Luận văn: Phát triển du lịch biển, đảo tại tỉnh Kiên Giang, HAY, 9đ

Please download to get full document.

View again

of 146
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Download luận văn thạc sĩ ngành địa lí học với đề tài: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch biển, đảo tại tỉnh Kiên Giang, cho các bạn làm luận văn tham khảo
Share
Transcript
 • 1. BBỘỘ GGIIÁÁOO DDỤỤCC VVÀÀ ĐĐÀÀOO TTẠẠOO TTRRƯƯỜỜNNGG ĐĐẠẠII HHỌỌCC SSƯƯ PPHHẠẠMM TTPP.. HHỒỒ CCHHÍÍ MMIINNHH -------------------------- TTrrầầmm CCôônngg KKhhaannhh TTIIỀỀMM NNĂĂNNGG VVÀÀ ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG PPHHÁÁTT TTRRIIỂỂNN DDUU LLỊỊCCHH BBIIỂỂNN,, ĐĐẢẢOO TTẠẠII TTỈỈNNHH KKIIÊÊNN GGIIAANNGG LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ ĐĐỊỊAA LLÝÝ HHỌỌCC Thành phố Hồ Chí Minh - 2012
 • 2. BBỘỘ GGIIÁÁOO DDỤỤCC VVÀÀ ĐĐÀÀOO TTẠẠOO TTRRƯƯỜỜNNGG ĐĐẠẠII HHỌỌCC SSƯƯ PPHHẠẠMM TTPP.. HHỒỒ CCHHÍÍ MMIINNHH -------------------- TTrrầầmm CCôônngg KKhhaannhh TTIIỀỀMM NNĂĂNNGG VVÀÀ ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG PPHHÁÁTT TTRRIIỂỂNN DDUU LLỊỊCCHH BBIIỂỂNN,, ĐĐẢẢOO TTẠẠII TTỈỈNNHH KKIIÊÊNN GGIIAANNGG CChhuuyyêênn nnggàànnhh:: ĐĐịịaa LLýý HHọọcc ((TTĐĐLLTTNN)) MMãã ssốố:: 6600 3311 9955 LLUUẬẬNN VVĂĂNN TTHHẠẠCC SSĨĨ ĐĐỊỊAA LLÝÝ HHỌỌCC NNGGƯƯỜỜII HHƯƯỚỚNNGG DDẪẪNN KKHHOOAA HHỌỌCC:: TTSS.. ĐĐÀÀOO NNGGỌỌCC CCẢẢNNHH
 • 3. ii LLỜỜII CCAAMM ĐĐOOAANN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của chính bản thân. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào tính đến thời điểm hiện tại. Các số liệu minh họa thực tế được sử dụng để phân tích trong luận văn đã được sự đồng ý của các quý cơ quan ban ngành có liên quan. Tác giả luận văn
 • 4. iiii LLỜỜII CCẢẢMM ƠƠNN Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp “Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch biển, đảo tại tỉnh Kiên Giang”. Đầu tiên, tôi xin gởi lời biết ơn chân thành đến cha và mẹ đã luôn là chỗ dựa vững chắc, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi có thể học tập và nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Tôi xin gởi lời tri ân đến tất cả các quý thầy cô của khoa Địa Lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho tôi những kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý thực sự quý báu. Đặc biệt là TS. Đào Ngọc Cảnh (đại học Cần Thơ) đã tận tụy định hướng, chỉ dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cám ơn các cơ quan, đơn vị: Phòng sau đại học trường đại học sư phạm Hồ Chí Minh, thư viện trường đại học sư phạm, Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch tỉnh Kiên Giang, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Kiên Giang, công ty du lịch tỉnh Kiên Giang đã tạo điều kiện cung cấp cho tôi nhiều nguồn thông tin và tài liệu hữu ích trong quá trình thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn bè của tôi những người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Trân trọng!
