mức độ sử dụng các hình thức dạy học 31 Bảng 2.1. Bảng hóa trị cần nhớ 59 Bảng 2.2. Các công thức thường dùng khi giải bài tập 61 Bảng 2.3. Bảng tóm tắt bài “Khái quát về nhóm halogen” 62 Bảng 2.4. Bảng tóm tắt bài “Sơ lược về hợp chất có oxi của clo” 65 Bảng 2.5. Bảng tóm tắt bài “Luyện tập nhóm halogen” 67 Bảng 2.6. Phân loại một số dạng bài tập phần phi kim lớp 10 73 Bảng 2.7. Bảng thứ tự nhận biết một số muối 77 Bảng 2.8. Bảng thứ tự nhận biết một số khí 77 Bảng 3.1. Danh sách các lớp thực nghiệm và đối chứng 120 Bảng 3.2. Bảng điểm bài kiểm tra lần 1 122 Bảng 3.3. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích bài kiểm tra lần 1 123 Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra lần 1 124 Bảng 3.5. Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra lần 1 124 Bảng 3.6. Bảng điểm bài kiểm tra lần 2 125 Bảng 3.7. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích bài kiểm tra lần 2 125 Bảng 3.8. Tổng hợp kết quả học tập bài kiểm tra lần 2 126 Bảng 3.9. Tổng hợp các tham số đặc trưng của bài kiểm tra lần 2 126 Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả của 2 bài kiểm tra 127 Bảng 3.11. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích tổng hợp 2 bài kiểm tra 127 Bảng 3.12. Tổng hợp kết quả học tập của 2 bài kiểm tra 128 Bảng 3.13. Tổng hợp các tham số đặc trưng của 2 bài kiểm tra 128 Bảng 3.14. Kết quả đánh giá chung của HS về tài liệu hỗ trợ dạy và học 130 Bảng 3.15. Kết quả đánh giá tính hiệu quả của tài liệu hỗ trợ dạy và học 130
 • 9. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Trang Hình 1.1. Các dạng vật chất của tài liệu dạy học 17 Hình 2.1. Mối quan hệ giữa các chất vô cơ 60 Hình 2.2. Phân loại các chất vô cơ 60 Hình 2.3. Sơ đồ tư duy bài “Clo” 63 Hình 2.4. Sơ đồ tư duy bài “Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua” 64 Hình 2.5. Sơ đồ tư duy bài “Flo – Brom – Iot” 66 Hình 2.6. Sơ đồ tư duy bài “Luyện tập nhóm halogen” 68 Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích bài kiểm tra lần 1 124 Hình 3.2. Biểu đồ kết quả học tập bài kiểm tra lần 1 124 Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích bài kiểm tra lần 2 126 Hình 3.4. Biểu đồ kết quả học tập bài kiểm tra lần 2 126 Hình 3.5. Đồ thị đường lũy tích 2 bài kiểm tra 127 Hình 3.6. Biểu đồ tổng hợp kết quả học tập của 2 bài kiểm tra 128
 • 10. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài “Dạy tốt, học tốt” là gì? Làm thế nào để “dạy tốt, học tốt”? Đây là câu hỏi hết sức cơ bản, thật trung tâm và vĩnh hằng của các nhà giáo chân chính. Nó càng trở nên cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Thời đại chúng ta đang sống ngày nay là thời đại mà thế giới đang xảy ra sự bùng nổ về tri thức, khoa học và công nghệ. Xã hội mới là một xã hội “dựa vào tri thức”, dựa vào tư duy sáng tạo, tài năng sáng chế của con người. Trong các ngành khoa học tự nhiên, hóa học là ngành khoa học thực nghiệm. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của hóa học trong cuộc sống và nhất là vị trí của nó đối với các ngành khoa học khác. Chương trình học ở bậc THPT ngày nay có thể nói là quá tải. Cùng một lúc học sinh phải học nhiều môn học khác nhau. Mặt khác, ở mỗi môn học, giáo viên lại muốn nâng cao và mở rộng kiến thức. Chính điều này đã gây áp lực đối với học sinh. Đa phần các em cảm thấy hoang mang, lo sợ, dẫn đến chán nản và mệt mỏi, buông xuôi. Vì thế, số học sinh bị mất căn bản trên thực tế là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, chất lượng học tập bộ môn Hóa học của học sinh ở trường THPT ngày càng giảm sút. Số lượng học sinh khá – giỏi môn Hóa chiếm tỉ lệ thấp. Song song đó, tỉ lệ học sinh trung bình – yếu tăng mạnh. Điều này là nỗi trăn trở cho người làm công tác giáo dục. Mặt khác, hóa học là môn học có kiến thức bậc thang. Do đó, việc truyền thụ kiến thức mới cho học sinh trung bình – yếu gặp nhiều khó khăn hơn vì các em bị mất căn bản, không nắm vững kiến thức cũ. Từ đó học sinh cảm thấy “sợ Hóa”. Trên thực tế việc học tập bộ môn Hóa còn gặp nhiều hạn chế vì tài liệu tham khảo xuất hiện trên thị trường sách và trên mạng internet ngày càng nhiều nhưng thường tập trung vào đối tượng học sinh khá – giỏi, còn học sinh trung bình – yếu thì rất ít tài liệu đề cập đến. Làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập bộ môn Hóa học cho học sinh trung bình – yếu ở trường THPT là vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Trong đó,
 • 11. 2 việc đề xuất những biện pháp cần thiết để góp phần giảm tỉ lệ học sinh trung bình – yếu, giúp các em học tốt môn Hóa học là điều chúng tôi hết sức quan tâm. Đó là lí do chúng tôi chọn đã đề tài “Thiết kế tài liệu hỗ trợ việc dạy và học phần hóa phi kim lớp 10 với đối tượng học sinh trung bình – yếu”. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, thiết kế tài liệu hỗ trợ việc dạy và học phần hóa phi kim lớp 10 giúp HSTBY nâng cao kết quả học tập môn Hóa học. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: quá trình dạy học, tài liệu dạy học, những vấn đề về HSTBY môn Hóa học, những khó khăn khi dạy HSTBY môn Hóa. - Tìm hiểu thực trạng dạy học và sử dụng tài liệu dạy học môn Hóa ở THPT. - Nghiên cứu tổng quan phần hóa phi kim lớp 10. - Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học cho HSTBY môn Hóa. - Thiết kế tài liệu giúp HSTBY môn Hóa nâng cao kết quả học tập. + Thiết kế vở ghi bài phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY. + Hệ thống hóa lý thuyết phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY. + Xây dựng hệ thống bài tập phần phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY. + Thiết kế các đề kiểm tra để học sinh tự đánh giá kết quả học tập. - Thiết kế một số giáo án có sử dụng tài liệu đã xây dựng trong giảng dạy một số bài lên lớp phần phi kim lớp 10. - Thực nghiệm sư phạm ở một số trường THPT để chứng minh tính khả thi và hiệu quả của đề tài. 4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hoá học ở trường THPT. - Đối tượng nghiên cứu: Việc thiết kế các tài liệu hỗ trợ việc dạy và học môn Hóa học với đối tượng HSTBY. 5. Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Tài liệu sẽ thiết kế nằm trong phần hóa phi kim lớp 10 THPT. - Địa bàn nghiên cứu: Một số trường THPT ở tỉnh Long An, Tp.HCM.