 • 5. iiiiii MMỤỤCC LLỤỤCC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i LỜI CẢM ƠN........................................................................................................... ii MỤC LỤC................................................................................................................ iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................ viii DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................ix DANH MỤC CÁC HÌNH.........................................................................................x MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu................................................................1 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu....................................................................2 2.1. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................2 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu..................................................................................2 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ......................................................................2 4. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ................................................................................3 5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu.........................................................4 5.1. Quan điểm nghiên cứu ...............................................................................4 5.1.1.Quan điểm tổng hợp lãnh thổ ..............................................................4 5.1.2. Quan điểm tổng hợp ............................................................................5 5.1.3. Quan điểm phát triển bền vững..........................................................6 5.1.4. Quan điểm lịch sử - Viễn cảnh............................................................6 5.2. Các phương pháp nghiên cứu....................................................................7 5.2.1. Phương pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu......................7 5.2.2. Phương pháp phân tích hệ thống .......................................................7 5.2.3. Phương pháp điều tra thực địa...........................................................7 5.2.4. Phương pháp bản đồ............................................................................7 6. Đóng góp chủ yếu của luận án..........................................................................8 7. Cấu trúc của luận án.........................................................................................8
 • 6. iivv PHẦN NỘI DUNG ....................................................................................................9 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BIỂN, ĐẢO....................................9 1.1. Một số vấn đề về du lịch.................................................................................9 1.1.1. Khái niệm và phân loại du lịch...............................................................9 1.1.1.1. Khái niệm du lịch (Tourism)...............................................................9 1.1.1.2. Phân loại du lịch (loại hình du lịch).................................................11 1.1.2. Chức năng của du lịch...........................................................................12 1.1.2.1. Chức năng xã hội ..............................................................................12 1.1.2.2. Chức năng kinh tế .............................................................................13 1.1.2.3. Chức năng sinh thái ..........................................................................15 1.1.2.4. Chức năng chính trị ..........................................................................16 1.2. Tài nguyên du lịch ........................................................................................16 1.2.1. Khái niệm tài nguyên du lịch................................................................16 1.2.2. Phân loại tài nguyên du lịch..................................................................17 1.2.3. Vai trò của tài nguyên du lịch đối với sự phát triển du lịch ..............17 1.3. Sản phẩm du lịch ..........................................................................................18 1.3.1. Khái niệm................................................................................................18 1.3.2. Các thành phần của sản phẩm du lịch.................................................19 1.3.2.1. Thành phần sản phẩm du lịch phân theo hình thái vật chất.............19 1.3.2.2. Thành phần của sản phẩm du lịch phân theo loại hình dịch vụ.......20 1.3.2.3. Thành phần sản phẩm du lịch phân theo tính chất dịch vụ ..............20 1.3.3. Đặc điểm của sản phẩm du lịch............................................................20 1.3.3.1. Sản phẩm du lịch không hiện hữu trước người mua.........................20 1.3.3.2. Quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm du lịch diễn ra đồng thời .21 1.3.3.3. Sản phẩm du lịch có tính sử dụng tạm thời và không có tính sở hữu ........................................................................................................................21 1.3.3.4. Sản phẩm du lịch có những yếu tố đặc thù, không bị mất đi giá trị khi đã sử dụng................................................................................................21 1.3.3.5. Sản phẩm du lịch không thể lưu kho, tích trữ được..........................22
 • 7. vv 1.3.3.6. Sản phẩm du lịch có tính thời vụ.......................................................22 1.4. Du lịch biển, đảo ...........................................................................................22 1.4.1 Khái niệm du lịch biển, đảo ...................................................................22 1.4.2. Vai trò của du lịch biển đảo..................................................................23 1.4.3. Điều kiện phát triển du lịch biển, đảo..................................................24 1.4.3.1. Những điều kiện chung .....................................................................24 1.4.3.2. Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch .....................................26 1.4.3.3. Khả năng cung ứng nhu cầu du lịch .................................................27 1.4.4. Một số loại hình du lịch biển, đảo ........................................................29 Tiểu kết chương 1 ................................................................................................30 Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO TỈNH KIÊN GIANG.....................................................................................31 2.1. Khái quát về biển, đảo tỉnh Kiên Giang.....................................................31 2.1.1. Giới thiệu về tỉnh Kiên Giang...............................................................31 2.1.1.1. Vị trí địa lý ........................................................................................31 2.1.1.2. Đặc điểm tự nhiên.............................................................................31 2.1.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội ..................................................................33 2.1.2. Các bộ phận vùng biển, đảo Kiên Giang.............................................34 2.1.2.1. Biển và bờ biển..................................................................................34 2.1.2.3. Đảo và quần đảo..............................................................................35 2.1.3. Đặc điểm hải văn và khí hậu vùng biển, đảo Kiên Giang..................39 2.1.3.1. Hải văn..............................................................................................39 2.1.3.2. Khí hậu..............................................................................................40 2.2. Tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang..........................42 2.2.1. Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ................................................42 2.2.2. Tiềm năng phát triển du lịch tắm biển ................................................46 2.2.3. Tiềm năng phát triển du lịch thể thao .................................................51 2.2.4. Tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng............................................53 2.2.5. Tiềm năng phát triển một số loại hình du lịch khác...........................56
 • 8. vvii 2.2.6. Đánh giá chung tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang.................................................................................................................58 2.3. Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang ...........................................................................................................60 2.3.1. Cơ sở hạ tầng..........................................................................................60 2.3.1.1. Hệ thống giao thông..........................................................................60 2.3.1.2. Hệ thống điện, nước..........................................................................63 2.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật .........................................................................64 2.3.2.1. Cơ sở lưu trú .....................................................................................64 2.3.2.2. Cơ sở ăn uống ...................................................................................66 2.3.2.3. Các khu thể thao, vui chơi giải trí, khu mua sắm .............................67 2.4. Hiện trạng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang..........................68 2.4.1. Khái quát du lịch Kiên Giang...............................................................68 2.4.2. Hiện trạng khách du lịch biển, đảo Kiên Giang .................................70 2.4.3. Hiện trạng phát triển các loại hình du lịch biển, đảo tại một số địa bàn tiêu biểu .....................................................................................................75 2.4.4. Hiện trạng lao động ...............................................................................79 2.4.5. Hiện trạng doanh thu ............................................................................82 2.5. Đánh giá chung về hiện trạng phát triển du lịch biển, đảo ......................84 Tiểu kết chương 2 ................................................................................................86 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO TẠI TỈNH KIÊN GIANG.............................................................................87 3.1. Cơ sở xây dựng định hướng ........................................................................87 3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch quốc gia.................................................87 3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang........................87 3.1.3. Nhu cầu du lịch ......................................................................................88 3.1.4. Tiềm năng và hiện trạng .......................................................................89 3.2. Định hướng phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang........................90 3.2.1. Về loại hình du lịch................................................................................90