 • 12. 3 - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012. 6. Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế tài liệu hỗ trợ dạy học phù hợp, đảm bảo tính khoa học và được sử dụng một cách hợp lí thì sẽ góp phần nâng cao kết quả học tập của HSTBY môn Hóa học lớp 10 THPT. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận - Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài. - Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá. 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra thực trạng dạy học và sử dụng tài liệu dạy học môn Hóa ở THPT. - Quan sát, trò chuyện với học sinh. - Trao đổi, rút kinh nghiệm với các giáo viên và các chuyên gia. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính hiệu quả và khả thi của đề tài. - Điều tra sau thực nghiệm sư phạm. 7.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học Dùng thống kê toán học để xử lý các số liệu thực nghiệm sư phạm thu được từ đó rút ra kết luận. 8. Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu Thiết kế tài liệu hỗ trợ việc dạy và học môn Hóa học, giúp HSTBY môn Hóa nâng cao kết quả học tập. - Thiết kế vở ghi bài phần hóa phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY. - Hệ thống hóa lý thuyết phần hóa phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY. - Xây dựng hệ thống bài tập phần hóa phi kim lớp 10 dùng cho HSTBY. - Thiết kế các đề kiểm tra để học sinh tự đánh giá kết quả học tập. - Thiết kế một số giáo án có sử dụng tài liệu đã xây dựng trong giảng dạy một số bài lên lớp phần phi kim lớp 10.
 • 13. 4 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Về đề tài học sinh trung bình – yếu và thiết kế tài liệu hỗ trợ dạy học từ trước đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu. Chúng tôi xin nêu một số công trình ở ĐHSP Tp.HCM có liên quan đến đề tài như sau: 1.1.1. Các khóa luận tốt nghiệp về học sinh trung bình – yếu - Trần Thị Hoài Phương (1996), Phương pháp bồi dưỡng học sinh yếu hóa lấy lại căn bản, Khóa luận tốt nghiệp. - Trần Đức Hạ Uyên (2003), Phụ đạo học sinh yếu, Khóa luận tốt nghiệp. Trong hai đề tài nghiên cứu về học sinh yếu trên các tác giả đã nêu được một số nguyên nhân dẫn đến việc học sinh học yếu môn Hóa và nêu ra một số phương pháp để bồi dưỡng học sinh yếu lấy lại căn bản. Tuy nhiên, phạm vi thực hiện các phương pháp còn hạn hẹp, chưa nêu rõ cách thức sử dụng mỗi phương pháp. Các đề tài này chỉ phân tích một mặt vấn đề mà học sinh yếu mắc phải nhưng chưa đưa ra được những biện pháp cụ thể để bồi dưỡng HS yếu. 1.1.2. Các luận văn thạc sĩ về học sinh trung bình – yếu 1- Nguyễn Anh Duy (2010), Những biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu môn Hóa lớp 10 THPT. 2- Đặng Thị Duyên (2011), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học chương Sự điện li lớp 11 với đối tượng học sinh trung bình – yếu. 3- Nguyễn Thị Hoài Hương (2012), Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập hóa học dùng cho học sinh trung bình, yếu lớp 10 THPT. 4- Lương Thị Hương (2011), Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình – yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản THPT. 5- Dương Thị Y Linh (2011), Các biện pháp giúp học sinh trung bình, yếu học tốt môn Hóa học lớp 11 ban cơ bản ở trường trung học phổ thông. 6- Phan Thị Lan Phương (2011), Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu môn Hóa học lớp 11 ban cơ bản THPT.
 • 14. 5 7- Nguyễn Thị Tuyết Trang (2012), Một số biện pháp giúp học sinh trung bình, yếu học tốt môn Hóa học phần hiđrocacbon lớp 11 ban cơ bản. 8- Lê Thị Phương Thúy (2011), Xây dựng hệ thống bài tập hóa hữu cơ 12 nhằm rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho học sinh yếu môn Hóa ở trường THPT. 1.1.3. Các luận văn thạc sĩ về tài liệu hỗ trợ dạy và học 1- Huỳnh Lâm Thị Ngọc Thảo (2011), Thiết kế e-book hỗ trợ việc dạy và học hóa hữu cơ lớp 11 ban cơ bản. 2- Trịnh Lê Hồng Phương (2011), Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học phần cấ
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x