 • 9. vviiii 3.2.2. Về địa bàn du lịch biển, đảo..................................................................92 3.2.3. Định hướng phát triển các trục không gian và tuyến du lịch biển, đảo .....................................................................................................................94 3.2.4. Về thị trường khách du lịch..................................................................95 3.2.4.1. Thị trường khách du lịch nội địa .....................................................95 3.2.4.2. Thị trường khách du lịch quốc tế......................................................96 3.3. Những giải pháp phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang ...............97 3.3.1. Nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng...................................................97 3.3.1.1. Giao thông.........................................................................................97 3.3.1.2. Điện, nước sinh hoạt.......................................................................100 3.3.2. Phát triển và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật.............100 3.3.2.1. Cơ sở lưu trú ...................................................................................100 3.3.2.2. Nhà hàng và cơ sở ăn uống.............................................................102 3.3.2.3. Khu vui chơi, giải trí và mua sắm...................................................102 3.3.3. Đẩy mạnh quảng bá du lịch................................................................103 3.3.4. Phát triển nguồn nhân lực ..................................................................105 3.3.5. Phát triển cộng đồng du lịch...............................................................106 3.3.6. Quy hoạch, tổ chức và quản lý ...........................................................107 3.3.7. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững........................................108 Tiểu kết chương 3 ..............................................................................................110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................................111 A. KẾT LUẬN ...................................................................................................111 B. KIẾN NGHỊ...................................................................................................112
 • 10. vviiiiii DDAANNHH MMỤỤCC CCHHỮỮ VVIIẾẾTT TTẮẮTT Thuật ngữ Kí hiệu viết tắt Du lịch DL Du lịch bền vững DLBV Hệ sinh thái HST Phát triển bền vững PTBV Quần đảo QĐ Thành phố TP Thị xã TX
 • 11. iixx DDAANNHH MMỤỤCC CCÁÁCC BBẢẢNNGG Bảng 2. 1: Độ ẩm trung bình các tháng trong năm 2010 (Đơn vị: %)......................40 Bảng 2. 2: Danh sách các bãi biển đang được khai thác tại Kiên Giang ..................47 Bảng 2. 3 : Số lượng cơ sở lưu trú tại một số địa bàn du lịch biển, đảo...................65 Bảng 2. 4: Chỉ tiêu cơ sở lưu trú tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2005 - 2011................68 Bảng 2. 5: Lượng khách du lịch tại các địa bàn du lịch biển, đảo (ĐV:người)........73 Bảng 2. 6: Phân bố lao động tại các địa bàn du lịch biển, đảo (ĐV: người) ............81 Bảng 2. 7: Doanh thu tại một số địa bàn du lịch biển, đảo (ĐV: triệu đồng) ...........83
 • 12. xx DDAANNHH MMỤỤCC CCÁÁCC HHÌÌNNHH Hình 2. 1: Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang.........................................................32 Hình 2. 2: Sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế ................................................34 Hình 2. 3: Nhiệt độ các tháng năm 2010...................................................................40 Hình 2. 4: Lượng khách và doanh thu du lịch tỉnh Kiên Giang................................69 Hình 2. 5: Số lượng lao động trong ngành du lịch tỉnh Kiên Giang.........................70 Hình 2. 6: Lượng khách du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang......................................71 Hình 2. 7: Lượng khách lưu trú tại một số địa bàn du lịch biển, đảo .......................74 Hình 2. 8: Lượng lao động khu vực biển, đảo so với toàn tỉnh ................................80 Hình 2. 9: Biểu đồ thể hiện so sánh doanh thu của du lịch biển, đảo .......................83 Hình 3. 1: Bản đồ quy hoạch không gian phát triển du lịch biển, đảo tỉnh Kiên Giang ................................................................................................................93
 • 13. 11 MMỞỞ ĐĐẦẦUU 11.. TTíínnhh ccấấpp tthhiiếếtt ccủủaa đđềề ttààii nngghhiiêênn ccứứuu Việt Nam là quốc gia có nhiều thế mạnh về tài nguyên biển, đảo, với 3260 km bờ biển chạy dọc chiều dài đất nước với những bãi tắm, vũng, vịnh có giá trị khai thác du lịch lớn, và hơn 2.770 hòn đảo rải rác ven bờ với hệ sinh thái cảnh quan cùng đa dạng, đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển các loại hình du lịch biển. Thế nhưng mãi đến những năm gần đây, nguồn tài nguyên này mới thực sự được đánh thức và quan tâm khai thác đúng nghĩa bằng các sự kiện: Năm du lịch quốc gia 2011 với chủ đề “du lịch biển, đảo”, tiếp đó là hàng loạt những hoạt động nghiên cứu, quảng bá và quy hoạch phát triển của các địa phương, quốc gia về du lịch biển, đảo chúng ta mới thực sự nhận thức được hết tiềm năng và vai trò to lớn của biển, đảo đối với ngành du lịch Việt Nam. Đã đến lúc biển, đảo làm nên hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện nay, Kiên Giang được đánh giá là tỉnh tiềm năng về du lịch biển, đảo lớn nhất tại đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh thế mạnh về nông nghiệp đã có từ lâu tại nhiều huyện của tỉnh. Do nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm, điều hoà cộng với sự đa dạng và độc đáo của địa hình, địa mạo, đặc biệt là vùng biển rất giàu tiềm năng du lịch. Hiện nay, du lịch biển, đảo đang mở ra cho Kiên Giang nhiều thời cơ để thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế - xã hội khu vực ven biển và các đảo xa bờ. So với những điểm sáng về du lịch biển, đảo của Việt Nam như: vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang hay Phan Thiết. Du lịch biển
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x